ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฟิทช์ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๒:๕๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--17 เม.ย.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น (Short-Term Foreign Currency IDR) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY เป็น 'F1' จาก 'F2' และคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ 'A-' โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ รายละเอียดอันดับเครดิตทั้งหมดได้แสดงไว้ในส่วนท้าย

อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นได้รับการปรับเพิ่มอันดับเนื่องจากฟิทช์ประเมินว่าการสนับสนุนเป็นพิเศษนอกเหนือการดำเนินงานตามปรกติจากธนาคารแม่ของ BAY ซึ่งคือ MUFG Bank, Ltd. (A/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1) มีความแน่นอนมากขึ้นในระยะสั้น หลังจากที่ธนาคารได้รวมกิจการกับสาขาของ MUFG ในกรุงเทพฯ ในปี 2558 BAY ได้มีการเชื่อมโยงของการดำเนินงานกับกลุ่มมากขึ้นซึ่งสะท้อนโดยการปรับตัวดีขึ้นของการระดมเงิน (funding) และสภาพคล่องของธนาคาร นอกจากนี้ยังได้แสดงให้เห็นว่าธนาคารเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับกลยุทธ์ในภูมิภาคของ MUFG

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตสนับสนุน อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตสนับสนุน อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคารสะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ว่า BAY เป็นบริษัทลูกที่มีบทบาทสำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อ MUFG โดยธนาคารแม่มีสัดส่วนการถือหุ้นใน BAY ที่ 76.9% และมีอำนาจการบริหารงาน อีกทั้งยังมีความเชื่อมโยงทางด้านการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านฐานลูกค้าธุรกิจญี่ปุ่นและความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์สำหรับการธนาคารระหว่างประเทศ BAY เป็นหนึ่งในการลงทุนในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของ MUFG อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญสำหรับผลการดำเนินงานของกลุ่มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ MUFG ยังได้ให้การสนับสนุนด้านการดำเนินงานที่สำคัญแก่ BAY ซึ่งรวมถึงการระดมเงิน (funding)

อันดับเครดิตภายในประเทศของ BAY ที่ AAA(tha) สะท้อนถึงโครงสร้างความเสี่ยงในเชิงเปรียบเทียบกับธนาคารอื่นในประเทศไทย โดยอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวนี้เป็นอันดับเครดิตระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตที่ฟิชท์ให้กับผู้ออกตราสารหรือภาระผูกพันที่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ออกตราสารหรือภาระผูกพันอื่นทั้งหมดที่อยู่ในประเทศเดียวกัน การสนับสนุนจาก MUFG เป็นสาเหตุที่ทำให้อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ BAY ที่ 'A-' อยู่ในระดับที่สูงกว่าอันดับเครดิตของประทศไทยที่ 'BBB+' อีกทั้งอันดับเครดิตภายในประเทศของ BAY ก็สอดคล้องกับหลักการในการจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ที่ใช้สำหรับธนาคารหรือบริษัทที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยและมีอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ระดับเดียวกัน

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินบาทของ BAY อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัท เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน

อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ BAY สะท้อนถึงเครือข่ายธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารที่อยู่ในระดับที่พอเพียงซึ่งช่วยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและผลการดำเนินงานในระยะยาวของธนาคาร BAY มีส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านของสินทรัพย์มากกว่า 10% และได้รับการกำหนดจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เป็นสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (domestic systemically-important bank) นอกจากนี้ธนาคารมีการดำเนินงานที่หลากหลายและมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับกลุ่มลูกค้าที่สำคัญทุกกลุ่ม แต่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในธุรกิจกลุ่มลูกค้ารายย่อยและในการให้บริการบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามเครือข่ายทางธุรกิจของธนาคารยังคงมีขนาดเล็กกว่าธนาคารขนาดใหญ่อื่นในประเทศไทย และยังมีฐานะเงินกองทุนและความสามารถในการรองรับความเสี่ยงที่ด้อยกว่า

อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ BAY ยังได้สะท้อนถึงการสนับสนุนในการดำเนินงานปรกติ (ordinary support) จาก MUFG เช่นวงเงินสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการระดมเงิน (funding) ซึ่งฟิทช์คาดว่าจะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ฟิทช์เชื่อว่ากลุ่มจะมีการให้การสนับสนุนด้านสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องหากจำเป็น

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาทที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ของ BAY ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ต่ำกว่าอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวอยู่ 1 อันดับ ความต่างของอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนความเสี่ยงของการขาดทุนจากการชำระคืนเงินกู้ (loss severity risk) ที่มีมากกว่าเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ที่ไม่ด้อยสิทธิ และการไม่มีคุณสมบัติในการรองรับผลขาดทุนในลักษณะที่เป็นการบังคับตัดเป็นหนี้สูญทั้งจำนวน (mandatory full write-down) เมื่อธนาคารไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ (non-viability) ทั้งนี้ไม่ได้มีการปรับลดอันดับเครดิตเพิ่มเติม เนื่องจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติรองรับผลขาดทุนระหว่างการดำเนินกิจการ (going-concern loss absorption)

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตสนับสนุน อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตสนับสนุน และอันดับเครดิตภายในประเทศของ BAY จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศของธนาคารแม่และโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแม่ การปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศของ MUFG อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในความสามารถของ MUFG ที่จะให้การสนับสนุนแก่ BAY และอาจทำให้อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตสนับสนุน และอันดับเครดิตภายในประเทศของ BAY ถูกปรับลดอันดับ อย่างไรก็ตามการปรับเพิ่มอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศของ MUFG จะไม่ส่งผลให้อันดับเครดิตของ BAY ถูกปรับเพิ่มอันดับ เนื่องจากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศของ BAY อยู่ในระดับเดียวกับเพดานอันดับเครดิตของประเทศไทย (Country Ceiling) แล้ว ในขณะที่อันดับเครดิตสนับสนุนและอันดับเครดิตภายในประเทศของ BAY อยู่ในระดับที่สูงสุดแล้วจึงไม่มีโอกาสที่จะได้รับการปรับเพิ่มอันดับ

อันดับเครดิตของ BAY อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงของโอกาสที่ MUFG จะให้การสนับสนุนแก่ BAY เช่น การลดลงอย่างมากของสัดส่วนการถือหุ้น หรือการลดลงในระดับการเชื่อมโยงในการดำเนินงานกับกลุ่ม อาจทำให้อันดับเครดิตถูกปรับลดอันดับ อย่างไรก็ตามฟิทช์ไม่คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ BAY จะได้รับผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคาร

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน

อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ BAY อาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับหากธนาคารมีเครือข่ายธุรกิจในประเทศและการควบคุมความเสี่ยงที่แข็งแกร่งมากเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ (โดยพิจารณาจากการสนับสนุนที่ได้รับจาก MUFG) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะสะท้อนในการปรับตัวดีขึ้นของความสามารถในการสร้างกำไร อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารให้อยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของภาคการธนาคารตลอดวัฏจักรของธุรกิจได้

การปรับตัวด้อยลงอย่างมากของคุณภาพสินทรัพย์ ความสามารถในการรองรับความเสี่ยงด้านคุณภาพของสินทรัพย์และรายได้อาจส่งผลให้อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารถูกปรับลดอันดับ อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่สำคัญของ BAY อยู่ในระดับต่ำสำหรับอันดับเครดิต 'bbb' แม้ว่าธนาคารมีการกระจายตัวของรายได้ที่ค่อนข้างดีแต่ธนาคารอาจได้รับผลกระทบจากการแข่งขันในด้านราคาที่รุนแรงขึ้น และหากธนาคารไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถมีการประหยัดต่อขนาดที่ดีขึ้น

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – หุ้นกู้ด้อยสิทธิ

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ด้อยสิทธิของ BAY จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคาร

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดมีดังนี้
BAY
  • อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวคงอันดับเครดิตที่ 'A-'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
  • อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้น ปรับเพิ่มอันดับเป็น 'F1' จาก 'F2'
  • อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน คงอันดับเครดิตที่ 'bbb'
  • อันดับเครดิตสนับสนุน คงอันดับเครดิตที่ '1'
  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว คงอันดับเครดิตที่ 'AAA(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น คงอันดับเครดิตที่ 'F1+(tha)'
  • อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน คงอันดับเครดิตที่ 'AAA(tha)'
  • อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (ตามเกณฑ์บาเซล 3) คงอันดับที่ 'AA+(tha)'
ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จาก www.fitchratings.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการสวัสดิการจำหน่ายยานพาหนะ

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) จัดทำโครงการสวัสดิการจำหน่ายยานพาหนะให้แก่ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน และพนักงานรัฐวิสาหกิจทั่วไป โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษ มี...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง