ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

จับมือ ETDA ผลักดันการนำส่งใบกำกับภาษี/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice/e-Receipt)

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๑๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--4 มิ.ย.--กรมสรรพากร

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร และนางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้ร่วมลงนามใน "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน การตรวจรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ให้บริการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมสรรพากรและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์" เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ กรมสรรพากร

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาใช้บริการ โดยได้ตกลงกันให้ สพธอ. เป็นหน่วยตรวจรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูล e-Tax Invoice & e-Receipt"

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า "ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานระดับประเทศ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของกรมสรรพากร RIVE ในด้าน Digital Transformation และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ โดยกรมสรรพากรเปิดให้มีผู้ให้บริการนำส่งข้อมูล e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นตัวแทนนำส่งข้อมูลมายังกรมสรรพากรได้ โดยต้องผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยจาก ETDA ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานของตัวแทน และมีทางเลือกในการใช้ตัวแทน แทนการพัฒนาระบบเอง สร้างความสะดวกและลดต้นทุนในการดำเนินการได้

นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังมีการออกมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 โดยมีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไป ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 2562 - 31 ธ.ค. 2562) เพื่อลงทุนในระบบการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ ค่าบริการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และค่าบริการที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จ่ายไปเพื่อประโยชน์ ในการจัดทำ ส่งมอบ หรือเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เป็นจำนวนเงินร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนด"

นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า "ภารกิจของ ETDA นอกจากงานผลักดันด้านอีคอมเมิร์ซของประเทศแล้ว ETDA ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัย มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่ ETDA ให้ความสำคัญมากเช่นกัน

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการต่อยอดและสนับสนุนโครงการ National e-Payment ในด้านเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ผ่านโครงการ e-Tax invoice และ e-Receipt ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนและผลักดันการนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการ ในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดในการจัดเตรียมระบบนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย SMEs การมีตัวแทนจะช่วยลดทุนและเพิ่มความสะดวกในการนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมสรรพากร ซึ่งตัวแทนจะต้องมีระบบที่ผ่าน การตรวจสอบรับรองทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับ ผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (INFORMATION SECURITY FOR DATA MESSAGE GENERATION, TRANSFER AND STORAGE SERVICE PROVIDERS) โดย ETDA จะออกหนังสือรับรองระบบสารสนเทศฯ ให้กับผู้ผ่านการตรวจประเมินฯ ซึ่งจะต้องนำผลการตรวจฯ ที่ได้รับยื่นต่อกรมสรรพากร เพื่อใช้พิจารณาในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการที่จะเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มีมาตรฐาน และยังเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินงานของกรมสรรพากรในเรื่องของการจัดเก็บภาษีมีความมั่นคงปลอดภัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง ETDA จะเตรียมเปิดให้บริการดังกล่าวในเร็ววันนี้

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวสรุปทิ้งท้ายว่า ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการนำความเชี่ยวชาญของ 2 หน่วยงานระดับประเทศ มาร่วมกันสนับสนุนยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยกรมสรรพากรสนับสนุนให้เกิดระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ ETDA ส่งเสริมให้ การดำเนินการดังกล่าวมีความมั่นคงปลอดภัยและมีมาตรฐาน กรมสรรพากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการให้ผู้ให้บริการนำส่ง e-Tax Invoice & e-Receipt นี้ จะสร้างความสะดวกและลดต้นทุนในการดำเนินการให้กับผู้ประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรม


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ก.ไอซีที เผยความคืบหน้าตั้ง 2 องค์การมหาชนในกำกับ

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึกษากันเมื่อวันที่...

ภาพข่าว: ผอ.สศค. แถลงข่าวรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังเดือน พ.ย. 2550

นางพรรณี สถาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการกลุ่มการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤศจิกายน 2550 ซึ่งคาดว่าในปี 2551 อัตราเงินฟ้อทั่วไปของไทยจะ...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จากสรรพากร

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนายศิ โรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมสรรพากร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 มก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง