ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและกลุ่มบริษัทปตท.ประสบความสำเร็จในการ ทดสอบธุรกรรม Letter of Credit ผ่านระบบ Blockchain เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมน้ำมัน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๑:๒๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 ส.ค.--ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดประสบความสำเร็จในการทดสอบธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันเป็นครั้งแรกร่วมกับกลุ่มบริษัทปตท. ระหว่างบริษัท ปตท.ค้าสากล จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยใช้เงื่อนไขการชำระ Letter of Credit (L/C) บนแพลทฟอร์มบล็อกเชนของ Voltron

เนื่องจากธุรกรรมการนำเข้าส่งออกน้ำมันมีมูลค่าสูง บริษัทค้าขายน้ำมันจึงต้องพึ่งพา L/C เป็นเครื่องมือการชำระเงินเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่เกี่ยวข้องยังอาศัยเอกสารกระดาษเป็นจำนวนมากและต้องใช้เวลานานประมาณห้าวันในการนำส่งเอกสารเหล่านี้

ธุรกรรมนำร่องครั้งนี้เป็นการทำธุรกรรมส่งออกน้ำมันจากประเทศไทยไปยังประเทศสิงคโปร์ ในการนี้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดดำเนินการให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลระหว่างคู่ค้าและธนาคารที่เกี่ยวข้องบนแพลทฟอร์ม Voltron ตั้งแต่การยื่นขอออก L/C การออก L/C และการยื่นเอกสารส่งออกจนถึงการนำส่งเอกสารให้แก่ผู้นำเข้า เนื่องจากเอกสารทั้งหมดถูกส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิก คู่ค้าที่เกี่ยวข้องจึงสามารถเห็นข้อมูลอัพเดทสถานะทุกขั้นตอน ส่งผลให้สามารถลดเวลาการทำงานลงเหลือไม่ถึง 12 ชั่วโมง สร้างความโปร่งใสในขั้นตอนการทำงานและช่วยบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนองค์กรตลอดจนการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ให้สามารถปรับตัวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสร้างโอกาสทางการค้าและการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ให้กับบริษัทในกลุ่ม สำหรับโครงการชำระ Letter of Credit (L/C) บนแพลทฟอร์มบล็อกเชนของ Voltron นี้ ปตท. ได้เล็งเห็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานระหว่างบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท.ค้าสากล จำกัด ซึ่งสำเร็จและเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ โดย กลุ่ม ปตท. พร้อมเดินหน้าแสวงหาโอกาสในรูปแบบอื่นๆต่อไป เพื่อมุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทในโลกยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "การขับเคลื่อนด้านดิจิทัลถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ GDP ที่เน้นการพัฒนาด้านการเติบโตทางธุรกิจ (Growth) ด้านดิจิทัล (Digital) และด้านบุคลากร (People) จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้ทำงานร่วมกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ ในการเดินทางสู่โลกการค้าในยุคดิจิทัลระดับสากล การทำรายการ Letter of Credit ผ่านระบบ Blockchain นี้ถือเป็นความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยี Blockchain อีกขั้นหนึ่งของบริษัทฯ เพิ่มเติมจากธุรกรรมประเภทอื่น ทีมงานของบริษัทฯ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมโครงการ Voltron และมีส่วนร่วมในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการขับเคลื่อนสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้การทำธุรกรรมต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีระยะเวลาการดำเนินการที่น้อยลง บริษัทฯ มีความพร้อมและหวังว่าจะขยายธุรกรรมการส่งออกบนแพลทฟอร์มนี้"

คุณศุภศจี ห้องสินหลาก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด กล่าวว่า "บริษัท ปตท.ค้าสากล จำกัด มุ่งพัฒนาธุรกิจให้มีการปรับตัวไปสู่การเป็นบริษัทแห่งความก้าวหน้าด้านดิจิทัล ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาส่งเสริมด้านการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น จึงใช้ระบบ Blockchain เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการค้าขายและช่วยลดเวลาในการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่นการออก LC (Letter of Credit) โดยระบบสามารถแสดงการติดตามการทำธุรกรรมอย่างชัดเจน (Tracking system) แบบ Real-time อันจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสและน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการค้า ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคู้ค้าให้มั่นคงยิ่งขึ้น อีกด้วย"

นายซามูเอล แมทิว Global Head แผนก Documentary Trade Product Management ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กล่าว "ธุรกรรมนำร่องกับกลุ่มปตท.นี้ ถือเป็นธุรกรรมแรกของธนาคารในโครงการ Voltron ในการขับเคลื่อนธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศให้เป็นระบบดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับลูกค้า ในปัจจุบัน ลูกค้าของเรามองหาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความท้าทายของภาวะการค้าโลกมากขึ้นเรื่อยๆ เรามั่นใจว่า Voltron จะทำให้ผู้ส่งออก นำเข้า ธนาคาร และผู้มีส่วนร่วมอื่นๆ ในธุรกรรม ได้ประโยชน์จากการทำงานที่รวดเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการชำระราคา"

นายจอร์เดน โรลลิน Global Head of Digital Transformation, Trade Product Management ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และสมาชิกในคณะกรรมการขับเคลื่อน Voltron กล่าวเสริมว่า "เรากำลังปฏิรูปการค้าระหว่างประเทศด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีและความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เราได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องจากการทำธุรกรรมนำร่อง เพื่อนำมาปรับปรุง Voltron ให้มีการทำงานที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การให้บริการจริง นอกจากนี้เรายังได้เริ่มพัฒนาบริการการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก L/C ให้เป็นดิจิทัลอีกด้วย"

"งานหลักของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) คือการใช้เครือข่ายทั่วโลกของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของลูกค้า นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเราที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของธุรกรรมการค้าระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นครั้งแรก และเป็นธุรกรรมส่งออกน้ำมันครั้งแรกบนแพลทฟอร์ม Voltron การเรียนรู้ ประสบการณ์และโอกาสที่ได้จากการร่วมสร้างอนาคตของการค้าระหว่างประเทศร่วมกับทีมจากบริษัท ปตท.ค้าสากล จำกัด และบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีความสำคัญยิ่งและไม่อาจประเมินค่าได้ ในลำดับต่อไป เรามุ่งเห็นพัฒนาการของโครงการ Voltron ในการให้บริการจริง" นายพลากร หวั่งหลี กรรมการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทยและสำนักงานตัวแทน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าว

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง Voltron แพลทฟอร์มบล็อกเชนซึ่งมุ่งสร้าง แลกเปลี่ยน อนุมัติ และออก L/C ด้วยระบบดิจิทัล โดยต่อยอดการให้บริการเพื่อเชื่อมโยงลูกค้าและระบบนิเวศทางการเงินผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือ และเมื่อไม่นานมานี้ได้เปิดตัว Trade AI Engine โซลูชั่นซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัท IBM เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นในขั้นตอนงานเอกสารการค้าด้วยประสิทธิภาพการดำเนินงานและการควบคุมการดำเนินงานที่รัดกุมขึ้น ในช่วงต้นของปีนี้ ธนาคารได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Linklogis ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มห่วงโซ่อุปทานอิสระมุ่งให้บริการธุรกิจระหว่างธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงินและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในตลาด

เกี่ยวกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

เราเป็นกลุ่มธนาคารสากลชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจใน 60 ตลาดที่มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว และให้บริการลูกค้าในอีก 85 ตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการค้า การลงทุนและการสร้างความมั่งคั่ง หลักการที่สืบทอดมาและค่านิยมองค์กรของเราสะท้อนอยู่ในพันธกิจของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดที่ว่า Here for good

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดจำกัด มหาชน ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในลอนดอนและฮ่องกง นอกจากนี้ยังได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติในประเทศอินเดียอีกด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการอ่านบทความจากทีมนักเศรษฐศาสตร์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.sc.com และติดตามสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดได้ทาง Twitter, LinkedIn และ Facebook

เกี่ยวกับ Voltron

Voltron คือ แพลทฟอร์มบล็อกเชนสำหรับธุรกรรมการค้า ที่ใช้วิธีการชำระเงินโดย L/C พัฒนาบนระบบ Corda ของบริษัท R3 โดยมีธนาคารที่ร่วมก่อตั้ง 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, BNP Paribas, CTBC, HSBC, ING, Natwest, SEB และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และมีบริษัท Bain, CryptoBLK และ R3 ร่วมพัฒนา

Voltron จะช่วยปรับปรุงกระบวนการการค้าระหว่างประเทศโดยลดความยุ่งยากในธุรกรรม L/C ช่วยให้ใช้เวลาสั้นลง แก้ปัญหาข้อผิดพลาดได้ทันที และตรวจสอบรายการ sanction ได้อย่างรวดเร็ว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ซิกมาเทล อิงค์ ยื่นฟ้องต่อ ITC เพื่อเอาผิดกับแอคชั่นส์ เซมิคอนดัคเตอร์ในข้อหาละเมิดสิทธิบัตรเทคโนโลยีเครื่องเล่น MP3

ออสติน, เท็กซัส--(บิสิเนส ไวร์)--14 มี.ค.2548 ซิกมาเทล อิงค์ (NASDAQ:SGTL) ซึ่งเป็นผู้นำตลาดเทคโนโลยีเครื่องเล่น MP3 ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Commission : ITC) เพื่อดำเนิ...

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน เชิญชมการแสดง ดิสนีย์ ออนไอซ์ ชุด "ปริ้นเซส คลาสสิค"

กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน ธนาคารสแตนคาร์ดชาร์เตอร์ดนครธน ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของสถาบันครอบครัวธนาคารฯ จึงได้สนับสนุนกิจกรรมบันเทิงที่สร้างสัมพันธ์ให้กับสมาชิกภายในครอบครัว และการแสดงดิสนีย์ ออนไอซ์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ธนาคารฯ ไ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง