ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

KTAMจ่ายปันผล3กองทุนอสังหา-อินเดียรับเงิน3ก.ค.นี้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓:๓๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--1 ก.ค.--ธนาคารกรุงไทย

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของบริษัท มีมติพิจารณาจ่ายเงินปันผล 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ ( KT-PROPERTY ) กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล –D ( KT-PIF-D ) และกองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ ( KT-INDIA-D ) จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

กองทุน KT-PROPERTY จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2/2562 ในอัตรา 0.45 บาทต่อหน่วย เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson Horizon Global Property Equities โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารแบบเชิงรุก เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก อีกทั้งคาดหวังผลตอบแทนจากการปรับตัวขึ้นของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทเหล่านั้นถือครองอยู่ด้วย ปัจจุบัน กองทุนหลักเน้นลงทุนในธุรกิจที่มีกำไร เงินปันผลเติบโต และกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินทรัพย์ งบดุล และทีมบริหาร หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาฯในตลาดพัฒนาแล้วหลายแห่ง ยังมีราคาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ แม้ปรับตัวขึ้นมาพอสมควร เนื่องจากดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (yield) ปรับตัวลงมามากในปีนี้

โดยผลตอบแทนของกองทุนย้อนหลัง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 YTD (2ม.ค.-21มิ.ย.62) อยู่ที่ 19.63% 6 เดือน อยู่ที่ 17.65% 1 ปีอยู่ที่ 10.41% และ3 ปี อยู่ที่ 6.20% เทียบกับ Benchmark YTD อยู่ที่ 11.51% 6 เดือน10.06% 1 ปี 3.45% และ3ปี 1.10% นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ในเดือนกันยายน 2554 จ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 10 ครั้ง คิดเป็นเงิน 4.85 บาทต่อหน่วย

ส่วนกองทุน KT-INDIA-D จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2562 ในอัตรา 0.65 บาทต่อหน่วย เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Invesco India Equity Fund โดยกองทุนรวมหลัก มีนโยบายลงทุนในหุ้นอินเดีย บริหารแบบเชิงรุกคัดหุ้นที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ (Quality Growth) ณ ราคาที่เหมาะสม อินเดียมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในโลก ด้วยหลากหลายปัจจัยขับเคลื่อนในระยะยาว อาทิ โครงสร้างประชากรอายุเฉลี่ยน้อย การปฏิรูปหลายด้านรวมถึง ภาคการเงิน และ ดิจิตอล การบริโภคขยายตัว เป็นต้น นอกจากนี้ หุ้นอินเดีย มีความน่าสนใจในแง่การกระจายความเสี่ยง โดยเฉพาะท่ามกลางบรรยากาศของสงครามการค้า สหรัฐฯ-จีน เพราะเศรษฐกิจอินเดียพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก และมีความเชื่อมโยงกับจีนค่อนข้างน้อยกว่าประเทศเอเชียอื่นๆ ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้ ตลาดหุ้นอินเดีย ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าตลาดอื่นๆในช่วงปีที่ผ่านมา

โดยผลตอบแทนของกองทุนย้อนหลัง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 YTD อยู่ที่ 4.40% 6 เดือนอยู่ที่ 4.66% 1 ปี อยู่ที่ -5.91% และ 3 ปี อยู่ที่ 7.49% เทียบกับ Benchmark YTD อยู่ที่ 1.92% 6 เดือน 2.12% 1ปี -0.67% และ3 ปี 5.87% และนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในเดือนกรกฎาคม 2559 จ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 5 ครั้ง คิดเป็นเงิน 3.10 บาทต่อหน่วย

นอกจากนี้ กองทุน KT-PIF-D จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1/2562 ในอัตรา 0.47 บาทต่อหน่วย เป็นกองทุนรวมผสม มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจุบันเน้นลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยและสิงคโปร์ ผู้จัดการกองทุนบริหารแบบเชิงรุก ภายใต้แนวทางที่ชัดเจนในการคัดเลือกหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี เช่น อัตราเงินปันผลและความสม่ำเสมอในการจ่ายปันผล ระดับหนี้สิน การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและผู้เช่า ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา ทำเลที่ตั้ง อัตราการเช่า (occupancy rate) แนวโน้มการเติบโตของค่าเช่าและราคาทรัพย์สิน ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจลงทุน จึงถือได้ว่ากองทุน KT-PIF เหมาะสำหรับเป็นทางเลือกการลงทุนในอันดับต้นๆ สำหรับนักลงทุนที่ต้องการรับรายได้ประจำ ในรูปของเงินปันผลแบบสม่ำเสมอ

ผลตอบแทนย้อนหลัง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 YTD อยู่ที่ 4.87% 6 เดือน 4.86% และ1 ปี 4.93% เทียบกับ Benchmark YTD อยู่ที่ 5.59% 6 เดือน 5.55% และ1 ปี 5.32% นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ในเดือนกรกฎาคม 2559 จ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 8 ครั้ง รวมเป็นเงิน 1.97 บาทต่อหน่วย

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน /ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยัน ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

KTAMมุ่งรักษาฐานลูกค้าเก่าเปิดขายกองทุน6เดือน ชูผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากเน้นลงทุนในประเทศ

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนรวมกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 6 เดือน 27 ในวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2551 อายุโครงการ 6 เดือน มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท เป็นกองทุนที่มี...

บลจ.ทหารไทย จัดสัมมนา "ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนปี 2005"

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--บลจ.ทหารไทย ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้แทนขายหน่วยลงทุนหัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนไทยปี 2005...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง