ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖:๕๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 พ.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า   นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting: AFMGM+3) ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองนาดีสาธารณรัฐฟิจิ โดยได้หารือประเด็นด้านเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน+3 ดังนี้

1. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ที่ประชุมได้รับทราบรายงานเศรษฐกิจจากผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ซึ่งเห็นพ้องว่า ทิศทางเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ยังคงสามารถขยายตัวได้ แม้ว่าจะชะลอตัวลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา-สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน+3 ที่ขยายตัวมากขึ้นจะช่วยรองรับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกได้ อย่างไรก็ดี ควรเตรียมความพร้อมรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และใช้นโยบายการเงินและการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนในปีนี้ ตลอดจนควรดำเนินนโยบายเพื่อจัดการกับความท้าทายระยะยาว เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในหลายประเทศ โครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่เพียงพอ (Infrastructure Gaps) เป็นต้น

2. สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคอาเซียน+3 (AMRO) ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการตามภารกิจหลักของ AMRO ได้แก่ การเฝ้าระวังเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 การสนับสนุนการดำเนินการภายใต้มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) และการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการกับประเทศสมาชิกอาเซียน+3 รวมทั้งได้รับทราบการแต่งตั้งผู้อำนวยการ AMRO คนใหม่ คือ นาย Toshinori Doi จากประเทศญี่ปุ่นที่จะเข้ารับตำแหน่งแทนผู้อำนวยการ AMRO คนปัจจุบัน (นาง Juhong Chang) จากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่กำลังจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

3. มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (CMIM) ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างความตกลงสุดท้ายของความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุง โดยสาระสำคัญส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขปรับปรุงกลไก CMIM กรณีที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินร่วมกับ IMF เพื่อให้สอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าแผนการทดสอบการทำงานของกลไก CMIM ครั้งที่ 10 ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่มีการทดลองเบิกถอนและเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือจริง รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบเอกสาร "แนวทางการดำเนินการทั่วไปเกี่ยวกับการสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่นใน CMIM" (General Guidance on Local Currency Contribution to the CMIM) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมหลักการอย่างกว้างของการสมทบเงินสกุลท้องถิ่นใน CMIM เช่น ต้องเป็นไปตามหลักความสมัครใจ เป็นต้น

4. มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI) ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนการดำเนินงานระยะกลางฉบับใหม่ของ ABMI สำหรับปี 2562-2565 (ABMI Mid-Term Road Map 2019-2022) และได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการของ ABMI เพื่อส่งเสริมตลาดพันธบัตรสกุล

เงินท้องถิ่นทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ประเทศสมาชิก

5. ทิศทางการดำเนินการในอนาคตของกรอบความร่วมมือทางการเงินอาเซียน+3 ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีของกรอบความร่วมมือทางการเงินอาเซียน+3 ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบเอกสารวิสัยทัศน์ "Strategic Directions of ASEAN+3 Finance Process" ซึ่งกำหนดทิศทางการดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN+3 Finance Process ที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาค ในอีก 10 ปีข้างหน้าด้วย

ทั้งนี้ ผลการประชุม AFMGM+3 สะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าของการดำเนินการทางการเงิน ของอาเซียน+3 และแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ แนวทางการดำเนินการทั่วไปเกี่ยวกับ การสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่นใน CMIM การพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นของภูมิภาคอาเซียน+3   เป็นต้น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินรวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน ของภูมิภาคอาเซียน+3 ต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารกรุงไทยมีกำไรก่อนการกันหนี้สงสัยจะสูญเกือบ 2 หมื่นล้านบาท

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--ธ.กรุงไทย ผลประกอบการธนาคารกรุงไทยปี 2547 มีกำไรเกินกว่าเป้าหมาย โดยมีกำไรก่อนการหักหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 19,481 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 11,132 ล้านบาท หลังตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญพิเศษอีก 8,349 ล้านบาท นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จ...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จากสรรพากร

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนายศิ โรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมสรรพากร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 มก...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จาก สศค.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนาย นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง