ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บลจ.กสิกรไทย ส่ง Term Fund Extra ขายรายใหญ่ ชูโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าจาก Bond Forward

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๕:๐๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--บลจ.กสิกรไทย

บลจ.กสิกรไทย ส่งเทอมฟันด์ซีรีส์ใหม่ 'Term Fund Extra’ ขายผู้ลงทุนรายใหญ่ เน้นลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระดับ Investment Grade พร้อมเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าจากการเข้าทำธุรกรรม Bond Forward ประมาณการผลตอบแทน 1.40% ต่อปี

นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า สถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง โดยมีสาเหตุจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลให้หุ้นปรับตัวขึ้นลงไปมา ในขณะที่เงินฝากและตราสารหนี้กลับมีเสถียรภาพที่มากกว่า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายที่ทำให้เกิดสภาพคล่องในระบบ ซึ่งคาดว่าดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำไปอีกนาน ดังนั้นในช่วงเวลานี้จึงเป็นจังหวะให้ผู้ลงทุนเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ได้จัดตั้งกองทุนซีรีส์ใหม่ในตระกูลเทอมฟันด์ Term Fund Extra ภายใต้ชื่อกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KEC3-AI) ที่เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่าเทอมฟันด์ทั่วไป โดยประมาณการผลตอบแทนที่ 1.40% ต่อปี และมีกำหนดเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม 2563

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า กองทุน KEC3-AI มีการแบ่งสัดส่วนการลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 กองทุนเข้าลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งในและต่างประเทศ ในสัดส่วนประมาณ 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Net Asset Value: NAV) ซึ่งการลงทุนในส่วนนี้จะเหมือนกับนโยบายการลงทุนของเทอมฟันด์ทั่วไป แต่ความน่าสนใจที่ทำให้กองทุน KEC3-AI มีความแตกต่าง คือ ส่วนที่ 2 กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรม Bond Forward ในสัดส่วนประมาณ 40% ของ NAV ซึ่งในส่วนนี้ทำให้กองทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนได้มากกว่าเทอมฟันด์ทั่วไป ในขณะเดียวกันก็จะมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุนบริหารความเสี่ยงกองทุนผ่านการพิจารณาเข้าทำธุรกรรม Bond Forward เฉพาะกับหุ้นกู้ในระดับ Investment Grade และกระจายความเสี่ยงโดยการเข้าทำธุรกรรมในหุ้นกู้อ้างอิงอย่างน้อย 4 สัญญา

“ลักษณะการเข้าทำธุรกรรม Bond Forward คือ กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ซื้อหุ้นกู้อ้างอิงจากธนาคารคู่สัญญา โดยมีระยะเวลาของสัญญาประมาณ 1 ปี ซึ่งหากเป็นไปตามที่คาดหวัง กองทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงกันกับธนาคารคู่สัญญาในวันครบกำหนดอายุสัญญา แต่หากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องยกเลิกสัญญาก่อนวันครบกำหนด (Early Termination) ธนาคารคู่สัญญาจะต้องส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิงให้แก่กองทุน และกองทุนจะต้องชำระราคาตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า (Forward Price) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้กองทุนได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าจากที่ประมาณการไว้ได้” นายนาวินกล่าว

นายนาวินกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่สนใจกองทุน KEC3-AI จะต้องเป็นผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น โดยเริ่มต้นลงทุน 1,000,000 บาท ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทย ไม่สามารถลงทุนผ่านช่องทางดิจิตอลได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 อย่างไรก็ดี เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการประมาณ 1 ปี บริษัทจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของบลจ.กสิกรไทย ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน - กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้ หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชำระราคาและการส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิงก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม Bond Forward - กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทำให้อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง - กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: บลจ.กสิกรไทย ผนึก ซิตี้แบงก์ จัดเสวนาเปิดตัวกองทุน K-USA

บลจ.กสิกรไทย ร่วมกับ ธนาคารซิตี้แบงก์ จัดงานเสวนา “Sailing Through the Headwinds to US Recovery” พร้อมเปิดตัวกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) โดยมี นายนาวิน อินทรสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย (ที่ 1 จากขวา) พร้อมด้วย Mr....

บลจ.กสิกรไทย ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียม 3 กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--นิโอ ทาร์เก็ต ดร.อโศก วงศ์ชะอุ่ม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น 3 กองทุน จากเดิมที่ร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 0.50 ประกอบด้วย กองทุนเปิ...

Merrill Lynch Investment Managers offer complete family of retail mutual funds

Merrill Lynch Investment Managers (MLIM), rounding out its strategy for third-party distribution, announced today that it will offer its complete family of retail mutual funds to third party distributors under the Merrill Lynch name. MLIM will consolidate...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง