ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตของธนาคารกรุงไทย; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๐:๕๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--17 เม.ย.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Issuer Default Rating) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ที่ 'BBB' และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AA+(tha)' โดยธนาคารมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

รายละเอียดอันดับเครดิตทั้งหมดได้แสดงไว้ในส่วนท้าย

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

การสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ KTB โดยฟิทช์เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนพิเศษที่นอกเหนือจากการดำเนินงานตามปรกติ (extraordinary support) แก่ KTB ในกรณีที่มีความจำเป็น ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวจากรัฐบาลเป็นปัจจัยหนุนอันดับเครดิตสนับสนุน (Support Rating) ที่ '2' และอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำ (Support Rating Floor) ที่ 'BBB' ซึ่งเป็นตัวกำหนดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ 'BBB' หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมีสถานะเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน

ความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปัจจัยการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งสะท้อนในอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคาร (Viability Rating) ที่ 'bbb-' นอกจากนี้อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารของ KTB ยังต่ำกว่าของธนาคารใหญ่อื่นๆ 1-2 อันดับ โดยมุมมองของฟิทช์ยังสะท้อนถึงฐานะเงินกองทุนของ KTB เมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความสามารถในการหารายได้ของธนาคาร ฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนเงินกองทุนของ KTB น่าจะยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับธนาคารไทยรายอื่นที่มีอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ KTB ยังสะท้อนถึงเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งในประเทศไทยและฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะในกลุ่มรัฐวิสาหกิจและข้าราชการ โดยปัจจัยดังกล่าวจะช่วยให้ธนาคารรักษาความสามารถในการระดมทุน (funding) ให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ

KTB อาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงในด้านรายได้ในระยะสั้น โดยมีแรงกดดันจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงและค่าใช้จ่ายลงทุนในด้านระบบไอทีของธนาคารที่เพิ่มขึ้น (หรือ digital banking) แต่อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่า KTB น่าจะสามารถบริหารจัดการความท้าทายดังกล่าวได้ในระยะปานกลาง อย่างไรก็ตามธนาคารยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงคุณภาพสินเชื่อต่อเนื่อง และยังคงเป็นปัจจัยที่ส่งผลลบต่อความแข็งแกร่งทางการเงินโดยรวมของธนาคาร โดยความเสี่ยงจากความกระจุกตัวของสินเชื่อและจากการที่ธนาคารมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ รวมทั้งการที่ธนาคารมีแผนการเพิ่มสินเชื่อในกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นในระยะปานกลาง น่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคาร

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับเครดิตสนับสนุน (Support Rating) และ อันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำ (Support Rating Floor)

อันดับเครดิตสนับสนุนและอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำของ KTB สะท้อนถึงการที่ธนาคารพาณิชย์มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศไทย ซึ่งสะท้อนได้จากการที่ธนาคารมีส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านเงินฝากมากกว่า 15% ของระบบธนาคารพาณิชย์ อันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำของ KTB ที่ 'BBB' อยู่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่อีก 3 แห่ง 1 อันดับ เนื่องจาก KTB ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศเท่านั้น แต่ KTB ยังมีความสำคัญในเชิงกลยุทย์ต่อรัฐบาลไทย โดย KTB เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งเดียวที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ทั้งยังมีความใกล้ชิดในการดำเนินงานกับกระทรวงการคลังและธนาคารยังใช้สัญลักษณ์ทางการค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสัญลักษณ์ของกระทรวงการคลัง

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ของ KTB ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวอยู่ 1 อันดับ ซึ่งสะท้อนถึงการที่หุ้นกู้ดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติในการรองรับผลขาดทุนในลักษณะที่เป็นการบังคับตัดเป็นหนี้สูญทั้งจำนวน (mandatory full write-down) และความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ (loss severity risk) ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิเนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวมีสถานะด้อยสิทธิ อันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวไม่ได้ถูกปรับลดอันดับเพิ่มเติมเพื่อสะท้อนถึงความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ดาดการณ์ (non-performance risk) เนื่องจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติรองรับผลขาดทุนระหว่างการดำเนินกิจการ (going-concern loss absorption)

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของ KTB ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของธนาคารอยู่ 1 อันดับ ทั้งนี้แนวทางในการพิจารณาอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวฟิทช์ใช้อันดับเครดิตสากลกสุลเงินต่างประเทศที่สะท้อนถึงโอกาสที่ KTB จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ (support driven) เป็นอันดับเครดิตที่ใช้อ้างอิง (anchor rating) ในการจัดอันดับแทนที่จะใช้อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคาร เนื่องจากฟิทช์มองว่าภาครัฐน่าจะให้การช่วยเหลือเพื่อป้องกันมิให้ธนาคารมีผลการดำเนินงานที่ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ (non-viability) ในขณะที่อันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวที่อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตอ้างอิงอยู่ 1 อันดับ สะท้อนถึงสถานะด้อยสิทธิ การรองรับผลขาดทุนในลักษณะการตัดเป็นหนี้สูญบางส่วน (partial write-down) โดยไม่มีการบังคับตัดหนี้สูญทั้งจำนวน และการไม่มีคุณสมบัติที่สามารถรองรับผลขาดทุนระหว่างการดำเนินกิจการ

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตภายในประเทศและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ KTB อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำ ซึ่งอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำนั้นสะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ต่อความสามารถของภาครัฐในการให้การสนับสนุนและโอกาสที่รัฐจะให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน

การเปลี่ยนแปลงของระดับเงินกองทุนเป็นปัจจัยหลักที่อาจส่งผลกระทบต่ออันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ KTB ฟิทช์อาจปรับลดอันดับเครดิตของ KTB หากอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารปรับตัวลดลงต่ำกว่าธนาคารอื่นในกลุ่ม 'bbb-' ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการที่ธนาคารมีความเสี่ยงในด้านคุณภาพสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สูงขึ้น หรือมีรายได้ที่ปรับตัวลดลงเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง นอกจากนี้การปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้จากการที่ KTB มีการเติบโตของสินเชื่อที่สูงขึ้นมากจากนโยบายเชิงรุก ซึ่งอาจส่งผลให้คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารปรับตัวแย่ลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเงินกองทุนของธนาคาร ในทางกลับกันการปรับเพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินมีความเป็นไปได้น้อยในขณะนี้ แต่สามารถเกิดขึ้นได้หากธนาคารมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ คุณภาพสินทรัพย์ และฐานะเงินกองทุนของธนาคาร โดยเป็นการปรับตัวดีขึ้นที่พร้อมๆกันอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับเครดิตสนับสนุนและอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำ

ฟิทช์อาจต้องทบทวนการประเมินอันดับสนับสนุนขั้นต่ำของ KTB ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงในความสามารถของรัฐบาลในการให้การสนับสนุนแก่ธนาคาร เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้จากการที่อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของประเทศไทยถูกปรับลดอันดับลง

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในมุมมองของฟิทช์ต่อแนวโน้มที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนแก่ KTB อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตสนับสนุนและอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำของธนาคาร อย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะปานกลางเนื่องจากธนาคารมีบทบาทในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล (quasi-policy) อีกด้วย

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคารพาณิชย์จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอันดับเครดิตอ้างอิงของตราสารนั้นๆ ซึ่งคืออันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวหรืออันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคาร

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดมีดังนี้
 • อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว คงอันดับที่ 'BBB'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
 • อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น คงอันดับที่ 'F2'
 • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว คงอันดับที่ 'AA+(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
 • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น คงอันดับที่ 'F1+(tha)'
 • อันดับเครดิตความแข็งแกร่งทางการเงิน คงอันดับที่ 'bbb-'
 • อันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำ คงอันดับที่ 'BBB'
 • อันดับเครดิตสนับสนุน คงอันดับที่ '2'
 • อันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คงอันดับที่ 'BBB'
 • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คงอันดับที่ 'AA+(tha)'
 • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน คงอันดับที่ 'F1+(tha)'
 • อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ คงอันดับที่ 'BBB-'
 • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ คงอันดับที่ 'AA(tha)'

 • ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

  ฟิทช์ให้อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ 'BB' และปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

  กรุงเทพฯ--31 พ.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ จำกัดจากประเทศอังกฤษ ประกาศให้อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Rating) แนวโน้มมีเสถียรภาพ ระยะยาวแก่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ที่ระดับ'BB' ใน...

  ศูนย์รับฝากฯ เผยลูกค้า 3 ธนาคาร ได้สิทธิพิเศษใช้บริการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีธนาคารได้ทันที

  กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางนงราม วงษ์วานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า "หลังจากศูนย์รับฝากฯ ได้รับความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงศร...

  หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง