ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กสอ. โชว์ของจริงผลสำเร็จจรวด 3 ขั้น ยกระดับศักภาพผู้ประกอบการสู่สมาร์ทเอสเอ็มอีพร้อมผลักดัน 600 สถานประกอบการ ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 1,000 ล้านบาท

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๕:๓๘ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--5 เม.ย.--กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โชว์ความสำเร็จ "3-Stage Rocket Approach" เครื่องมือยกระดับศักยภาพเอสเอ็มอีไทย สู่การเป็นสมาร์ทเอสเอ็มอี เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ชู 600 สถานประกอบการ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ได้กว่า 1,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลักดัน SMEs อย่างต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2562 อีก 600 กิจการ

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาจึงจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ ได้ ซึ่งหลายรายได้หันมาใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในด้านการผลิตมากขึ้น เพื่อยกระดับศักยภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้ทันกับสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สามารถปรับตัวให้เข้าถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว ก้าวทันกับสถานการณ์ดิจิทัลของโลก รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นเอสเอ็มอี 4.0 (Smart SMEs) ผ่านเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริม

และพัฒนาภายใต้นโยบาย 4 Tool 1 Strategy ประกอบด้วย 1. IT เป็นการให้บริการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 2. Automation เป็นการพัฒนาระบบการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต 3. Robot โดยการลดการใช้แรงงานในกระบวนการผลิต 4. Innovation เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอีก 1 Strategy คือ การมุ่งพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ Cluster ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญในการต่อยอดของ SMEs ไทยให้เข้มแข็ง โดยที่ผ่านมา กสอ. ได้ร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Connected Industries จัดกิจกรรม "3-Stage Rocket Approach" หรือ "จรวด 3 ขั้น โดยนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Internet of Things (IoT) Artificial Intelligence (AI) และ Big Data มาปรับใช้ เพื่อผลักดัน SMEs สู่อุตสาหกรรม 4.0" ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นที่ 1 Visualize Machine คือ การรวบรวมข้อมูลจากเครื่องจักรให้เป็นดิจิทัลและนำมาใช้วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กสอ. กับ บริษัท iSmart Technologies Corporation ผ่าน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร (Machine Monitoring System) เป็นการทำงานผ่านอุปกรณ์ sensor ที่ใช้ติดตั้งเครื่องจักรได้ทั้งแบบเคลื่อนไหวและแบบไม่เคลื่อนไหว ด้วยการจับสัญญาณแสงหรือการเคลื่อนไหวของเครื่องจักร เพื่อนับชิ้นงานที่เครื่องจักรผลิต ซึ่ง sensor ตรวจรับแสง และ sensor แม่เหล็กไฟฟ้า ผ่านเครื่องส่งสัญญาณที่รับการนับจากเครื่องจักรเข้าสู่เครื่องรับสัญญาณเพื่อจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการทำงานของเครื่องจักรผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรินิคส์ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และช่วยลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย รวมถึงสามารถปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนการทำงานให้ดีขึ้นและแก้ปัญหาได้ทันเวลา โดยในปี พ.ศ. 2561 กสอ. ได้มีการดำเนินการติดตั้งระบบ

ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 500 กิจการ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้มากกว่าร้อยละ 30 คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 850 ล้านบาท

ขั้นที่ 2 Visualize Craftsmanship คือ การเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของแรงงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์การทำงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยในขั้นตอนนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กสอ. กับ บริษัท Toyo Business Solution ผ่าน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Visualize Craftsmanship) เป็นการทำงานของระบบซอฟท์แวร์จับการเคลื่อนไหวของคนทำงานด้วยระบบ sensor โดยการแปลงค่าเป็นรูปภาพเสมือนจริง 3 มิติ เห็นวิธีเคลื่อนไหวการทำงานของคน โดยสามารถเก็บข้อมูลไปวิเคราะห์ปรับปรุง

การทำงานของคนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การปรับสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมกับผู้ที่ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ตลอดทั้งศึกษาวิธีการเคลื่อนไหวของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานเพื่อนำไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการติดตั้งระบบให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 100 กิจการ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้มากกว่า 20% คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 150 ล้านบาท

ขั้นที่ 3 Lean Automation System Integrator : หรือ LASI Project คือ การพัฒนาโครงการสาธิตการผลิตแบบลีนออโตเมชั่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ตลอดทั้งการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งระบบ ด้วยการเชื่อมต่อบริษัทอุตสาหกรรมทั้งระบบ ทั้งข้อมูล บุคลากร และเครื่องจักรระหว่างบริษัท และ SMEs เข้าด้วยกัน โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง กสอ. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากจรวดขั้นที่ 1 และ 2 นำมาต่อยอดเข้าสู่ขั้นที่ 3 หรือ LASI Project ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนทางด้านแรงงานและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้มากกว่าร้อยละ 40 ทั้งนี้ ได้มีการนำไปประยุกต์ใช้กับโรงงาน Nippon Kikai Engineering –NKE ซึ่งเป็นโรงงานที่เน้นการพัฒนาระบบการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยการนำระบบ Lean Automation ไปใช้สำหรับระบบการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิต ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ในครั้งนี้ทำให้สามารถลดการใช้ Robot ในการผลิตได้จาก 2 ตัว เหลือ 1 ตัว และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ Robot จากเดิมร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 85 ทำให้ Robot ทำงานได้มากขึ้น ลดจำนวนเงินลงทุนได้ถึงร้อยละ 34 ส่งผลถึงประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมของไลน์การผลิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35 คาดว่าก่อให้เกิดมูลค่ากว่า 1.11 ล้านบาท/ปี

ทั้งนี้ ศูนย์ LASI นับเป็นหนึ่งในบริการภายใต้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ITC 4.0 ที่ดำเนินการเพื่อยกระดับให้ SMEs ก้าวเข้าสู่ SMEs 4.0 โดยเร็ว ด้วยหลักการ "หากไม่จำเป็น อย่าเอา Robot & Automation ที่มีมูลค่าสูง ไปทำงานที่ไม่มีมูลค่า" ทำให้เครื่องมือนี้เปรียบเสมือน จรวด 3 ขั้นที่ได้ออกแบบให้เหมาะสมกับ SMEs ไทยที่มีเงินทุนไม่มาก แต่ทำให้ SMEs สามารถพัฒนาองค์ความรู้ ในการประเมินปัญหาของตนเอง หาวิธีการจัดการที่ได้ ประสิทธิภาพสูงสุด และเลือกปรับปรุงให้เกิดความคุ้มค่า อย่างชาญฉลาด

สำหรับในปี พ.ศ. 2562 นี้ กสอ. ได้เตรียมแผนงานในการของบประมาณเพิ่มเติม เพื่อเดินหน้าสานต่อกิจกรรม "3-Stage Rocket Approach" หรือ "จรวด 3 ขั้น โดยการรับสมัคร SMEs ภาคการผลิตทั่วประเทศ เพื่อผลักดันเอสเอ็มอีเข้าสู่จรวดขั้นที่ 1 และ 2 จำนวนไม่น้อยกว่า 500 กิจการ และจรวดขั้นที่ 3 อีกไม่น้อยกว่า 100 กิจการ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นอีกกว่าร้อยละ 45 และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่าร้อยละ 30 และคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 2,000 ล้านบาท นายกอบชัย กล่าวทิ้งท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เอไอเอส สมาร์ท เอสเอ็มอี เปิด "หน้าร้านออนไลน์" ให้ลูกค้า SMEs ขายคล่อง บนอินเทอร์เน็ต

เอไอเอส สมาร์ท เอสเอ็มอี เปิดตัว www.myAISmall.com ช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์แห่งใหม่ สำหรับลูกค้าเอไอเอส เอสเอ็มอี สามารถมีหน้าร้านออนไลน์เป็นของตัวเองบนโลกธุรกิจ พร้อมขายสินค้าและทำธุรกิจแบบ E-Commerce ได้เสร็จสรรพทันที เพิ่มโอกาสทางการค้าขายได้มากยิ่งขึ้น ...

ชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย เชิญฟังบรรยายพิเศษขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง " บทบาทของชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ( CB Forum )

กรุงเทพฯ--8 มิ.ย.--กู๊ด เน็ตเวิร์ค ชาญนาวิน สุกแจ่มใส ประธานชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง " บทบาทของชมรมหน่วยรับรองในประเทศไทย ( CB Forum ) ที่มีต่ออุตสาหกรรมไทย " โดย ปราโมทย์ วิทยาสุข อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสเปิด...

ภาพข่าว: "ซิป้า" เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นระดับโลก -TAFF 2005

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--กันตนา กรุ๊ป นางเครือวัลย์ สมณะ (แถวหลัง – ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - ซิป้า ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงาน TAM 2005, นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ (แถวหลัง - ที่ 3 จากซ้าย) ประธานค...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง