ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของ บล. เคทีบี (ประเทศไทย) ที่ #BB(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๓๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) แก่บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KTBST ที่ 'BB(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'B(tha)' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ 'BB-(tha)'

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับเครดิตภายในประเทศ

อันดับเครดิตภายในประเทศของ KTBST พิจารณาจากความแข็งแกร่งทางการเงินของตัวบริษัทเอง และยังสะท้อนถึงเครือข่ายธุรกิจหลักทรัพย์ (franchise) ในประเทศไทยของบริษัทที่มีขนาดเล็ก โดยบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านมูลค่าการซื้อขายประมาณ 1% ณ สิ้นไตรมาสแรกปี 2562 นอกจากนี้อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงฐานเงินทุนที่ยังคงมีขนาดค่อนข้างเล็กและมีระดับหนี้สินสูงกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดอันดับเครดิตโดยฟิทช์ และบริษัทยังคงมีความเสี่ยงในด้านความสามารถในการะดมเงินและสภาพคล่อง (funding and liquidity) ในระยะปานกลาง เนื่องจากผลการระดมทุนของบริษัทที่ผ่านมายังไม่ได้รับการทดสอบเพียงพอว่ามีเสถียรภาพและสม่ำเสมอ รวมทั้งบริษัทยังมีประวัติในการระดมเงินในตลาดทุนที่ค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีสินทรัพย์สภาพคล่องและวงเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นปัจจัยช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านการะดมเงินและสภาพคล่องได้ในระยะสั้น

ฟิทช์คาดว่ารายได้และอัตรากำไรของ KTBST แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้นแต่อาจมีความผันผวนสูงกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศในระยะปานกลาง เนื่องจากบริษัทยังมีเครือข่ายการดำเนินธรุกิจหลักทรัพย์ที่ด้อยกว่า ซึ่งสะท้อนได้จากโครงสร้างธุรกิจของบริษัทที่อยู่ช่วงเริ่มต้นและกำลังพัฒนาและการที่บริษัทยังคงมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง KTBST อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมได้จากการที่บริษัทมีระดับการยอมรับความเสี่ยง (risk appetite) ที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงของบริษัท แผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทได้เลื่อนออกไปเป็นปี 2563 ซึ่งถ้าดำเนินการแล้วเสร็จน่าจะช่วยให้ KTBST มีฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสอดคล้องกับอันดับเครดิต ณ ระดับปัจจุบันมากขึ้น เนื่องจากบริษัทไม่ได้คาดว่าจะทำการขายหุ้นใหม่จำนวนมากในการเข้าตลาด

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน

อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิของ KTBST อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทอยู่ 1 อันดับ เพื่อเป็นการสะท้อนถึงความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ (loss severity risks) ของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีมากกว่าเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิจะมีลำดับสิทธิในการเรียกร้อง (priority of claims) ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญ ฟิทช์ไม่ได้ปรับลดอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเพิ่มเติม เนื่องจากหุ้นกู้ด้อยสิทธินั้นไม่มีคุณสมบัติรองรับผลขาดทุนระหว่างการดำเนินกิจการ (going-concern loss absorption features) และไม่มีคุณสมบัติการแปลงเป็นทุน (equity conversion)

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับเครดิตภายในประเทศ

ฟิทช์มองว่าโอกาสที่อันดับเครดิตจะได้รับการปรับเพิ่มอันดับในระยะสั้นนั้นมีค่อนข้างจำกัด อันดับเครดิตของบริษัทได้สะท้อนถึงแนวโน้มการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของฐานะทางการเงิน ในขณะที่การปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญในด้านของขนาดของกิจการ เครือข่ายธุรกิจในประเทศ และโครงสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินที่สำคัญโดยรวม น่าจะต้องใช้เวลาอีกซักระยะหนึ่ง การปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของผลการดำเนินงานโดยรวมและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ จะช่วยให้อันดับเครดิตของบริษัทให้มีความมั่นคงมากขึ้น ณ ระดับปัจจุบัน

ในขณะเดียวกันหากแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของฐานะทางการเงินที่ผ่านมา มีการกลับตัวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แย่ลง เช่น การปรับตัวแย่ลงอย่างมากในด้านฐานะเงินทุน ด้านอัตรากำไรที่ลดลง หรือ การลดลงของสภาพคล่อง ในระดับที่มากกว่าการคาดการณ์ของฟิทช์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมโดยรวม เหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะส่งผลกระทบเชิงลบต่ออันดับเครดิต นอกจากนี้สภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานที่แย่ลงหรือภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น อาจะส่งผลกระทบในเชิงลงต่ออันดับเครดิตของบริษัทได้เช่นกัน เนื่องจากบริษัทยังมีเครือข่ายธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีขนาดจำกัด

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

การเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ KTBST น่าจะส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดมีดังนี้:
 • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว คงอันดับเครดิต ที่ 'BB(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
 • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น คงอันดับเครดิต ที่ 'B(tha)'
 • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ คงอันดับเครดิตที่ 'BB-(tha)'

 • ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

  ภาพข่าว: kgi บริจาคเงิน 20 ล้านช่วยผู้ประสบภัย

  กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--เคจีไอ ภาพข่าว นายแองเจลโล จอห์น ยิน คู ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 20 ล้านบาทให้แก่ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์ "สึนามิ" ทางภาคใต้ ที่ทำเน...

  หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง