ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฟิทช์ประกาศปรับลดอันดับเครดิตสากลของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็น 'BBB+’ และปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น 'มีเสถียรภาพ’

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๑:๕๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--9 เม.ย.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign Currency IDR) เป็น 'BBB+’ จาก 'A-’ และปรับเป็น แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ จาก แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับลดอันดับเครดิตสากลของธนาคารแม่ ซึ่งคือ MUFG Bank, Ltd. (A-/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/a-) ซึ่งสะท้อนถึงการด้อยลงของความสามารถในการให้การสนับสนุนเป็นพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินงานตามปรกติ (extraordinary support) แก่ BAY และฟิทช์ยังได้คงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น (Short-Term Foreign Currency IDR) ของธนาคารที่ 'F1’ และอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating) ที่ 'bbb’

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวได้รับการคงอันดับเครดิตที่ 'AAA(tha)’ และปรับเป็น แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ จาก แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิได้รับการคงอันดับเครดิตที่ 'AAA(tha)’

อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ของ BAY ถูกปรับลดอันดับเป็น 'AA(tha)’ จาก 'AA+(tha)’ เพื่อให้สอดคล้องกับกรณีพื้นฐานของการจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิตามเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตฉบับปรับปรุงใหม่ของฟิทช์

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตสนับสนุน อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตสนับสนุน อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคารมีปัจจัยหลักในการพิจารณาอันดับเครดิตการสนับสนุนจาก MUFG โดย BAY เป็นบริษัทลูกที่มีบทบาทสำคัญในเชิงกลยุทธ์ในภูมิภาคต่อ MUFG และมีการดำเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มธนาคารแม่ในด้านการให้บริการธนาคารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ MUFG มีสัดส่วนการถือหุ้นใน BAY ที่ 76.9%   และมีอำนาจการบริหารงานควบคุม อันดับเครดิตภายในประเทศของ BAY สะท้อนถึงโครงสร้างเครดิตของธนาคารเทียบกับธนาคารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศของไทย โดยฟิทช์ประเมินแล้วว่าโครงสร้างเครดิตของ BAY ยังคงอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับระดับที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทย อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ BAY เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

BAY และ MUFG มีความเชื่อมโยงและผสานการดำเนินงานกันอย่างใกล้ชิดมาก เช่น ในด้านการตลาด ด้านการดำเนินงาน และด้านการบริหารความเสี่ยง BAY เป็นผู้ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย และมีการร่วมมือกันในด้านธุรกิจกับบริษัทต่างๆ ในภูมิภาคของกลุ่ม MUFG ยังได้ให้การสนับสนุนด้านการดำเนินงานแก่ BAY ซึ่งรวมถึง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและระบบ IT

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน

อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ BAY ที่ 'bbb’ แสดงถึงโครงสร้างเครดิตของตัวธนาคารเอง ซึ่งพิจารณาจากการที่   BAY เป็น 1 ใน 5 ธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านของเงินฝากที่ 11% ณ สิ้นปี 2562 นอกจากนี้ธนาคารมีการดำเนินงานที่หลากหลายและรองรับหลายกลุ่มลูกค้าและยังมีบริการทางการเงินที่ครบถ้วนและหลากหลาย นอกจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่นแล้ว BAY ยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจสินเชื่อลูกค้ารายย่อย

อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินยังสะท้อนถึงการคาดการณ์ของฟิทช์ว่าสภาวะแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจจะเผชิญกับความท้าทายและเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส และเหตุกาณ์ดังกล่าวจะยิ่งส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานในประเทศไทยที่อ่อนแอมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและทั่วโลกที่ชะลอตัว แม้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีมาตรการผ่อนปรนเพื่อช่วยสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ แต่มาตรการเหล่านี้ไม่น่าจะหักล้างความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำต่อลูกหนี้ที่มีฐานะทางการเงินที่อ่อนแอหรือเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานของธาคารไทยสามารถดูได้จาก “Coronavirus Outbreak Increases Challenges for Thai Banks’ Operating Environment” ลงวันที่ 2 เมษายน 2563

เนื่องจากระยะเวลาและแนวโน้มความรุนแรงของสถานการณ์การระบาดของโคโรน่าไวรัสยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งตามสมมติฐานกรณีฐานของฟิทช์นั้นผลการดำเนินงานของ BAY อาจได้รับผลกระทบในช่วงระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า โดยอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญจะปรับตัวด้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2562 อย่างไรก็ตามอาจจะไม่ได้มากนักเมื่อเทียบกับธนาคารส่วนใหญ่ในประเทศ โดยนอกจากระดับค่าใช้จ่ายการสำรองหนี้สูญ (credit cost) ที่อาจเพิ่มขึ้นแล้ว รายได้ของธนาคารก็อาจจะปรับตัวลดลงจากภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำรวมถึงรายได้ที่มิใช้ดอกเบี้ยที่ชะลอตัว ฟิทช์คาดว่าผลกำไรจากการดำเนินงานของธนาคารน่าจะยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคารอย่างน้อยในอีก 2 ปีข้างหน้า

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต–หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ของ BAY ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวอยู่ 2 อันดับ ซึ่งสอดคล้องกับกรณีพื้นฐานในการจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ประเภทดังกล่าวตามเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ฉบับปรับปรุงใหม่ และสะท้อนถึงการที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิมีโอกาสที่จะได้รับชำระหนี้คืน (recovery rate) ในอัตราที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ไม่ได้มีการปรับลดอันดับเครดิตเพิ่มเติม เนื่องจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติรองรับผลขาดทุนระหว่างการดำเนินกิจการ (going-concern loss absorption)

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตสนับสนุน อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตสนับสนุน ของ BAY อาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับหากสมมติฐานใน

ด้านการได้รับการสนับสนุนปรับตัวดีขึ้น เช่น การปรับเพิ่มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศของ MUFG อาจสะท้อนถึงความสามารถในการให้การสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้อันดับเครดิตได้รับการปรับขึ้น

อันดับเครดิตภายในประเทศและอันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้อีก เนื่องจากเป็นระดับที่สูงที่สุดแล้ว

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

การที่ MUFG มีความสามารถในการให้การสนับสนุนแก่ BAY ลดลง (เช่นในกรณีที่ MUFG ถูกปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ) เหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และอันดับเครดิตสนับสนุน ของ BAY

การลดลงของโอกาสที่ MUFG จะให้การสนับสนุนแก่ BAY   จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว และอันดับเครดิตสนับสนุนของ BAY ตัวอย่างเช่น การลดสัดส่วนการถือหุ้นใน BAY   ลงต่ำกว่า 75% รวมทั้งการลดระดับความเชื่อมโยงในด้านการบริหารจัดการและควบคุมของธนาคารแม่ อย่างไรก็ตามฟิทช์ไม่คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ BAY อาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับหากธนาคารมีเครือข่ายธุรกิจในประเทศที่แข็งแกร่งมากเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะสะท้อนในการปรับตัวดีขึ้นของความสามารถในการแข่งขัน โดยอาจบ่งชี้ได้จากอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่สูงกว่า 2.5% อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารให้อยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (เช่น ต่ำกว่า 2% อย่างต่อเนื่อง) โดยไม่ได้มีการเพิ่มระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างมีนัยสำคัญจากมุมมองของฟิทช์ อย่างไรก็ตามด้วยสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานปัจจุบันโอกาสที่จะเกิดการปรับเพิ่มอันดับนั้นไม่น่าจะเกิดในช่วง 2 ปีข้างหน้า

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารอาจถูกปรับลดอันดับ หากมีการปรับตัวด้อยลงอย่างมากและมากกว่าที่ฟิทช์คาดไว้ของอัตรส่วนที่สำคัญด้านคุณภาพสินทรัพย์และด้านกำไร ซึ่งปรับลงไปในระดับที่ด้อยกว่าธนาคารในกลุ่มเดียวกันหรือค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ซึ่งเหตุกาณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้ฟิทช์อาจต้องทำการประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคารใหม่รวมทั้งความสามารถในการรองรับความเสี่ยงในภาวะที่ภาคอุตสาหกรรมเผชิญความยากลำบาก ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพที่สูงกว่า 4% และอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ต่ำกว่า 1.5%

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิของ BAY ไม่มีโอกาสได้รับการปรับเพิ่มอันดับ เนื่องจากอันดับเครดิตอ้างอิงซึ่งคืออันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวอยู่ในอันดับที่สูงที่สุดแล้ว

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิของ BAY จะถูกปรับลดอันดับ จากการปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคาร ซึ่งเป็นอันดับเครดิตอ้างอิง

การพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ESG จะไม่ส่งผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบในระดับที่น้อยมากต่ออันดับเครดิตของธนาคาร ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยจากลักษณะของธุรกิจหรือจากการบริหารจัดการของธนาคารก็ตาม ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จาก Fitch’s ESG Relevance Scores   ที่ www.fitchratings.com/esg

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดมีดังนี้
BAY

อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว ปรับลดอันดับเครดิตเป็น 'BBB+’ จาก 'A-’; ปรับเป็น แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ จาก แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น คงอันดับเครดิตที่ 'F1’อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน คงอันดับเครดิตที่ 'bbb’อันดับเครดิตสนับสนุน ปรับลดอันดับเครดิตเป็น '2’ จาก   '1’อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว คงอันดับเครดิตที่ 'AAA(tha)’ ปรับเป็น แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ จาก แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น คงอันดับเครดิตที่ 'F1+(tha)’อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน คงอันดับเครดิตที่ 'AAA(tha)’อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2   (ตามเกณฑ์บาเซล 3) ปรับลดอันดับเครดิตเป็น 'AA(tha)’ จาก 'AA+(tha)’


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ 'BB' และปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ--31 พ.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ จำกัดจากประเทศอังกฤษ ประกาศให้อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Rating) แนวโน้มมีเสถียรภาพ ระยะยาวแก่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ที่ระดับ'BB' ใน...

โครงการสวัสดิการจำหน่ายยานพาหนะ

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) จัดทำโครงการสวัสดิการจำหน่ายยานพาหนะให้แก่ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน และพนักงานรัฐวิสาหกิจทั่วไป โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษ มี...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง