ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ปตท. รักษาระดับผลการดำเนินงานครึ่งปี 62 ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจผันผวน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๓๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 ส.ค.--ปตท.

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยผลประกอบการครึ่งปี 2562 ที่ปรับลดลงเล็กน้อยจากเป้าหมายเมื่อเทียบกับปีก่อนว่า เนื่องจากสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจที่ยังไม่มีความชัดเจน ส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลดลง รวมถึงค่าการกลั่น (Gross Refinery Margins : GRM) และส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเกือบทุกประเภทลดต่ำลงเช่นกัน ทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของ ปตท. มีการปรับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม กลุ่ม ปตท. ได้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมและธุรกิจไฟฟ้า และเร่งการลงทุนในโครงการที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว ซึ่งทำให้ยังคงรักษาผลประกอบการได้ อีกทั้งแสวงหาโอกาสในการลงทุนพร้อมดำเนินมาตรการปรับปรุงผลประกอบการ (Productivity Improvement) เพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนลง

ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ปตท. และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 1,121,196 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,437ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกับของปีก่อน เพิ่มขึ้นจากกลุ่มก๊าซธรรมชาติโดยหลักจากธุรกิจจัดหาและจำหน่ายก๊าซฯ และธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากปริมาณขายเฉลี่ยและราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมจากการที่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) เข้าซื้อบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW)

อย่างไรก็ตาม ปตท. และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 55,250 ล้านบาท ลดลง 14,567 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 21 จากผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นปรับลดลง เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเกือบทุกประเภทลดต่ำลง กำไรสต๊อกน้ำมันที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบ รวมถึงกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการดำเนินงานลดลงเช่นกันจากหลักการของธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติที่ราคาขายอ้างอิงราคาปิโตรเคมีปรับลดลง แต่ต้นทุนก๊าซฯ ปรับสูงขึ้น

ในส่วนของกำไรภายหลังการจ่ายเงินปันผลให้แก่รัฐและผู้ถือหุ้น รวมทั้งภายหลังการจ่ายคืนเงินกู้ ปตท. จะนำไปลงทุนในโครงการต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน รวมถึงเดินหน้าสนับสนุน การดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม ตามกรอบการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้างสมดุลใน 3 มิติ (People Planet Prosperity : 3P) โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นเมืองนวัตกรรมที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ การก่อสร้างอาคาร Intelligent Operation Center ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ในการเป็นศูนย์ควบคุมระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย และเป็นศูนย์ควบคุมกลางด้านความปลอดภัยแบบครบวงจร รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่าน "โรงเรียนกำเนิดวิทย์" ที่นักเรียนรุ่นที่ 2 ได้สำเร็จการศึกษาจำนวน 70 คน โดยในจำนวนนี้ได้ทุนศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถึง 41 คน และอาจารย์จากสถาบันวิทยสิริเมธี ยังได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2562 อีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการพัฒนาพลังงานชุมชนด้วยระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพ จากความร่วมมือระหว่าง ปตท. องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน สถาบันวิทยสิริเมธี และบริษัท เอเลแก้นท์ฟาร์ม จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรให้ชุมชนตำบลป่ายุบในใช้เป็นพลังงานสะอาด ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากการมุ่งส่งเสริมโครงการและกิจกรรมในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์แล้ว ปตท. ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยร่วมขับเคลื่อนโครงการ OUR Khung Bangkachao นำองค์ความรู้ผสานกับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่ม ปตท. มาปรับใช้กับกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบ Technology for Social Collaboration เพื่อมุ่งพัฒนาพื้นที่สีเขียว ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและชุมชนเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนคุ้งบางกะเจ้าและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตเพิ่มขึ้นภายใน 5 ปี นอกจากนี้ ได้เปิด คาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ ที่นำเยื่อกาแฟ (Coffee Chaff) ซึ่งเป็นของเหลือหลักจากโรงคั่วกาแฟ และขยะพลาสติก มาผลิตเป็นวัสดุตกแต่งและเป็นเฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน และสนับสนุนการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรไทย เช่น มังคุด ลองกอง เป็นต้น รวมทั้งโครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา ที่จัดสรรพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. ให้เกษตรกรนำผลิตผลทางการเกษตรมาจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้เป็นจุดซื้อขายสินค้าทางการเกษตร ( Market Place ) ให้แก่ชุมชน

การดำเนินธุรกิจตลอดครึ่งปี 2562 ปตท. ยังคงขับเคลื่อนองค์กรในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานภายใต้ความท้าทายที่เกิดขึ้น เพื่อความมั่นคงของประเทศ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพร้อมดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ไทเอบีเอส ได้รับฉลากเขียว

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (ขวา) ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บมจ.ไออาร์พีซี รับมอบใบรับรองการขึ้นทะเบียน "ฉลากลดคาร์บอน" (Carbon Reduction Label) จากคุณประเสริฐสุข จามรมาน (ซ้าย)...

การปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานกองทุนรวม

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--ก.ล.ต. คณะทำงานร่วมระหว่าง ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และ ศูนย์ซื้อขาย ตราสารหนี้ไทย (TBDC) ได้ข้อสรุปเสนอปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ("benchmark") ของ กองทุนรวมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เน้นความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายก...

ภาพข่าว: พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ ร่วมมือ ร่วมใจบริจาค ช่วยผู้ประสบภัย สึนามิ

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น นายปิยะบุตร เลิศดำริห์การ กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 2 จากขวา) บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์ทเนอร์ จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรของไทย เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ถล่ม 6 ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง