ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT ที่ 'AA-(tha)’ เปลี่ยนเป็นแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗:๑๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว   (National Long-Term Rating) ของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT ที่ 'AA-(tha)’ และปรับเป็นแนวโน้มแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ จาก แนวโน้มแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น   (National Short-Term Rating) ของ CIMBT และอันดับเครดิตภายในประเทศของโครงการหุ้นกู้ระยะสั้นไม่ด้อยสิทธิได้รับการคงอันดับเครดิตที่ 'F1+(tha)’

พร้อมกันนี้ฟิทช์ได้ปรับแนวโน้มแนวโน้มอันดับเครดิตของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ บริษัท ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้ จำกัด (CIMBT Auto) เป็นแนวโน้มแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ จาก แนวโน้มแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่   'AA-(tha)’ สำหรับรายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้าย

การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของ CIMBT สอดคล้องกับมุมมองของฟิทช์ต่อโครงสร้างเครดิตของธนาคารแม่ของ CIMBT ซึ่งคือ CIMB Bank Berhad (CIMB Bank) จากประเทศมาเลเซีย ในขณะที่การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ CIMBT Auto นั้นมีสาเหตุมาจากกการปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของ CIMBT ซึ่งเป็นค้ำประกัน

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

ฟิทช์ใช้ปัจจัยสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันการเงินในการพิจารณาอันดับเครดิตของ CIMBT โดยฟิทช์เชื่อว่าธนาคารแม่ ซึ่งคือ CIMB Bank น่าจะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support) แก่ธนาคารในกรณีที่มีความจำเป็น ฟิทช์มองว่า CIMBT มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อธนาคารแม่   โดยธนาคารแม่มีสัดส่วนการถือหุ้นใน CIMBT ที่ 94.8%   มีอำนาจควบคุมการบริหารงานและมีการเชื่อมโยงการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกันกับกลุ่ม (integration)   อีกทั้งยังมีการใช้ชื่อและสัญญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่ อย่างไรก็ตามสัดส่วนกำไรของ CIMBT เทียบกันกำไรของกลุ่มคิดเป็นประมาณ 5%   นอกจากนี้อันดับครดิตภายในประเทศยังสะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ของโครงสร้างเครดิตของ CIMBT เทียบกับสถาบันการเงินอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ

อันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ระยะสั้นไม่ด้อยสิทธิของ CIMBT ได้รับการจัดอันดับเครดิตให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของธนาคาร เนื่องจากการหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต –หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน

อันดับเครดิตหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ CIMBT Auto พิจารณาจากการได้รับการค้ำประกันในลักษณะไม่มีเงื่อนไข (unconditional) และไม่สามารถเพิกถอนได้ (irrevocable) จาก CIMBT ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน CIMBT Auto

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้กิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

ฟิทช์อาจปรับอันดับเครดิตไปในทิศทางบวกหากฟิทช์เห็นว่าธนาคารแม่มีความสามารถหรือโอกาสเพิ่มขึ้นในให้การสนับสนุนแก่ CIMBT อันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT อาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับหากธนาคารมีบทบาทที่สำคัญขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อกลุ่ม ตัวอย่างเช่น CIMBT สามารถสร้างผลงานให้กับกลุ่มในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ขนาดสินทรัพย์หรือรายได้ของธนาคารที่มีสัดส่วนมากกว่า 20% ของสินทรัพย์และกำไรของกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามฟิทช์ไม่คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในมุมมองของฟิทช์ต่อระดับความแตกต่างของโครงสร้างเครดิตธนาคารเทียบกับธนาคารหรือบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศอาจส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับ อย่งไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากอันดับเครดิตปัจจุบันมีแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ

แนวโน้มอันดับเครดิตของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารอาจได้รับการปรับเป็นแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพได้ หากเปลี่ยนมุมต่อโครงสร้างเครดิตของธนาคารแม่

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นเป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดแล้วจึงไม่สามารถปรับเพิ่มอันดับได้

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้กิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

ฟิทช์อาจปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของ CIMBT หากโครงสร้างเครดิตของธนาคารแม่ (หรือ CIMB Bank) ปรับตัวแย่ลงหรือหากธนาคารแม่ลดโอกาสในการให้การสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานปรกติแก่ธนาคารลูก ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้หากธนาคารแม่มีการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทลูกลงต่ำกว่า 75% ระดับความสัมพันธ์ที่ด้อยลงในด้านของความเชื่อมโยงในการดำเนินงานและการใช้ชื่อและสัญญลักษณ์ทางการค้าที่มีความใกล้ชิดกันน้อยลง หรือสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการลดลงของระดับการให้ความสนับสนุนด้านการเงินและด้านการดำเนินงานแก่ธนาคารลูกในประเทศไทย

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกัน

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้กิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ CIMBT จะส่งผลให้อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ CIMBT Auto ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเช่นกัน

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้กิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ CIMBT จะส่งผลให้อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันของ CIMBT Auto ได้รับการปรับลดอันดับเช่นกัน

รายละเอียดของอันดับเครดิตมีดังนี้:
CIMBT:

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ 'AA-(tha)’; ปรับเป็น แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ จาก แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ 'F1+(tha)’อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คงอันดับที่ 'F1+(tha)’

CIMBT Auto:

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันคงอันดับที่ 'AA-(tha)’; ปรับเป็น แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ จาก แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: เปิดตัวซีไอเอ็มบี ไทย

นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารไทยธนาคารเดิม ประกาศเปิดตัวธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย อย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศรุกธุรกิจเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย...

ฟิทช์เพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) เป็น BBB-(tha)

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของหุ้นกู้มีหลักประกันบางส่วนชนิดทยอยคืนเงินต้นมูลค่ารวม 3.6 พันล้านบาท ของบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง