ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตสากลของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยที่ 'BBB+’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๘:๒๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 ต.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-currency Issuer Default Rating หรือ IDR) ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) ที่ 'BBB+’ และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

สำหรับรายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้าย
ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

การประกาศคงอันดับเครดิตของธนาคารสะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ที่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคารในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างทันท่วงที อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ EXIM อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลของรัฐบาลไทย (BBB+/แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นบวก/F1) ในขณะที่อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ EXIM ที่ 'AAA(tha)’ เป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศ ทั้งนี้อันดับเครดิตของ EXIM มีปัจจัยสนับสนุนมาจากบทบาทที่สำคัญเชิงนโยบายของธนาคารในด้านการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน นอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างธนาคารกับรัฐบาลเป็นผลมาจากสถานะทางกฎหมายของธนาคารในฐานะที่เป็นธนาคารรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะและเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institution)   อีกทั้งธนาคารมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีอำนาจควบคุมการดำเนินงาน

ผลประกอบการของ EXIMที่ปรับตัวอ่อนลง สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวแย่ลงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและแรงกดดันด้านรายได้และคุณภาพสินทรัพย์ที่คาดว่าจะยังคงมีต่อเนื่องจนถึงปีหน้า อย่างไรก็ตามฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งของธนาคารน่าจะเป็นปัจจัยรองรับความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ความเสี่ยงยังได้รับการลดทอนลงจากการสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาล เช่นการชดเชยรายได้และการชดเชยผลขาดทุนซึ่งฟิทช์เชื่อว่าจะยังมีอยู่ต่อไป

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตของประเทศไทย จะส่งผลในทางเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำของ EXIM อย่างไรก็ตามการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของประเทศไทยไม่น่าจะส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารเนื่องจากอันดับเครดิตภายในประเทศของ EXIM อยู่ในระดับคะแนนสูงสุดแล้ว

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

การปรับลดอันดับเครดิตของประเทศไทยอาจบ่งชี้ถึงความสามารถที่ลดลงของรัฐบาลในการให้การสนับสนุนแก่ธนาคารรัฐ ซึ่งรวมถึง EXIM และจะส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำของ EXIM

ฟิทช์อาจทำการปรับลดอันดับเครดิตของ EXIM หากฟิทช์มีความเห็นว่าโอกาสที่รัฐบาลจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่ธนาคารปรับตัวลดลง ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นหากรัฐบาลลดสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารลงอย่างมีนัยสำคัญและถาวรหรือธนาคารมีบทบาทในเชิงนโยบายที่ด้อยลง รวมทั้งหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของธนาคารและสถานะการเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะปานกลาง

ทั้งนี้การปรับลดอันดับอันดับเครดิตภายในประเทศของ EXIM จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของโครงสร้างเครดิตของ EXIM กับธนาคารหรือบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศเช่นกัน

อันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับอันดับเครดิตอื่น
อันดับเครดิตของ EXIM มีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างอันดับเครดิตของประเทศไทย
การพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ระดับคะแนนความสัมพันธ์ของ ESG ต่ออันดับเครดิต สำหรับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (Governance) ของ EXIM ได้รับการปรับเป็น '3' จากเดิม '4' เป็นการสะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ว่าการที่รัฐบาลมีอิทธิพลต่อโครงสร้างการกำกับดูแลของ EXIM โดยผ่านการถือหุ้น 100% ในธนาคารและตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการเป็นลักษณะโครงสร้างตามปกติของธนาคาร ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาล แต่โดยภาพรวมไม่ส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของ EXIM

หากไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้ แสดงว่าธนาคารมีระดับคะแนนความสัมพันธ์ของ ESG ต่ออันดับเครดิต ไม่เกินระดับ 3 ซึ่งหมายความว่าปัจจัยด้าน ESG จะไม่ส่งผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบในระดับที่น้อยมากต่ออันดับเครดิตของธนาคาร ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยจากลักษณะของธุรกิจหรือจากการบริหารจัดการของธนาคารก็ตาม


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ธสน. ร่วมพัฒนาบุคลากรป้อนธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--ธสน. นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และ รองศาสตราจารย์ ดร. นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง