ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

คลังจับมือธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของรัฐ เปิดตัวโครงการ เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่ เชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๔:๕๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--30 ม.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดตัวโครงการ "เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่" เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ซึ่งกระทรวงการคลังดำเนินการร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสภาสถาบันการเงินของรัฐ และเปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยที่มีความพร้อมหันมาช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนกว่า โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะสามารถรองรับการเป็นสังคมสูงวัยของประเทศและจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมได้ในระยะยาว โดยกระทรวงการคลังขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพอยู่ในปัจจุบันและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มาบริจาคเบี้ยยังชีพที่ตนได้รับ เพื่อนำไปจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำนวนกว่า 4.6 ล้านคน ในจำนวนนี้ร้อยละ 90 หรือ 3.9 ล้านคนอยู่ในภาวะยากจนและมีความเป็นอยู่อย่างขัดสน จำนวน 2 ล้านคนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จำนวน 1.4 ล้านคนเป็นผู้มีหนี้สิน และจำนวน 3.4 แสนคนเป็นผู้พิการ ซึ่งจะเห็นว่าประชาชนกลุ่มนี้มีความเดือดร้อนและสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับความช่วยเหลือดูแลโดยเร่งด่วน และที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดกระบวนการรับเงินบริจาคและส่งเงินให้แก่ผู้มีสิทธิอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 11 ล้านคน เป็นผู้ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประมาณ 9 ล้านคน และเป็นผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 4.6 ล้านคน จะเห็นว่ามีผู้ที่มีศักยภาพที่จะเสียสละบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของตนให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน จำนวนกว่า 4 ล้านคน โดยกระทรวงการคลังได้รับความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย และสภาสถาบันการเงินของรัฐ ให้ธนาคารเป็นช่องทางในการรับแจ้งบริจาค เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะบริจาค รวมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ให้การบริจาคเบี้ยยังชีพเป็นที่รู้จักในวงกว้างและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า นอกจากธนาคารสมาชิกจะเป็นหน่วยรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพแล้ว สมาคมธนาคารไทยมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยสนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านธนาคารสมาชิกทั้งหมด 15 แห่ง ได้แก่ การจัดทำโปสเตอร์เพื่อเผยแพร่ ณ สาขาของธนาคารสมาชิก และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านหน้าจอเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) รวมถึงช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารมีอยู่ โดยในเบื้องต้นได้กำหนดเป้าหมายให้มียอดการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2562 หรือในช่วงระยะเวลา 2 เดือนนับจากนี้

นายฉัตรชัย ศิริไล ประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยว่า สภาสถาบันการเงินของรัฐ ยินดีให้ความร่วมมือในการเป็นหน่วยรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพ และประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ ของสถาบันการเงินของรัฐ นอกจากนี้ ยังเห็นว่าการสร้างจิตสำนึกในเรื่องนี้จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ธอส. ได้สนับสนุนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น หนังสั้นสะท้อนสังคม ที่จะนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะในระยะต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวทิ้งท้ายว่า ขอเชิญชวนให้ผู้รับเบี้ยยังชีพที่มีฐานะมั่นคงนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแจ้งบริจาคได้ที่สาขาของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารของรัฐ สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเมืองพัทยา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โดยผู้ที่แจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2562 จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ และสิทธิลดหย่อนภาษีด้วย ทั้งนี้ ผู้สูงอายุสามารถตรวจสอบสถานะการรับเบี้ยยังชีพได้ที่สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และสำนักงานเมืองพัทยา

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3688
โทรสาร 0 2273 9987

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: แถลงข่าวความร่วมมือในการจัดตั้งสภาสถาบันการเงินของรัฐ

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยธนาคารออมสิน พร้อมด้วย นายลวรณ แสงสนิทผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดตั้งสภาสถาบันการเงินของรัฐ ณห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน...

สภากทม. ชี้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องกระจายให้ทั่วถึง

นายเอก จึงเลิศศิริ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมคณะ ประชุมหารือและรับทราบข้อมูลการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมีตัวแทนจากสำนักพัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ห้...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จากสรรพากร

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนายศิ โรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมสรรพากร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 มก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง