ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เอ็มเอฟซีเสนอขายกองทุนใหม่อายุ 2 ปี ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๓:๔๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 ม.ค.--บลจ.เอ็มเอฟซี

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หรือ MSI1AI เสนอขายครั้งเดียววันที่ 21-25 มกราคม 2562 โดยมีอายุโครงการประมาณ 2 ปี มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน 500,000 บาท ซึ่งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 2 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กองทุนเปิด MSI1AI จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุก 3 เดือนเฉพาะผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.55 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV

กองทุนเปิด MSI1AI จะลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Investment grade) เงินฝาก และหรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และหรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated bond)

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนเปิด MSI1AI จะลงทุน ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ โดยมีสัดส่วนการลงทุนบริษัทละ 19% ดังนี้ หุ้นกู้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด rating BBB+ ผลตอบแทนตราสาร 3.65%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.69%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) rating BBB+ ผลตอบแทนตราสาร 3.00%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.57%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating BBB+ ผลตอบแทนตราสาร 2.80%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.53%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating A- ผลตอบแทนตราสาร 2.50%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.48%ต่อปี หุ้นกู้บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) rating A- ผลตอบแทนตราสาร 2.48%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.47%ต่อปี และลงทุนสัดส่วน 5% ในหุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating A- ผลตอบแทนตราสาร 2.30%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.12%ต่อปี ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

ประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจากการลงทุน 2.86% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.31% ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 2.55% ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด หรือการเรียกเก็บภาษีมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

กองทุนเปิด MSI1AI เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ และสามารถลงทุนได้นาน 2 ปี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 500,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 หรือที่ www.mfcfund.com หรือสาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-218-480-82 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 033-100-340-2 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-906-435-7 สาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนเปิด MSIAI จะลงทุนดังนี้

ชื่อตราสาร/ผู้ออก                                 อันดับความน่าเชื่อถือ   ผลตอบแทนของตราสารในรูปของเงินบาทโดยประมาณ   สัดส่วน               ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน โดยประมาณ

(ต่อปี)                                     การลงทุน โดยประมาณ   (ต่อปี)

หุ้นกู้บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด   TRIS : BBB+       3.65%                                     19.00%             0.69%

หุ้นกู้บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   TRIS : BBB+       3.00%                                     19.00%             0.57%

หุ้นกู้บริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)           TRIS : BBB+       2.80%                                     19.00%             0.53%

หุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)               TRIS : A-         2.50%                                     19.00%             0.48%

หุ้นกู้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)           TRIS : A-         2.48%                                     19.00%             0.47%
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)                 TRIS : A-         2.30%                                     5.00%               0.12%
ประมาณการผลตอบแทน                                                                                                         2.86%
ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุน                                                                                                   0.31%
ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย                                                                                             2.55%

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง