ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ไทยประกาศศักดิ์ศรีในเวทีโลก เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมสปานานาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๑:๕๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--ธนบุรินทร์ เอเชีย-แปซิฟิก

ที่ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ   นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   ในฐานะประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้รับมอบหมายจาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวการจัดประชุมสปานานาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในประเทศไทย (The ISPA Asia-Pacific Conference & Exhibition 2006) การประชุมสปานานาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกประเทศไทย   (The ISPA Asia-Pacific Conference & Exhibition 2006)   มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม   2549   ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   ภายใต้แนวคิด   "ความล้ำ ... แห่งโลกตะวันออก"   (The Best of the East)   โดยมี สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   เป็นผู้ดำเนินงานจัดประชุม   ร่วมกับ   สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก   กระทรวงสาธารณสุข   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   กระทรวงพาณิชย์   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)   สมาคมและชมรมสปาไทยต่าง ๆ

นายจักรมณฑ์   ผาสุกวนิช   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาล   ในการส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านสปาในภูมิภาคเอเชีย อันมีผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยความพร้อม   ตลอดจนชื่อเสียงด้านการบริการในสปาของประเทศไทยเราที่ได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมิตรไมตรีจิต   การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการแพทย์แผนไทย   การนวดแผนไทย   และสมุนไพรไทย

การจัดงานประชุมสปานานาชาติภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในประเทศไทยครั้งนี้   หน่วยงานต่างๆ   ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดภารกิจร่วมกัน   เพื่อส่งเสริมธุรกิจสปาให้ก้าวหน้ายั่งยืนในระดับสากล   เป็นศูนย์กลางสปาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของรัฐบาล ในการส่งเสริมขีดความสามารถทางการ     แข่งขันของผู้ประกอบการ   รวมทั้งเชื่อมโยงไปถึงภาคการท่องเที่ยว การส่งออกสินค้า และบริการ

กระทรวงสาธารณสุข   ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้   เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการของธุรกิจ   ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   ยกระดับและสร้างความเป็นเลิศทางธุรกิจ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   และจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการสปา   ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งผู้ติดตามใช้บริการสปาในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทย   เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชนหรือท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

กระทรวงพาณิชย์   สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดแสดงสินค้า การเผยแพร่   ผลิตภัณฑ์และบริการสปาไทย โดยเฉพาะสินค้าวิสาหกิจชุมชน หรือโอท็อปให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดต่างประเทศจากการจัดประชุมครั้งนี้

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. สนับสนุนด้านการจัดประชุม ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าประชุมและแสดงนิทรรศการจากต่างประเทศ

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน       ความ ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ   พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการมาตรฐานสินค้า และบริการของธุรกิจ       สปาไทย   โดยพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการสปา ผู้บริหารสปา และผู้ให้บริการสปา   รวมทั้งเชื่อมโยง       เครือข่ายธุรกิจ   สปาในการส่งเสริมธุรกิจสปาไทยไปสู่ตลาดโลก

"ปัจจุบัน   ประเทศไทยมีสถานบริการสปาที่ได้มาตรฐานอยู่ทั่วประเทศประมาณ 512 แห่ง ในปี2547   สามารถสร้างรายได้ประมาณ   7,255   ล้านบาท จากการใช้บริการกว่า 3.2   ล้านครั้ง และร้อยละ 80   เป็นการใช้โดยชาวต่างประเทศ   เป็นที่น่ายินดียิ่งสำหรับธุรกิจนี้ที่มีอัตราการเติบโตอย่างน่าพอใจโดยเฉลี่ย   20-30 เปอร์เซ็นต์ต่อปี"   นายจักรมณฑ์ กล่าว

ดร.ธเนตร   นรภูมิภัชน์   ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวเสริมว่า   จากการที่สถาบันได้รับมอบหมายจากสมาคมสปานานาชาติ   (International Spa Association) ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมสปานานาชาติ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครั้งนี้   นับเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเมืองหลวงของสปาในเอเชีย หรือ Spa Capital of Asia ได้อย่างสมบูรณ์   ในการนี้การจัดงานประชุมจะดำเนินการภายใต้แนวคิด "ความ...ล้ำแห่งโลกตะวันออก" หรือ The Best of the East   ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสปาในประเทศไทยและระดับสากลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยคาดว่าจะมีรายได้หมุนเวียนในช่วงการจัดงานประมาณ 100 ล้านบาท

นายพีระพงษ์   เอื้อสุนทรวัฒนา   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)   กล่าวเพิ่มเติมว่า   ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เห็นได้จากการที่องค์กรต่างประเทศมาลงทุนหรือร่วมลงทุนในประเทศไทย อาศัยประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง เชื่อมต่อธุรกิจไปยังที่ต่าง ๆ ทั่วโลก   การส่งเสริมของรัฐบาลไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าออกไปสู่ต่างประเทศได้มีส่วนผลักดันให้ สสปน. เดินทางไปร่วมเสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสปานานาชาติ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในประเทศไทย   เพื่อผลด้านการค้า   การลงทุน   และกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสำคัญ   นอกจากนี้   ยังเป็นการเพิ่มโอกาสดียิ่งแก่ประเทศไทย   เปิดโลกทัศน์และมุมมองของผู้ประกอบการ ด้านสปาไทย   ได้มีโอกาสเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้เร่งพัฒนาการบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันทัดเทียมตลาดต่างประเทศได้ ภายในงานครั้งนี้ สสปน. ได้เชิญผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์สปา จากต่างประเทศจำนวนราว 150 ราย เดินทางมาประเทศไทยเพื่อพบปะผู้ประกอบการ เจรจาธุรกิจร่วมกัน ซึ่งจะช่วยอำนวยประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในระยะยาว

อนึ่ง ในงานแถลงข่าวครั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวเว็ปไซต์   www.ispa2006thailand.com   เพื่อให้ผู้สนใจสามารถหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานประชุมนานาชาติสปาโลกในประเทศไทย (The ISPA Asia-Pacific Conference & Exhibition 2006) ได้ด้วย.

สื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
เกษมศรี แก้วธรรมชัย / ยุวดี ชมบุญ             ธนันธน์   อภิวันทนาพร / กฤตยา สุวรรณวงศ์

บริษัท ธนบุรินทร์ เอเชีย-แปซิฟิก จำกัด           สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

โทรศัพท์ 02 231 6158-9                     โทรศัพท์ 02 564 4000 ต่อ 6103, 6101
โทรศัพท์มือถือ 01 611 4696 และ 09 669 5286   โทรศัพท์มือถือ 01 372 6993
อีเมล์ kasemsri@thanaburin.co.th           อีเมล์ krittaya@ismed.or.th
สามารถคลิกดูภาพข่าวได้ที่ www.thaipr.net--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: รมช.คลัง เปิดการสัมมนา "โครงการสัมมนาเลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ"

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนา " โครงการสัมมนาเลขานุการคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ " จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที 7 มีนาคม 2550...

สถาบันพัฒนา SMEs จัดหลักสูตรอบรมและพัฒนาผู้บริหารสปา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ รับจำกัดเพียง 10 ท่าน

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--สถาบันพัฒนา SMEs สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดอบรมและพัฒนาผู้ประกอบการสปา ระหว่างวันที่ 14 –30 มกราคม นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมาตรฐานสปาซึ่งควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุข และ ยกระดับสปาไทยสู่ตลาดโลก โดยระดมผู้เชี่ยวชาญ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง