ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อว. เดินหน้าสัญจร เสริมองค์ความรู้ในการขับเคลื่อน วทน. สู่พื้นที่ภาคเหนือ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๔๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สส.สป.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สัญจร สู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ภาคเหนือ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่และบทบาทดำเนินงานด้าน วทน. ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเวทีให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานประชุมฯในครั้งนี้

ในการนี้ นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้รายงานถึงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการงานด้าน วทน. สัญจร สู่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ภาคเหนือ ว่า "...ด้วยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินภารกิจขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ วทน. โดยบูรณาการการทำงานในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน สำหรับการนำงานด้าน วทน. ไปพัฒนาพื้นที่ รวมถึง ร่วมกันแสดงความคิดเห็น กำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ให้เกิดการทำงานบูรณาการเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย แบ่งเป็นภาคเหนือตอนบน และตอนล่าง

ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมในพื้นที่ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาคระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการนำ วทน. พัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาภาคเหนือ จำนวน 4 Value Chain หลัก ได้แก่ นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ (สับปะรด ลิ้นจี่ ลำไย), การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ, นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรปลอดภัย (ข้าวอินทรีย์ ปศุสัตว์)

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเป็นการพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจรด้วย วทน. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสับปะรด โดยการใช้ วทน.พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ผงหมักเนื้อ ซอสปรุงรส รวมถึงอาหารเลี้ยงสัตว์จากเศษเหลือทิ้งสับปะรด เป็นต้น"

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบนโยบายการนำงานด้าน วทน. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค : ภาคเหนือ ไว้ว่า "...ที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดิม ให้ความสำคัญกับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ วทน. ลงไปพัฒนาพื้นที่ ซึ่งก็มี ศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ประจำภูมิภาค หรือ ศวภ. ประจำอยู่ตามภูมิภาค จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ภาคเหนือตอนบน มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น, ภาคใต้ มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา, ภาคตะวันออก มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี และภาคกลาง มีสำนักงานตั้งอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงฯกรุงเทพมหานคร โดย ศวภ. จะทำหน้าที่ช่วยประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงการทำงานในระดับพื้นที่ ทำให้การดำเนินงานทั้งสองกระทรวงตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

การประชุมฯ ในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันการทำงานบูรณาการของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือสร้างความโดดเด่นเข้มแข็งภายใต้อัตลักษณ์ของพื้นที่ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญของการทำงานที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำไปสู่ความยั่งยืนของของประเทศในทุกมิติ

ในปัจจุบันการดำเนินงานอาจยังไม่ครอบคลุมในบางจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เนื่องจาก เรายังไม่มีศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างการดำเนินงานจึงอาศัยเพียงหน่วยงานของกระทรวง เช่น สถาบันการศึกษาในพื้นที่ แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมในทุกจังหวัด ทั้งนี้ ทางกระทรวงได้พยายามผลักดันเพื่อให้เกิดศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งจะเป็นตัวแทนของกระทรวงที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดในภาคเหนือ"

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานในสังกัด อว. เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือ ร่วมถึงการบรรยาย เสวนา และประชุมกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น เสนอแนะแผนงาน หรือโครงการด้าน วทน. ที่จะนำไปพัฒนางานในพื้นที่ภาคเหนือ

โดยวันก่อนได้มีการเสวนาจากเหล่าผู้บริหารในพื้นที่ภาคเหนือ อย่าง นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำปาง, นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ ผอ.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2, นางนุชนารถ วดีศิรศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ นางสาวรสริน พุทธภูมิพิทักษ์ ผู้จัดการสหกรณ์กรีนมาร์เก็ต พิษณุโลก (พันเสา พิษณุโลก) มาร่วมพูดคุยถึง เรื่อง ผลความสำเร็จในการบูรณาการงานด้าน วทน. เชิงพื้นที่ในภาคเหนือ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สัมมนาฟรี - การผลิตเครื่องสำอางตามมาตรฐานนานาชาติ

โดยการสนับสนุนของ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดงานสัมมนาเรื่องการผลิตเครื่องสำอางตามมาตรฐานนานาชาติ ขึ้นในวันที่ 30-31 มีนาคม 2555 ณ ห้องแซฟไฟร์ 108-109 อาคารอิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี วันศุกร์ที่ 30...

กลุ่มบริษัทฮอนด้า ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดี "เปิดบันทึกโลกมหัศจรรย์กับฮอนด้า"

กรุงเทพฯ--5 ก.ค.--โปรคอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ ด้วยกลุ่มบริษัทฮอนด้า ประเทศไทย มีนโยบายทางสังคมที่มุ่งเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว...

ข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสมัครเข้าเป็นภาคีใน IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU)"

กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในฐานะประธานคณะทำงาน "IOSCO APRC MMoU Committee" ของกลุ่มประเทศสมาชิก IOSCO เอเชียแปซิฟิค ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติขึ้น ในหัวข้อ "การสมัครเข้าเป็นภาคีใน IOSCO Multilateral Memorandum of ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง