สมาคมสปาไทย จัดอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Tuesday January 18, 2005 11:49
กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--สมาคมสปาไทย
คำชี้แจง
สำหรับผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

1.   กำหนดวันอบรมสำหรับผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ   เป็นระยะเวลาจำนวน 2 วัน คือ   ระหว่างวันอังคารที่ 1 มีนาคม   2548   ถึงวันพุธที่   2   มีนาคม   2548

2. กำหนดวันสอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ คือ วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2548

3. สถานที่จัดการอบรมและสอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ กำหนดไว้   2 แห่ง คือ   โรงแรมแมกซ์   ถ.พระราม 9 และโรงแรมบางกอกพาเลซ   ถ.เพชรบุรี   กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้ที่มีเลขที่นั่งสอบตั้งแต่หมายเลข   0001 - 1000 ให้เข้ารับการอบรมและสอบ   ณ.โรงแรม แมกซ์   ถ.พระราม 9   กรุงเทพฯ
  • ผู้ที่มีเลขที่นั่งสอบตั้งแต่หมายเลข   1001 - 2085 ให้เข้ารับการอบรมและสอบ ณ. โรงแรมบางกอกพาเลซ ถ.เพชรบุรี   กรุงเทพฯ

4. ประกาศผลการสอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม   2548 ณ กองการประกอบโรคศิลปะกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์   จ.นนทบุรี และที่   http://mrd - hss. moph.go.th หรือ   www.thaispa.org หรือ www.thaispa.go.th

ขั้นตอนในการเข้ารับการอบรมและสอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

1. ผู้เข้าสอบตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบของตนเองได้ที่ http://mrd - hss. moph.go.th หรือ www.thaispa.org   หรือ www.thaispa.go.th

2. การชำระเงินค่าลงทะเบียนในการอบรมและสอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรมและสอบ   ให้ชำระค่าลงทะเบียนจำนวน   700 บาท (เป็นค่าอาหารกลางวันจำนวน   2 มื้อ / ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 5 มื้อ )   โดยผู้เข้าอบรมและสอบจะต้องโอนเงินจำนวน   700 บาท เข้าบัญชีเลขที่   095 - 2 - 12282 - 8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   ชื่อบัญชี สมาคมสปาไทย   ธนาคารเอเชีย   สาขาย่อยสุขุมวิท   ซอย 4   ภายในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์   2548 ( ไม่รับการชำระเงินสดหรือชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน )

2.2 สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการสอบเท่านั้น ให้ชำระค่าลงทะเบียนจำนวน 200 บาท (เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 1 มื้อ) โดยผู้เข้าสอบจะต้องโอนเงินจำนวน   200 บาท เข้าบัญชีเลขที่   095 - 2 - 12282 - 8   ประเภทบัญชี ออมทรัพย์   ชื่อบัญชี สมาคมสปาไทย ธนาคารเอเชีย สาขาย่อยสุขุมวิท     ซอย 4   ภายในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์   2548 ( ไม่รับการชำระเงินสดหรือชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน )

หมายเหตุ :- เมื่อโอนเงินแล้ว โปรดส่งสำเนาใบสลิบการโอนเงินโดยเขียน   ชื่อ-นามสกุล /ที่อยู่ /เลขที่นั่งเลขของผู้สมัครมายังคุณบุศรา เชื้อประกอบกิจ กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000   หรือส่งทางโทรสารหมายเลข   02- 591- 8560   หรือ   02 - 590 -1332

3. สำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้าพักในโรงแรมที่จัดการอบรมและสอบ   ต้องสำรองที่พักกับทางโรงแรมเองภายในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548   รายละเอียด คือ

  • โรงแรมแมกซ์   ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 - 248-0011(80สาย) โทรสาร 02 -247-4720
  • โรงแรมบางกอกพาเลซ ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-253-0510 โทรสาร 02-253-7400
4. ผู้เข้ารับการอบรมและสอบโปรดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

5. ผู้เข้ารับการอบรมและสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการและใบสลิบการโอนเงินค่าลงทะเบียนการอบรมและสอบมาแสดงเป็นหลักฐานในวันเข้ารับการอบรมและวันเข้าสอบด้วย

6. ข้อสอบผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ เป็นข้อสอบแบบปรนัย ประเภท 5 ตัวเลือก   ดังนั้นผู้เข้าสอบต้องนำอุปกรณ์เครื่องเขียนได้แก่ ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน, ดินสอดำชนิด 2Bขึ้นไป และยางลบดินสอ เพื่อใช้ในการสอบมาด้วย--จบ--


Latest Press Release

รพ.นครธนเผยทิศทางการดำเนินงานและการขยายศูนย์ต่างๆ ตั้งเป้าขึ้นแท่นโรงพยาบาลเอกชนครบวงจรอันดับ 1 ในย่านพระรามสอง

นายแพทย์ วิโรจน์ ตระการวิจิตร(ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธนแถลงข่าวความสำเร็จผลประกอบการครึ่งปีแรกที่ขยายตัวแล้วเกือบ 90% ของเป้าหมายการเติบโตตลอดปี 2557 ที่ตั้งไว้หรือขยายตัวขึ้นแล้วเกือบ 10% เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตในปี 2556...

ภาพข่าว: จาร์เค็น ร่วมจัดงาน Life Science Garden : สถาปัตย์บำบัด

ร่วมจัดงาน บริษัท จาร์เค็น จำกัด นำทีมโดยนางสาวสิริทร สิทธิวัฒนาวงศ์ (คนที่1นับจากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด นางศศิวิมล สินธวณรงค์ (คนที่2 นับจากซ้าย)ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรมภายใน นายชลธิษฐ์ ถนัดศิลปะกุล(คนที่ 3 นับจากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม...

ฟื้น แพทย์แผนไทย เติมเต็มระบบสุขภาพ งานประชุม วิจัย...เปลี่ยนชีวิต มีคำตอบ!!

ข้อมูลจากงานวิจัย “ทบทวนสถานการณ์การส่งเสริมการใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 2552” เป็น 1 ใน 8 ชุดงานวิจัยใน “โครงการทบทวนสถานการณ์ระบบสุขภาพรายหมวดในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ”...

การประชุมเอดส์โลกครั้งที่ 20 ล่วงเข้าสู่วันที่ 5 พร้อมติดตามการเร่งรับมือกับเชื้อเอชไอวีทั่วโลก

เซอร์ บ็อบ เกลดอฟ ชี้การยุติการระบาดของเอชไอวีในช่วง “โค้งสุดท้าย” ต้องการเงินทุนสนับสนุน เซอร์ บ็อบ เกลดอฟ กล่าวต่อที่ประชุมเอดส์โลกครั้งที่ 20 (AIDS 2014) ว่า การที่รัฐบาลประเทศต่างๆแสดง “ความไม่เต็มใจอย่างไร้เหตุผล”...

ภาพข่าว: รพ.บำรุงราษฎร์ เปิดศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริง

มร. เดนนิส บราวน์ Corporate CEO พญ. จิตรา อนุราษฎร์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์อาวุโส รักษาการผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมเปิดศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation Training Center)...

Related Topics