ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์รวมดวงใจถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๕๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 พ.ค.--ธนาคารไทยพาณิชย์

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้นำความปลาบปลื้มและความสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลมาสู่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าและราชอาณาจักรไทย ทั้งยังสร้างความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินไทย ที่มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยพระบารมีของพระบรมราชจักรีวงศ์

เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขอน้อมรวมดวงใจจัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลต่าง ๆ ด้วยความจงรักภักดี โดยเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมาได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พระสงฆ์ทั้ง 68 รูป จะได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติศาสนกิจ เจริญสมาธิภาวนา และปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน

ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมพิธีสำคัญ ดังนี้

1. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล โดยเป็นพระสงฆ์ที่ได้เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ของธนาคารฯ ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้

2. พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา อย่างพร้อมเพรียงกันทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาของธนาคารฯ ทั่วประเทศ

3. พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 110 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล โดยโค-กระบือทั้งหมดนี้จะนำส่งมอบให้แก่โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรต่อไป

4. พิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5. การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติขนาดใหญ่ ออกแบบพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ด้วยศิลปะไทยที่มีความงาม ซึ่งตั้งแสดง ณ บริเวณด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รูปแบบซุ้มเฉลิมพระเกียรตินี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบสำคัญคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ซุ้มปราสาทสีทองงดงามวิจิตร ซึ่งหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและประชาชน ยอดปราสาทมีหลังคาเรือนชั้นซ้อนลดหลั่นขึ้นไป 5 ชั้น ต่อยอดเป็นกรวยทรงระฆัง ซึ่งนำคติทางพุทธศาสนามาเป็นส่วนประกอบ เป็นสัญลักษณ์เมืองไตรตรึงษ์บนยอดเขาพระสุเมรุ มีความหมายของเรือนฐานันดรสูงอันเป็นที่สถิตของเหล่าเทพเทวดา เป็นที่ประทับของพระอินทร์ ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นเทพผู้รักษาพระพุทธศาสนา ทั้ง 2 ข้างของซุ้มเฉลิมพระเกียรติประดับด้วยเศวตฉัตร ตามพระราชประเพณีเรียกว่า "เครื่องสูง" เป็นการสถาปนาพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ โดยเป็นฉัตร 7 ชั้นสีขาว เปรียบเสมือนสวรรค์ศูนย์รวมจักรวาล ตลอดจนการนำประติมากรรมรูปช้างเผือก 1 คู่ ในท่าหมอบกราบถวายความจงรักภักดี ซึ่งช้างเผือก นับเป็นสัตว์มงคลที่สำคัญ คู่พระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์ สำหรับที่ฐานของซุ้มประดับด้วยแถบแพร "ทรงพระเจริญ" ถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ยังได้ทำซุ้มฯ ขนาดย่อส่วน จัดตั้งบริเวณด้านในอาคารสำนักงานใหญ่ รวมถึงสาขาที่เป็นอาคารอนุรักษ์ของธนาคารฯ ได้แก่ สาขาตลาดน้อย สาขาถนนเพชรบุรี และสาขาลำปาง ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา ซุ้มเฉลิมพระเกียรตินี้ ออกแบบโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญงานช่างสิบหมู่ 2 ท่าน ได้แก่ ผศ. ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์ และอาจารย์อนุเทพ พจน์ประสาท ซึ่งสร้างผลงานศิลปะไทยให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับระดับชาติหลายผลงาน

6. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์" เพื่อเผยแพร่พระราชประเพณีอันยิ่งใหญ่ ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีของชาติอันเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้รับการสืบสานต่อกันมา เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ บริเวณลานด้านหน้าธนาคารฯ สำนักงานใหญ่ ต่อเนื่องไปถึงด้านในพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 โดยด้านหน้าธนาคารฯ นำเสนอ 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1) พระปฐมบรมราชโองการของแต่ละรัชกาลในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ 2) เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาธิบดี 3) เครื่องราชูปโภค เครื่องใช้สอยประกอบพระบรมราชอิสริยยศ สำหรับนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยได้มีการรวบรวมประวัติความเป็นมา ตลอดจนลำดับขั้นตอนในพิธีต่าง ๆ นำเอาภาพประวัติศาสตร์จริงมาร้อยเรียงและลำดับเรื่องราวให้สมบูรณ์ที่สุดจากหลักฐานที่ปรากฏ และได้นำเสนอออกมาอย่างวิจิตรงดงาม เพื่อให้สมกับเป็นพระราชพิธีแห่งประวัติศาสตร์ไทย ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่

ส่วนที่ 1 นำเสนอประวัติความเป็นมาของพระราชพิธีฯ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และลำดับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น ทั้ง 4 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมพระราชพิธี พระราชพิธีเบื้องต้น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเบื้องปลาย ตลอดจนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกทั่วประเทศ พระราชลัญจกรของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงปัจจุบัน โดยจัดแสดงประกอบด้วยภาพเหตุการณ์ที่หาชมได้ยาก วีดิทัศน์พระนามเต็มที่จารึกลงในพระสุพรรณบัฏของแต่ละรัชกาล และวีดิทัศน์ลำดับขั้นตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ส่วนที่ 2 นำเสนอพระบรมฉายาลักษณ์ พระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชกรณียกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่ยังความผาสุกแก่พสกนิกรชาวไทยจนถึงปัจจุบัน กำหนดจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

นับเป็นโอกาสดีที่ลูกค้า ประชาชนจะได้ภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์และเรียนรู้พระราชพิธีที่สำคัญนี้อย่างถูกต้องจากนิทรรศการ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์" ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ในวันและเวลาทำการของธนาคาร

7. เข้าร่วมโครงการในพระราชดำริ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดทั้งปี โดยพนักงานจิตอาสาของธนาคารฯ จะเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กองทัพไทย ลงพื้นที่ต่างๆ และในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงธนาคารฯ เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทำความดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญทำข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2546

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2547 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ.2546 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ดังรายละเอียดกำหนดการดังแนบ Thursday 29th January 2004 17.30 hrs. HisMajesty the Ki...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง