ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ผลการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 5/2562

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๐๙:๒๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 พ.ค.--ก.ล.ต.

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดังนี้

1. คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบหลักการในการออกประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ภายหลังจากที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้การแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใส สะท้อนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และองค์คณะประกอบด้วยบุคคลที่มีทักษะหลากหลาย เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระที่ดูแลประโยชน์โดยรวมของสาธารณะ (public independent director)

ทั้งนี้ ตามประกาศดังกล่าวผู้มีสิทธิเสนอชื่อจะต้องเข้าประเภทหรือมีลักษณะตามที่กำหนด คือ

(1) เป็นนิติบุคคลที่มีบทบาทเสมือนตัวแทนของภาคผู้ลงทุน และมีผลงานที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีบทบาทเสมือนตัวแทนของภาคผู้ลงทุนที่ดำเนินการแทนหรือเพื่อประโยชน์ของสมาชิกจำนวนมาก

(2) เป็นนิติบุคคลที่มีบทบาทเสมือนตัวแทนของภาคผู้ระดมทุน และมีผลงานที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3) นิติบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง และมีผลงานที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(4) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

ส่วนกรอบทักษะที่ควรมีในคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ 6 ด้าน คือ (1) กลยุทธ์ทางธุรกิจหรือทางการตลาด (2) การบริหารความเสี่ยง (3) ดิจิทัล (4) กฎหมายธุรกิจ การเงิน ตลาดทุน หรือกฎ กติกาสากลที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน (5) การแข่งขันระหว่างประเทศ (6) บัญชี

โดยในขั้นตอนต่อไป สำนักงาน ก.ล.ต. จะเสนอประธานกรรมการ ก.ล.ต. ลงนามในประกาศ และหลังประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับการเสนอชื่อโดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อ และรวบรวมเสนอต่อคณะอนุกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ให้เหลือจำนวน 2 เท่า ของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (ซึ่งในครั้งนี้เป็นการแต่งตั้งใหม่ 6 คน) และเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ กระบวนการแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามสัดส่วนใหม่ดังกล่าวจะแล้วเสร็จก่อน วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันครบกำหนด 120 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ โดยในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ชุดใหม่ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ชุดปัจจุบันก็ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

2. คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบการออกข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่จะเลือกตั้งโดยสมาชิกด้วย ซึ่งในการออกข้อบังคับดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ได้รับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกแล้ว โดยตามข้อบังคับดังกล่าว ผู้ที่สมาชิกจะเลือกตั้งให้เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะต้องเป็นบุคลากรระดับสูงของสมาชิกที่มีประสบการณ์ในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือด้านวาณิชธนกิจ หรือด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้านใดด้านหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือจะเป็นบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทสมาชิก ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการเงิน หรือธุรกิจอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการตลาดหลักทรัพย์ก็ได้


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ.2548

กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--กรมอุตุนิยมวิทยา การคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2548 ฤดูร้อนของประเทศไทยปี 2548 นี้ จะเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ สภาวะอากาศโดยทั่วไปจะใกล้เคียงกับปี 2547 คือจะมีอากาศ...

ผลการประชุมว่าด้วยความร่วมมือจัดตั้งศูนย์เตือนภัยล่วงหน้า

กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๘ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ ได้มีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คาบสมุทรอินเดียและเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันตก ร่วมกับประเทศที่เกี่ยวข้อง จำนวนรวมกว่า ๔๐ ประเทศ ที่จังหวัดภูเก็ต...

สุขสันต์รับปีใหม่กับ 7-Catalog

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--7-Catalog "7-Catalog ฉีกข้อจำกัดเดิมๆ สู่มิติใหม่แห่งการ ช้อปปิ้ง" Shopping สินค้าคุณภาพมากมายกว่า 2,000 รายการ ตลอด 24 ชั่วโมงที่ร้าน 7 Eleven ใกล้บ้านคุณ พบ 7-Catalog ฉบับใหม่ล่าสุด ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2548 หน้าปกสีสันสดใส นา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง