สรพ. รับมอบนโยบายคุณภาพระบบบริการสาธารณสุขไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Tuesday September 22, 2009 09:41
กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รับมอบนโยบายด้านคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข 6 ประการ จาก พณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมสัมมนา “ร่วมคิดร่วมสร้าง ระบบคุณภาพสถานพยาบาลในประเทศไทย” ระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดี มีคุณภาพ

นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “ ร่วมคิดร่วมสร้าง ระบบคุณภาพสถานพยาบาลในประเทศไทย” และเปิดตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางนโยบายด้านคุณภาพของระบบบริการสาธารณสุข”

นายวิทยากล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะนำหลักการและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ มีเป้าหมายด้านสาธารณสุขที่จะให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอย่างครอบคลุม มีคุณภาพ และเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค โดยจะพัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐในทุกระดับให้ได้มาตรฐาน ยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และพัฒนาระบบเครือข่ายการส่งต่อในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีคุณภาพอย่างเพียงพอ ทั่วถึง มีทางเลือกหลากหลายรูปแบบ

โดยสรุป ทิศทางนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพของระบบบริการสาธารณสุข 6 ประการที่ต้องการมุ่งเน้น ได้แก่ 1) ระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อลดความสูญเปล่า, 2) คุณภาพที่ครอบคลุมทั่วถึง ไร้รอยต่อ, 3) การสร้างสุขภาพควบคู่กับการซ่อมสุขภาพ และเป็นบริการที่เป็นไปด้วยความรักและหัวใจ, 4) การเน้นงานสุขภาพชุมชนและบริการปฐมภูมิ, 5) การตอบสนองความคาดหวังพื้นฐานของประชาชน ไม่ตาย ไม่พิการ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยไม่สมควร ซึ่งจะช่วยป้องกันความขัดแย้งและการฟ้องร้อง, 6) กลไกการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ควรหนุนเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในระบบอย่างต่อเนื่อง ฝังจนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ เป็นงานประจำ มีความยั่งยืน ใช้ฐานความรู้ สร้างความรู้ และสร้างเครือข่ายเรียนรู้ไปด้วยกัน

นายวิทยา กล่าวต่อไปว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของคุณภาพและความปลอดภัยที่ประชาชนจะได้รับจากบริการสาธารณสุข จึงได้จัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขึ้นเพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริม และกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใช้การประเมินและรับรองจากภายนอกเป็นเครื่องมือสำคัญ เน้นการป้องกันปัญหา และเรียนรู้จากเหตุร้ายเพื่อยกระดับการป้องกันให้สูงขึ้น

การประเมินและรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศไทย ที่เรียกว่า Hospital Accreditation – HA ได้มีการดำเนินการมากว่าสิบปี ภายใต้ความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ประยุกต์ความรู้สากลให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของไทย การปรับเปลี่ยนจาก พรพ.มาเป็นองค์การมหาชน จะทำให้ขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มีพลังในการขับเคลื่อนและร่วมสร้างสรรค์ระบบบริการสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0295140102-3 9 ต่อ 112 HA-THAILAND

Latest Press Release

โรงพยาบาลธนบุรี ขอแจ้งเพิ่มช่องทางสายด่วน 1645

โรงพยาบาลธนบุรี ขอแจ้งการเพิ่มช่องทางในการติดต่อให้สะดวกขึ้น ไม่ต้องรอ ด้วยเบอร์ 1645 ให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.thonburihospital.com และ...

โรงพยาบาลธนบุรี2 จัดกิจกรรมต้อนรับวันแม่

วันแม่ปีนี้ เลือกมอบของขวัญให้คุณแม่ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพดีๆ 15 รายการ 2,530 บ. จากปกติ 3,440 บ. และมีโปรโมชั่นรายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมากมาย ตลอดทั้งเดือนสิงหานี้ พบกับ กิจกรรมเพื่อสุขภาพดีกับคุณแม่ กับกิจกรรมเสวนา...

โรงพยาบาลธนบุรี2 ร่วมกับ มูลนิธิโรคตับ ขอเชิญตรวจไวรัสตับอักเสบบี

โรงพยาบาลธนบุรี2 ร่วมกับ มูลนิธิโรคตับ ขอเชิญตรวจไวรัสตับอักเสบบี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2557 วันละ 25 ท่านแรก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1645 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลธนบุรี2 บริการด้วยน้ำใจ...

Food of Life อาหารแห่งชีวิต

คำว่า Raw food หากจะให้แปลตรงตัวจะได้ความหมายว่า อาหารดิบ หรืออาหารสด ซึ่งในความจริงไม่เป็นเพียงการเลือกทานของที่ดิบๆ หากแต่ในความดิบ หรือสดยังมีความหมายทางสุขภาพอีกหลากหลาย ในทางธรรมชาติที่ซ่อนเร้นอยู่ รูปแบบของ Raw food อาหารดิบมีอยู่หลากหลาย...

ภัยเงียบมะเร็งร้ายในสตรี ป้องกันได้ด้วยตัวเอง

ผู้หญิงไทยยุคปัจจุบันมีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปจากเมื่อก่อน เนื่องจากบทบาทของผู้หญิงเริ่มมีมากขึ้นในสังคม ไลท์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันทั้งการทำงาน สังคม หรือแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวก็เปลี่ยนไป อาทิ การมีเพศสัมพันธ์กับคนรัก การเปลี่ยนคู่นอน...

Related Topics