ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนออกประกาศกำหนดองค์กรการเงินชุมชน ธนาคารผู้ประสานงาน และหลักเกณฑ์การดำเนินงานเบื้องต้นของสถาบันการเงินประชาชน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 ต.ค.--กระทรวงการคลัง

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ.ฯ) ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 และต่อมาคณะกรรมการฯ ได้ออกประกาศจำนวน 5 ฉบับ เพื่อกำหนดองค์กรการเงินชุมชน ธนาคารผู้ประสานงาน และหลักเกณฑ์การดำเนินงานเบื้องต้นของสถาบันการเงินประชาชนเพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.ฯ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 เป็นต้นมา ประกาศคณะกรรมการฯ จำนวน 5 ฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1.กำหนดให้กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สถาบันการเงินชุมชน และวิสาหกิจชุมชนที่ให้บริการทางการเงินและไม่เป็นนิติบุคคล เป็นองค์กรการเงินชุมชนตาม พ.ร.บ.ฯ และให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน เป็นธนาคารผู้ประสานงานตาม พ.ร.บ.ฯ

2. กำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ย/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม และค่าบริการโอนเงินและรับชำระเงินของสถาบันการเงินประชาชน

3.กำหนดให้สถาบันการเงินประชาชนพิจารณาฝากเงิน/กู้ยืมเงินในกรณีที่มีความจำเป็นกับธนาคารผู้ประสานงานเป็นอันดับแรก โดยในกรณีที่ไม่มีธนาคารผู้ประสานงานที่รับผิดชอบในพื้นที่หรือธนาคารผู้ประสานงานไม่อาจให้บริการได้อย่างเหมาะสม สถาบันการเงินประชาชนสามารถฝากเงินกับสถาบันการเงินแห่งอื่นได้

4. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้บริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงินประชาชน ดังนี้

4.1 สถาบันการเงินประชาชนต้องจัดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ธนาคารผู้ประสานงานได้จัดทำและพัฒนาขึ้น ซึ่งต้องประกอบด้วย Software สำหรับใช้ในการให้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินโดยเฉพาะ และระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินประชาชนกับธนาคารผู้ประสานงาน

4.2 สถาบันการเงินประชาชนต้องบันทึกข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการทำธุรกรรมของสมาชิก และข้อมูลการฝากเงินและกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงต้องประมวลผลข้อมูลและจัดทำรายงานงบการเงิน โดยสามารถสรุปยอดเป็นรายวัน รายเดือน และรายปี และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ธนาคารผู้ประสานงานได้จัดทำและพัฒนาขึ้น

4.3 สถาบันการเงินประชาชนต้องมีการควบคุมดูแลให้มีการรักษาความปลอดภัย ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล และความพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการดูแลข้อมูลลับ นอกจากนี้ การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมีการควบคุมการเข้าถึงระบบและฐานข้อมูล โดยต้องกำหนดให้มีการพิสูจน์และยืนยันตัวตนก่อนเพื่อเป็นการรักษาความลับและความปลอดภัยของระบบและข้อมูล

ทั้งนี้ รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวทิ้งท้ายว่า ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีการเปิดให้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนกับธนาคารผู้ประสานงานอย่างเป็นทางการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการออกประกาศคณะกรรมการฯ และประกาศนายทะเบียนสถาบันการเงินประชาชนเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานของสถาบันการเงินประชาชนให้ครบถ้วนและสอดคล้องตาม พ.ร.บ.ฯ และการเตรียมความพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารผู้ประสานงานแต่องค์กรการเงินชุมชนที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย เช่น มีทุนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท มีการจัดทำงบการเงินประจำปีต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นต้น ที่มีความสนใจจะยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนสามารถติดต่อกับธนาคารผู้ประสานงานไว้เบื้องต้นก่อนได้


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

TMB BANK จัดสัมมนา "เศรษฐกิจไทย ปี 49 จะก้าวไปอย่างไร"

กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--ธ.ทหารไทย ธนาคารทหารไทย จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "เศรษฐกิจไทยปี 49 จะก้าวไปอย่างไร...?" เพื่อให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การเงิน และภาวะธุรกิจ ตลอดจนมุมมองและทิศทางของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2549...

ธนาคารกรุงไทยให้สินเชื่อองค์กรการเงินชุมชนที่มีศักยภาพ

กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--ธ.กรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ขยายสินเชื่อไปยังองค์กรการเงินชุมชนต่างๆทั่วประเทศ ที่ให้บริการด้านการเงินแก่สมาชิก เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อการลงทุน ชี้มีองค์กรการเงินในเป้าหมายกว่า 2 หมื่นแห่ง โดยธนาคารเตรียมวงเงินให้เต็มที่ตามศักยภ...

ภาพข่าว: รายได้รัฐบาลเดือนมกราคม 2548

กรุงเทพฯ--7 ก.พ.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงผลการจัดเก็บรายได้รวมของรัฐบาลประจำเดือนมกราคม 2548 ว่า รัฐบาลจัดเก็บได้สุทธิ 100,212 ล้านบาท และในช่วง...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง