ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

พบปะสังสรรค์ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฯ ครั้งที่ 16 ในวันผู้ป่วยธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๐:๒๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 เม.ย.--คอร์ แอนด์ พีค

มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ และชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดงาน "พบปะสังสรรค์ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฯ ครั้งที่ 16 ในวันผู้ป่วยธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 4"

มูลนิธิและชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   จัดงาน "พบปะสังสรรค์ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฯ ครั้งที่ 16   ในวันผู้ป่วยธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 4" เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายให้กับผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2548 นี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรวรรณ ตันไพจิตร กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย   กล่าวว่า มูลนิธิและชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   จะจัดงานพบปะสังสรรค์ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฯ ครั้งที่ 16   ในวันผู้ป่วยธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 4   ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2548 ณ อาคาร อปร. ชั้นล่าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ตั้งแต่ เวลา 09.00 น.- 15.00 น.

งานพบปะสังสรรค์ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฯ ครั้งที่ 16   ในวันผู้ป่วยธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 4 เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแก่ผู้ป่วย ครอบครัว ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์   พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคนี้อย่างเหมาะสม และควบคุมป้องกันโรคนี้ให้เกิดขึ้นลดน้อยลง ซึ่งประมาณ 30-40% ของประชากรไทยมีพันธุกรรมของโรคนี้แฝงอยู่โดยไม่มีอาการ แต่จะเป็นพาหะถ่ายทอดพันธุกรรมธาลัสซีเมียต่อไปให้ลูกหลาน ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในประเทศไทยประมาณ 600,000 คน มีทารกเกิดใหม่ที่เป็นโรคนี้ปีละประมาณ 12,000 ราย ดังนั้นถ้าไม่มีการควบคุมป้องกันโรคก็จะมีผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียเพิ่มขึ้นไปตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อิศรางค์   นุชประยูร หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกิจกรรมงานพบปะสังสรรค์ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฯ ครั้งที่ 16 ในวันผู้ป่วยธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 4 ว่า จะมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจและให้ความรู้มากมายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การตรวจรักษาให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย การเสวนาของผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมีย   และการแสดงต่างๆ ที่จะมาสร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงาน

การจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน จากผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ครอบครัวของผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมงานจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย (Thalassemia Foundation of Thailand) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2532 โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   เป็นองค์อุปถัมภ์   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา เป็นประธานมูลนิธิฯ มีคณะกรรมการบริหารรวม 13 ท่าน   มีสำนักงานอยู่ที่   ตึกอานันทมหิดล ชั้น 6   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช

มูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากธาลัสซีเมียมีมากในประเทศไทย จุดมุ่งหมายหลักเกี่ยวกับผู้ป่วยคือ มุ่งหวังให้มีการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคนี้ให้ดีขึ้น และเพื่อให้มีการควบคุมป้องกันโรคนี้ให้ลดน้อยลง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
คุณศรีสุพัฒ เสียงเย็นและคุณสุทธิณี ตัญญพงศ์ปรัชญ์
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด
โทร.02-439-4600 ต่อ 8300 อีเมล์ srisuput@corepeak.com--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ชมรมธาลัสซีเมีย รพ.จุฬาฯ ร่วมกับโนวาร์ตีส จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สายใยครอบครัวธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 3

ชมรมธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมค่ายพักแรม สานสัมพันธ์สายใยครอบครัวธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 3 ขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรสภากาชาดไทย จังหวัดเพชรบุรี...

มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญร่วมงาน "วันผู้ป่วยธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 6"

มูลนิธิและชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมงาน “วันผู้ป่วยธาลัสซีเมียโลกครั้งที่ 6” ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2550 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิตติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั...

ภาพข่าว: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดบรรยาย "ภาวะเหล็กเกินอันตรายที่ป้องกันได้"

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงคุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย (กลาง) ร่วมงานบรรยายในหัวข้อ “ ภาวะเหล็กเกินอันตรายที่ป้องกันได้” ซึ่งจัดขึ้นโดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง