ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ธอส. คว้า 3 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๙:๔๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--17 พ.ย.--ธนาคารอาคารสงเคราะห์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย 1.รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 2.รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ประเภทดีเด่น และ 3.รางวัลการพัฒนา สู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล (Digital Transformation Initiative) ประเภทเชิดชูเกียรติ โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. นายอภิรัตน์ อรุณวิไลรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฎิบัติการเทคโนโลยี และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ ธอส. และนายวรณัฐ สุโฆษสมิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานตรวจสอบ ธอส. เป็นผู้แทนธนาคาร ขึ้นรับรางวัล

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยว่า ทั้ง 3 รางวัลที่ ธอส. ได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นการสะท้อนความสำเร็จในการดำเนินงานของ ธอส. ที่ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" เพื่อสร้างความสุขและความมั่นคงให้แก่สถาบันครอบครัวด้วยการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เห็นได้จากการปล่อย สินเชื่อใหม่ของธนาคารในปี 2563 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งล่าสุด ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ปล่อยได้แล้วมากกว่า 182,890 ล้านบาท จากเป้าหมายทั้งปี 2563 ซึ่งกำหนดไว้ก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด-19 ที่ 210,000 ล้านบาท พร้อมกับช่วยเหลือลูกค้าได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มากกว่า 4 แสนบัญชี ให้ยังคงรักษาบ้านเป็นของตนเองผ่านมาตรการต่าง ๆ และพัฒนาบริการใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลโดยเฉพาะ Application : GHB ALL อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 ที่ ธอส.ได้รับในครั้งนี้ประกอบด้วย

1.รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีผลการดำเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การดำเนินธุรกิจของธนาคารให้ประชาชนรับทราบ โดยพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลเพื่อรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ได้รวบรวมผลการดำเนินงานของธนาคารที่มีต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนตามความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการตามแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนในระดับสากล (GRI Sustainability Reporting Standard) รายงานประจำปี ผลการดำเนินงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินของธนาคาร รวมทั้งข้อมูลที่เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งในปี 2563 ธอส. ได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งแรก

2.รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร ประเภทดีเด่น (โครงการพี่เลี้ยง) เป็นความร่วมมือที่ ธอส. เป็นพี่เลี้ยงให้แก่ องค์การสะพานปลา(อสป.) องค์กรน้องเลี้ยง ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 - 2563 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่รัฐวิสาหกิจที่มีความร่วมมือระหว่างกัน มีแผนงานและ ผลการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปี 2563 ธอส. และ อสป.เป็นคู่ความร่วมมือเดียวที่ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น

3.รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล (Digital Transformation Initiative) ประเภทเชิดชูเกียรติ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่รัฐวิสาหกิจที่มีการส่งเสริม ผลักดันให้เกิดนโยบาย แผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการองค์กร ไปสู่องค์กรดิจิทัล ซึ่งในปีที่ผ่านมา ธอส. ได้มีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะสั้น ระยะยาว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (Improve Performance) ลดต้นทุนในการดำเนินงาน (Reduce Cost) และสร้างช่องทางการให้บริการแบบใหม่ ๆ โดยใช้นวัตกรรมทางด้านดิจิทัล ในการให้บริการลูกค้าเงินฝาก สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร และประชาชน ซึ่งมีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมผ่าน Application : GHB ALL

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้จัดให้มีงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นตั้งแต่ปี 2548 เพื่อประกาศให้สาธารณชนได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ พร้อมกับเป็นกำลังใจให้กับรัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ทำภารกิจสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่น ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยการจัดงานประจำปี 2563 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด รัฐวิสาหกิจร่วมใจ ไทยปลอดภัยเข้มแข็ง STAY SAFE AND STRONG TOGETHER ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: สคร. แถลงข่าวงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2549

นายวิชัย จึงรักเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแถลงข่าว "งานมอบรางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2549"ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เวลา 14.00 - 16.00 น. สโ...

สนง.คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจร่วมตลาดหลักทรัพย์ฯ เสริมความรู้ด้านตลาดทุนให้รัฐวิสาหกิจก่อนเข้าจดทะเบียน

กรุงเทพฯ--16 มิ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญผู้บริหารรัฐวิสาหกิจร่วมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียน ระหว่างเดือนมิ.ย. - ก.ค. นี้ เผยมีผู้บริหารระดับสูงกว่า 100...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง