ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมสรรพากรร่วมมือกับ 4 พันธมิตรสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๔๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 พ.ค.--กรมสรรพากร

กรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดการเสวนาเรื่อง "มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ภายใต้การบูรณาการร่วมกัน 5 หน่วยงาน" เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้อง กับสภาพที่แท้จริงของกิจการ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้อง เพิ่มโอกาสในการทำธุรกรรมการเงิน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ณ ห้อง Sapphire 204 - 206 เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า"จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ มีความถูกต้องตามมาตรฐานการเงินและมาตรฐานภาษีอากรอย่างจริงจัง โดยทั้ง 5 หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันในการอกมาตรการนี้พร้อมทั้งเดินสายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว การจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ความช่วยเหลือของภาคเอกชน ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่ถูกต้องทั่วประเทศในหัวเมืองใหญ่ 9 จังหวัด และที่อิมแพคเมืองทองธานีในครั้งนี้ การทำบัญชี และงบการเงินที่ถูกต้องเปรียบเสมือนปรอทวัดไข้ของธุรกิจ เมื่อใดที่ธุรกิจเกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง กำไรธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บัญชีและงบการเงินจะเป็นตัวบ่งชี้ Pain Point และ Gain Point ของกิจการ ทำให้ธุรกิจรู้ว่าต้องปรับปรุงหรือแก้ไขที่จุดใด มาตรการนี้จะช่วยลด Pain Point และสร้าง Gain Point ให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ สิ่งที่เคยผิดพลาดในอดีตเกิดภาระทางภาษีต่าง ๆ ทั้งเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา มาตรการนี้จะช่วยบรรเทาภาระเหล่านั้นให้แก่ผู้ประกอบการช่วยให้ทำธุรกิจ ได้อย่างสบายใจ มีบัญชีและงบการเงินที่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการมีความน่าเชื่อถือ มีข้อมูล เพื่อวางแผนธุรกิจ สามารถต่อยอดธุรกิจได้กว้างขึ้นในอนาคต เพราะการทำบัญชีและงบการเงินที่ดี จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการขยายกิจการของธุรกิจ"

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า "มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ภายใต้ พ.ร.บ. ยกเว้น เบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เป็นมาตรการที่ดีและมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือ และส่งเสริมผู้ประกอบการได้มีโอกาสเข้าสู่ระบบบัญชีที่ถูกต้อง คือระบบบัญชีเดียว เพื่อมุ่งเน้นให้ข้อมูลของธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้รัฐนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศได้อย่างตรงเป้าหมาย

ในบทบาทของสภาวิชาชีพบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ได้มีการออกตัวอย่างเพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความเข้าใจในการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดโดยอ้างอิงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด และบทที่ 5 ของมาตรฐาน NPAEs ส่วนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีได้มีตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชี กรณีสามารถและไม่สามารถตรวจสอบรายการปรับปรุงจากการแก้ไขข้อผิดพลาดได้เช่นกัน โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th"

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กล่าวว่า "กกร. อันประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย จึงได้ร่วมมือกับกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารแห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาเพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดทำบัญชีให้ถูกต้องและปรับปรุงงบให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ เพื่อจะได้ชำระภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งจะได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากสถาบันการเงินอย่างเต็มที่ ตามที่ภาครัฐได้ออกมาตรการยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มให้กับผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง ดังนั้น กกร. จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารให้ผู้ประกอบการ SMEs มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับมานั้น ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน้าที่จะต้องชำระภาษี ตามกฎหมายกว่า 700,000 ราย มีผู้ยื่นงบการเงินเพียง 400,000 ราย โดยมีทั้งบัญชีที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง สำหรับการออกมาตรการในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถผลักดันผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว ได้มากกว่า 200,000 ราย (ทั้งรายเก่าและรายใหม่)

สำหรับ สมาคมธนาคารไทยในฐานะส่วนหนึ่งของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เห็นความสำคัญในการจัดให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้ประกอบการใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการภาษีสำหรับลูกค้านิติบุคคล และประเด็นที่จะส่งผลต่อการขอสินเชื่อในอนาคตที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องใช้บัญชีที่ยื่นต่อกรมสรรพากรเป็นหลักฐาน ในการยื่นขอกู้แบงก์ซึ่งถือเป็นกติกาที่บังคับให้ผู้ประกอบการต้องทำบัญชีเล่มเดียว เพราะเงินทุนหมุนเวียนคือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก หากไม่สามารถนำบัญชีที่ยื่นต่อกรมสรรพากรไปกู้แบงก์ได้ ก็เท่ากับว่า ขาดโอกาสในการทำธุรกิจ โดยถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องรีบตระหนักและทำการปรับปรุงบัญชีพร้อมยื่นและชำระภาษีทุกประเภทให้ครบภายใน 30 มิถุนายน 2562 เพราะเหลือระยะเวลาอีกไม่นานเท่านั้น ซึ่งหากพิจารณาแล้วมีความจำเป็นต้องการสินเชื่อเพื่อชำระภาษีอากร ก็ให้รีบติดต่อธนาคารเพื่อขอสินเชื่อสนับสนุน

ซึ่งมาตรการสนับสนุนของธนาคารพาณิชย์ไทยจะให้ความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเพื่อจะสนับสนุนให้ลูกค้าที่มีความพร้อมในการปรับงบการเงินเพื่อให้สะท้อนสถานะกิจการที่แท้จริงรวมถึงมาตรการที่ธนาคารด้านการเงินที่ออกมาช่วยการสนับสนุนการออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการถือปฏิบัติตามมาตรการบัญชีเล่มเดียว"

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า "ที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการและกำกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้จัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง ได้เชื่อมโยงข้อมูลงบการเงินที่ผู้ประกอบการได้นำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังกรมสรรพากร ดังนั้น ในการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจึงไม่ต้องแนบงบการเงินซ้ำอีก สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนตาม พ.ร.บ. ยกเว้นเบี้ยปรับฯ เมื่อปรับปรุงบัญชีพร้อมชำระภาษีต่อกรมสรรพากรภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 แล้ว หากประสงค์จะส่งงบการเงินฉบับใหม่เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่มีข้อผิดพลาด กรมได้เปิดช่องทาง Fast Track เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562"

นางวจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า "เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs จัดทำบัญชีและงบการเงินที่สะท้อนสถานะทางการเงินอย่างโปร่งใส ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้ใช้งบการเงินที่ลูกค้าแสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่นรายการภาษีเงินได้ซึ่งสะท้อนถึงฐานะและผลประกอบการในอดีต เป็นปัจจัยสำคัญประกอบการพิจารณาสินเชื่อ โดยอาจนำปัจจัยเชิงปริมาณหรือปัจจัยเชิงคุณภาพอื่น ๆ เช่น แผนธุรกิจ คำขอเสนอซื้อสินค้า มาใช้ในการประเมินศักยภาพของธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้คืนของผู้กู้ได้ ซึ่งแนวนโยบายดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ เพื่อให้มาตรการดังกล่าวของภาครัฐสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนเพื่อสร้างความโปร่งใสและยกระดับ ธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ อันจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนในระยะยาว ธปท. จึงได้สนับสนุนให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีมาตรการจูงใจสำหรับลูกค้าที่มีงบการเงินที่โปร่งใส เช่น ลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม รวมทั้งสนับสนุนให้มีมาตรการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการทำบัญชีแก่ผู้ประกอบการด้วย"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญร่วมฉลองครบรอบหนึ่งปีการสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรุงเทพฯ--21 พ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงานฉลองครบรอบหนึ่งปีการสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา 18.00-22.30 น. ณ ห้อง นภาลั...

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สานต่อโรงเรียนสอนผู้ประกอบการ หลังผลตอบรับดีพร้อมเปิดช่องทางใหม่ผ่านสื่อ On Line

กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--พีเพิลมีเดีย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดโรงเรียนสอนวิชาด้านการบริหารผ่านสื่อโทรทัศน์ เป็นครั้งที่ 2 พร้อมเปิดช่องทางการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มเอาใจผู้ประกอบการยุคใหม่ ภายใต้ชื่อว่า "พัฒนาธุรกิจ On Air / On Line กับกรมพ...

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--กรมสรรพากร เพื่อดำเนินการตามมาตรา 65 ทวิ (5) แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรขอแจ้ง อัตราการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามอัตราถัวเฉลี่ย ในวันสุดท้ายของปี พ.ศ. 2547 ที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขาย ซึ่งธนาคารแห่งประ เทศไทย...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง