ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สศอ. ชู สารหล่อลื่นชีวภาพ ยกระดับเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันไทย สู่อุตสาหกรรมชีวภาพ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓:๕๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ชู สารหล่อลื่นชีวภาพ (Biolubricant) พร้อมกำหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมี เพื่อการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในระยะยาว ช่วยแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ รวมถึงสร้างเสถียรภาพราคาของปาล์มน้ำมันได้ดียิ่งขึ้น และมีผลต่อผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในภาวะที่ประเทศไทยมีผลผลิตส่วนเกินของปาล์มน้ำมัน คาดชิงส่วนแบ่งในตลาดโลกที่มีอยู่กว่า 125,000 ล้านบาท

สศอ. ได้เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 ที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในกลุ่ม New S-Curve เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Bio Hub of ASEAN ซึ่งตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐ คือ วางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต ด้วยการต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมาย และวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) รวมถึงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพในภูมิภาค เกิดการพัฒนาภาคเกษตรที่เชื่อมโยงสู่ภาคอุตสาหกรรม เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่น โดยจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร และทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะนำมาสู่ฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงเกิดความสมดุลและพัฒนาอย่างยั่งยืน

สศอ. จึงได้จัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากปาล์มน้ำมันของไทย โดยเน้นการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีต่อเนื่องในส่วนของสารหล่อลื่นชีวภาพ (Biolubricant) ที่เป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมายที่สำคัญและเป็นทางเลือกหนึ่ง เพื่ออนาคตของปาล์มน้ำมันไทยที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีพื้นฐาน เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับผลิตผลปาล์มน้ำมันและยกระดับการผลิตจากผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคขั้นต้นไปสู่ผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นในภาคอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีมูลค่าสูงต่อไป โดยจากการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบปาล์มน้ำมันมาตั้งแต่ปี 2550 พบว่าการส่งเสริมการผลิตโอเลโอเคมี (การผลิตสารเคมีที่สกัดหรือสังเคราะห์ได้จากกรดไขมันต่าง ๆ ที่มาจากพืชน้ำมัน หรือจากสัตว์) ภายในประเทศจะสามารถลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์เคมี และยังสามารถส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นปลายน้ำของโอเลโอเคมีเพื่อเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ จึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรการใช้ผลผลิตปาล์มน้ำมันได้อย่างมีคุณค่าต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและเศรษฐกิจโลกได้มากที่สุด และกำหนดยุทธศาสตร์ไปสู่แนวทางปฏิบัติในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีจากปาล์มน้ำมันได้อย่างครบวงจร

คาดการณ์ว่าในปีนี้ตลาดโอเลโอเคมีที่นอกเหนือจากไบโอดีเซลในตลาดโลกจะมีมูลค่ากว่า 7.5 แสนล้านบาท และคาดว่าในปี 2570 จะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.18 ล้านล้านบาท มีปริมาณความต้องการใช้เพิ่มจากปัจจุบัน 18 ล้านตัน เป็น 26 ล้านตัน โดยผลิตภัณฑ์กรดไขมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตลาดใหญ่ที่สุด ในขณะที่ผลิตภัณฑ์รองลงมา ได้แก่ แอลกอฮอล์ของกรดไขมัน กลีเซอรอล ทั้งนี้ไม่นับรวมผลิตภัณฑ์เมธิลเอสเธอร์หรือไบโอดีเซลที่ใช้ในกลุ่มพลังงานที่จะมีความต้องการอีกมหาศาลในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และยังเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สูงที่สุดอีกด้วย เช่นเดียวกับ "สารหล่อลื่นชีวภาพ" ซึ่งเป็นสารเอสเทอร์จากกลุ่มกรดไขมันที่มีศักยภาพ โดยประมาณการณ์ว่าในปัจจุบันมีขนาดตลาดอยู่กว่า 85,000 ล้านบาท ในปี 2561 และจะเพิ่มสูงถึง 125,000 ล้านบาท ในปี 2569 หากมีการผลิตได้ในประเทศมากขึ้นจะเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันได้อีกทางหนึ่ง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สวทช. จับมือ มอ. และอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ร่วมจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีปาล์มน้ำมัน ทดแทนการนำเข้า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดันเครือข่าย iTAP และ MTEC (สวทช.) เข้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน พร้อมระดมความเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างเป็นระบบทดแทนการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาวัสดุเหลือ...

ดัชนีอุตฯ เม.ย. ชะลอตามรอบปี

กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--สศอ. สศอ.แจงดัชนีอุตฯ เม.ย.ชะลอตัว ชี้ยานยนต์ - สิ่งทอ - น้ำตาล ผลิตน้อย มีผลทำให้ดัชนีอุตฯลดลง แต่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ...

ภาพข่าว: "ซิป้า" เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นระดับโลก -TAFF 2005

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--กันตนา กรุ๊ป นางเครือวัลย์ สมณะ (แถวหลัง – ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - ซิป้า ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน TAM 2005, นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ (แถวหลัง - ที่ 3 จากซ้าย) ประธานค...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง