ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตรถยนต์ 197,020 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 3.49 ขายในประเทศ 94,614 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 ส่งออก 93,108 คัน ลดลงร้อยละ 9.64

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๘:๓๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--19 ธ.ค.--สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ดังต่อไปนี้

การผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีทั้งสิ้น 197,020 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 3.49 เพิ่มขึ้นจากการผลิตรถยนต์นั่งและรถกระบะเพื่อจำหน่ายในประเทศ โดยมีความต้องการจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่และรองรับยอดจองรถยนต์ในงานมหกรรมยานยนต์เดือนธันวาคม แต่ลดลงจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 0.1

จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,998,339 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 9.1

รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ 78,818 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 0.94

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 มีจำนวน 817,158 คัน เท่ากับร้อยละ 40.89 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 7.23

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ 58 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 93.33 รวมเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ 495 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 94.88

รถยนต์บรรทุก เดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 118,144 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 6.64 และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,180,686 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 10.42

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ทั้งหมด 115,545 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 7.38 และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,151,188 คัน เท่ากับร้อยละ 57.6 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 10.67 โดยแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 324,741 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 13.94
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 658,061 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 10.25
 • รถกระบะ PPV 168,386 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 6.37

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน - มากกว่า 10 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ 2,599 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 18.24 รวมเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ 29,498 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 1.42

ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ 95,506 คัน เท่ากับร้อยละ 48.47 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 9.53 ส่วนเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ 1,057,121 คัน เท่ากับร้อยละ 52.89 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 1.21

รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตเพื่อการส่งออก 33,872 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 4.14 และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 382,957 คัน เท่ากับร้อยละ 46.86 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 0.39

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2561 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 61,634 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 12.25 และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ผลิตเพื่อส่งออกได้ทั้งสิ้น 674,164 คัน เท่ากับร้อยละ 58.56 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 2.15 โดยแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 80,144 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 5.27
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 488,770 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 3.97
 • รถกระบะ PPV 105,250 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 0.04
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ 101,514 คัน เท่ากับร้อยละ 51.52 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 19.69 และเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ 941,218 คัน เท่ากับร้อยละ 47.1 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 19.57

รถยนต์นั่ง เดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 44,946 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 1.61 ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ 434,201 คัน เท่ากับร้อยละ 53.13 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.99

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนพฤศจิกายน 2561 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 53,911 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 44.26 และตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ผลิตได้ทั้งสิ้น 477,024 คัน เท่ากับร้อยละ 41.43 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 25.46 ซึ่งแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 244,597 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 22.05
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 169,291 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 33.51
 • รถกระบะ PPV 63,136 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 19.1

รถจักรยานยนต์เดือนพฤศจิกายน 2561 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 243,793 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 1.38 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 189,690 คัน ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 1.43 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 54,103 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 12.67

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,374,174 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.64 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,914,285 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 0.6 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 459,889 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 6.23

ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพฤศจิกายน 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 94,614 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 21.2 และเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 8.8 ยอดขายเติบโตเพิ่มขึ้นจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ เศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร ดัชนีรายได้เกษตรกรดีขึ้น จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังมีมาก รวมถึงความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 145,633 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 4.9 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2561 ร้อยละ 4.6

ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 รถยนต์มียอดขาย 928,129 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 21 ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 1,651,023 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 1.7

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป

เดือนพฤศจิกายน 2561 ส่งออกได้ 93,108 คัน ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 9.64 ลดลงจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัวที่ตลาดตะวันออกกลาง ตลาดออสเตรเลียและโอเชียเนียยังมีปัญหาเรื่องภาษี ตลาดอเมริกาเหนือยังคงลดลง และตลาดยุโรปที่ประเทศไทยถูกตัด GSP มูลค่าการส่งออก 48,092.72 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 11.04

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,498.03 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 11.63
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 17,598.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 3.67
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,072.29 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 34.1

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนพฤศจิกายน 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 70,261.52 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 8.76

เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 1,045,233 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 0.13 มีมูลค่าการส่งออก 547,472.66 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 1.05

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 34,071.78 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 6.83
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 204,033.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 10.34
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 24,860.23 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 24.76

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 810,438.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 0.33

รถจักรยานยนต์

เดือนพฤศจิกายน 2561 มีจำนวนส่งออก 86,277 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 5.42 โดยมีมูลค่า 5,886.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 10.11

 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 334.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 30.9
 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 127.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 24.05

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนพฤศจิกายน 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 6,348.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 11.29

เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 792,755 คัน (รวม CBU + CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.53 โดยมีมูลค่า 54,980.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 11.07

 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 3,135.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 14.77
 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,315.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 14.77

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 59,431.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 ร้อยละ 11.34

เดือนพฤศจิกายน 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 76,610.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 7.38

เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2561 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 869,870.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 1.01


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้"

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาหอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้" เพื่อแสดงความปรารถนาดีและส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวใต้ ในวันอาทิตย์ท...

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ระดมพลังตลาดทุนกว่า 2,000 คนร่วมแสดงความห่วงใยและระดมทุนช่วยพี่น้องชาวใต้ 9 ม.ค. นี้ ที่สวนลุมพินี

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายสุเทพ พีตกานนท์ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยว่า สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ได้ร่วมจัดงานเดินการกุศล "เดินเพื่อสานใจไทย สู่ใจใต้" กับ 3 องค์กรเอกชนหลักคือ สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง