ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

การสัมมนา เรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๗:๔๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 ม.ค.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยผลการสัมมนา เรื่อง การคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดยสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงินได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.15 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมอภัยนุราช 1 โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นการจัดสัมมนาวิชาการครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งก็ยังคงได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น 170 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย สหกรณ์ และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยนางสาววิมล ชาตะมีนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ สศค. ที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในส่วนของนโยบายด้านการคลัง นโยบายด้านภาษี นโยบายทางด้านการเงิน นโยบายด้านการออมและการลงทุน และนโยบายด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

การสัมมนาภาคเช้า หัวข้อ "ครบถ้วนทุกมิติความรู้และความคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน" โดยวิทยากรประกอบด้วย นายสุธี เหลืองอร่ามกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) นายธฤต ศรีอรุโณทัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และ นายสันติ รังสิยาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคใต้ โดยมีนายอมรศักดิ์ มาลา เศรษฐกรชำนาญการ ส่วนนโยบายคุ้มครองเงินฝาก สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ สาระสำคัญของการสัมมนาในภาคเช้าจะครอบคลุมสาระสำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองเงินฝากเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินในภาพรวม ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินฝากคืนให้แก่ผู้ฝากเงินให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2) การดำเนินงานในภาพรวมของระบบข้อมูลเครดิต ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บ รักษา ประมวล และการรายงานข้อมูล รวมทั้งชี้แนะแนวทางในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลเครดิตไม่ถูกต้อง และ 3) ในด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน รวมทั้งแนะนำแนวทางการป้องกันตนจากภัยทางการเงินที่สำคัญ 5 ประเภท ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ แชร์ลูกโซ่ การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ การหลอกลวงในลักษณะ Call Center และการสวมรอยปลองแปลงเอกสาร/บัตร ตลอดจนแนวทางการร้องเรียนของผู้ใช้บริการทางการเงินเมื่อประสบภัยทางการเงินดังกล่าว

การสัมมนาภาคบ่าย เป็นการสัมมนาหัวข้อ "ครบถ้วนทุกมิติความรู้และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน (ต่อเนื่องจากภาคเช้า)" โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา โดยวิทยากร นายปุริม คัชมุกข์ เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สศค. ซึ่งได้มีการกล่าวถึงบทบาทของการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา หรือ "Escrow" ในการเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่สัญญาที่ทำสัญญาต่างตอบแทน โดยมี "คนกลาง" หรือ "ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Agent)" เข้ามาทำหน้าที่ดูแลให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ ภายใต้การกำกับ ดูแล และการให้ความคุ้มครองของกฎหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา ตลอดจนได้มีการนำเสนอแนวนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบ Escrow ของไทยในอนาคต

สำหรับช่วงที่สองของภาคบ่าย เป็นการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบการประกันภัย โดยวิทยากร นายรติ พิมพ์สมาน ผู้เชี่ยวชาญสายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งสาระสำคัญมีการกล่าวถึงการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เพื่อเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพในภาพรวมของระบบการประกันภัยไทย พร้อมทั้งได้กล่าวถึงกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต ที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงแก่ประชาชนผู้เอาประกันภัยในหลายกรณี อาทิ กรณีบริษัทประกันภัยล้มละลาย หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นต้น

โดยสรุป การสัมมนาทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน อันจะสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและระบบเศรษฐกิจในภาพรวม นอกจากนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 12.30 – 16.00 น. สศค. ยังได้จัดกิจกรรมโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองเงินฝากและการบริหารจัดการทางการเงินแก่เยาวชนให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวน 80 คน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากนักเรียน ผู้บริหาร และคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3691 – 2

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ปภ. ตั้งเป้าเพิ่มจำนวน อปพร.ให้ได้ 1 ล้านคน ในปี 2549

กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--ปภ. นายสุนทร ริ้วเหลือง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายฝึกอบรมเพิ่มจำนวนและเพิ่มศักยภาพของ สมาชิก อปพร. โดยมีเป้าหมายรวมทั้งประเทศไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน หรือ ให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี สมาชิ...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จาก สศค.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนาย นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง