ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

PwC แนะปรับบทบาทหน่วยงานด้านไฟแนนซ์-บัญชีของบริษัทไทยสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้น

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๑:๑๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--PwC ประเทศไทย

PwC ประเทศไทย เผยงานด้านไฟแนนซ์-บัญชีของบริษัทไทยต้องปรับบทบาทจากการเป็นหน่วยงานหลังบ้านสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้น เพราะจะเป็นฝ่ายงานสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์มาประเมินผลเพื่อการตัดสินใจ และคาดการณ์ผลการดำเนินงานขององค์กรในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่คาดแนวโน้มทั่วโลกเห็นหน่วยงานภายในปรับบทบาทสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอีก 3-5 ปีข้างหน้า

นาย คริส สุรเดชวิบูลย์ หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา PwC ประเทศไทย เปิดเผยว่า ความคาดหวังต่อฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีขององค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกนั้นเปลี่ยนไป โดยบทบาทและหน้าที่ของทั้ง 2 หน่วยงานได้ถูกปรับเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมและกลายมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เน้นในเรื่องของการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มที่วัดผลได้ให้กับองค์กรในระยะยาวมากขึ้น

“หน่วยงานด้านไฟแนนซ์และบัญชีขององค์กรขนาดใหญ่ของไทยส่วนใหญ่ ยังคงมุ่งเน้นไปที่การทำหน้าที่ในการประมวลผลธุรกรรม มากกว่าการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ที่จะเข้ามาช่วยในการประเมินผลและคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคต” นาย คริส กล่าว

นาย คริส กล่าวว่า อย่างไรก็ดี ปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ของไทยได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีของตนมากขึ้น แต่ความท้าทายยังอยู่ที่การวางกลยุทธ์ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มที่วัดผลได้ในระยะยาว รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยบริหารจัดการต้นทุนและส่งมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างแท้จริง

“ในขณะที่ธุรกิจกำลังก้าวเข้าสู่โลกการเงินสมัยใหม่ด้วยวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น เรามองว่า มีความสำคัญอย่างมากที่องค์กรจะต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการเปลี่ยนผ่านหน่วยงานด้านไฟแนนซ์และบัญชีไปสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในเชิงบวกและมูลค่าเพิ่มที่จับต้องได้ให้กับองค์กรในระยะยาว” นาย คริส กล่าว

สอดคล้องกับผลสำรวจ Finance Insights - Reimagined ของ PwC ที่ได้จัดทำร่วมกับ The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) พบว่า มีเพียง 37% ของผู้ถูกสำรวจ จากจำนวนผู้ถูกสำรวจทั้งสิ้นกว่า 3,500 คนทั่วโลกที่ปัจจุบันมีการนำแนวคิดพันธมิตรทางธุรกิจมาผนวกเข้ากับกลยุทธ์และกระบวนการตัดสินใจขององค์กร และแม้ว่า 78% ของผู้ถูกสำรวจระบุว่า ความสำคัญของบทบาทการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจจะยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากในอีก 3-5 ปีข้างหน้า โดยการใช้ข้อมูลเชิงลึกทางการเงิน จะกลายเป็นช่องทางหลักในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรว่า สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และทำให้ทราบว่า ปัจจัย หรือตัวแปรใดที่เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายในการทำธุรกิจขององค์กร

การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสำเร็จ

เป็นที่ทราบดีว่า หน้าที่หลักของฝ่ายการเงินและบัญชีเกี่ยวข้องกับการจัดทำ จดบันทึก กำกับดูแล และนำเสนอการวางแผนการดำเนินงานทางการเงินและการบัญชีอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจแก่ผู้บริหาร โดยเดิมทีจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการประมวลผลธุรกรรม แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ ส่งผลให้บุคลากรของทั้ง 2 ฝ่ายงานสามารถประหยัดเวลาจากการทำงานที่ทำซ้ำ ๆ (Routine work) และสามารถหันมาวิเคราะห์และนำข้อมูลที่ได้มีการประมวลผลโดยระบบอัตโนมัติมาใช้ได้ทันที เช่นเดียวกับทักษะของบุคลากรที่ต้องมีการพัฒนาและได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการประยุต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยพนักงานของทั้ง 2 ฝ่ายงานต้องมีทักษะที่หลากหลายกว่าเดิม และต้องมีกระบวนการทางความคิดที่มีความเข้าใจในโลกธุรกิจ (Commercially aware mindset) เป็นอย่างดีด้วย

ทั้งนี้ จากรายงานฉบับเดียวกันของ PwC และ ACCA ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกที่ได้รับการรับรองจากผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการบัญชียังพบด้วยว่า 55% ของผู้ถูกสำรวจกล่าวว่า วิชาชีพที่ตนทำอยู่มีแนวโน้มอาจถูกแทนที่ได้ภายใน 5 ปี หากไม่ได้รับการยกระดับทักษะที่เหมาะสม

“การที่องค์กรไทยจะปรับเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานภายใน เช่น ฝ่ายการเงิน ไปสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและประเมินรูปแบบการดำเนินงานทั้งหมดของฟังก์ชันอย่างรอบคอบ รวมทั้งมีการกำหนดกลยุทธ์ทางการเงิน กระบวนการทางด้านเทคโนโลยี ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และรูปแบบการกำกับดูแล รวมไปถึงการพัฒนาคู่มือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถนำไปใช้งานได้จริงและเกิดประสิทธิผลสูงสุด” นาย คริส กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

พีดับเบิลยูซี ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลการสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจของ CEOทั่วโลก

เชิญฟังการเปิดเผยผลสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับระดับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของCEOทั่วโลก CEOในเอเชียรวมทั้งในประเทศไทย ครั้งที่ 14 ของ PwC รวมทั้งร่วมสัมภาษณ์สุดยอดกลยุทธ์ที่ผู้นำองค์กมองว่าเป็นกลยุทธ์เด็ดที่ต้องนำมาปรับใช้ในปัจจุบันที่ไม่ควรพลาด PwC ประเทศไทย...

6 ยักษ์ใหญ่กลุ่มเมืองไทย-ภัทร กสิกรไทย จัด Fast Program พัฒนานักวางแผนการเงินรุ่นใหม่

กรุงเทพฯ--25 ม.ค.--กลุ่มเมืองไทย-ภัทร กสิกรไทย 6 สถาบันการเงินพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำของประเทศ กลุ่มเมืองไทย ภัทร กสิกรไทย ประกอบด้วย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด(มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร ...

เมืองไทยประกันภัย เข้าพลิกฟื้นธุรกิจลูกค้า 6 จังหวัดภาคใต้ ตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ พร้อมจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้าผู้เอาประกัน

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--เมืองไทยประกันภัย "บอสใหญ่" เมืองไทยประกันภัย ลงพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ สั่งการตั้งสาขา และสำนักงานตัวแทนเป็น "ศูนย์รับแจ้งเหตุ" พร้อมแบ่งทีมเจ้าหน้าที่ 3 ทีม "แจ้งเหตุ-ค้นหา-ประเมินผล" เข้าถึงลูกค้าผู้เอาประกันอย่างทั่วถึง เพื่อช่วยพลิก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง