ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

Big Brother Season 2 ยกระดับผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 1,500 ล้านบาท

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๕๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--7 ธ.ค.--หอการค้าไทย

Thailand Smart Center (TSC) หอการค้าไทย จัดทำโครงการ Big Brother (Season 2) มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาเชิงลึก ยกระดับความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจทั้งภายใน และต่างประเทศ โดยมีบริษัทพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจกว่า 1,500 ล้านบาท

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน SMEs ของไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและร่วมกันพัฒนา SME ของไทยอย่างจริงจัง เพราะ SMEs มีบทบาทและเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ประมาณการอัตราการขยายตัวของ GDP SME ในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 5.0 – 5.5 และมูลค่า GDP SME ไตรมาส 2 ของปี 2561 มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.0 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากผลผลิตภาคเกษตรที่ขยายตัวสูง รวมทั้งภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีกว่าไตรมาสก่อน แม้ว่า GDP SME ไตรมาส 2 จะได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคผลิต แต่อัตราการขยายตัวเฉลี่ยในครึ่งปีแรกยังเท่ากับร้อยละ 5.5 จึงยังคงประมาณการการเติบโตของ GDP SME ทั้งปี 2561 ไว้ที่ร้อยละ 5.0 – 5.5 โดยคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลัง GDP SME จะยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้ SME จะมีส่วนช่วยให้ SME มีความพร้อมที่จะสามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศต่อไป

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา SMEs จึงได้แต่งตั้งรองประธานกรรมการ (นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี) เป็นผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริม SMEs ผ่าน Thailand Smart Center (TSC) ซึ่งจะมุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุก เข้าถึงง่ายและจับต้องได้จริง เน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ 4.0 ให้สมาชิกสามารถนำข้อมูล นวัตกรรม และมาตรฐาน ไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการทุกระดับ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีองค์กรพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ให้การสนับสนุน

นายพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการ Thailand Smart Center (TSC) กล่าวว่า หอการค้าไทย ได้ร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำของไทย 14 แห่ง ดำเนินโครงการ Big Brother 50 (Season 1) เมื่อปี 2560 ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จจนเป็นที่กล่าวถึงในวงกว้าง เนื่องจากเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการบ่มเพาะผู้ประกอบการตามแนวทางประชารัฐ สอดรับกับนโยบายรัฐบาล จึงได้ขยายผลโครงการ Big Brother โดยจัดเป็น Season 2 ขึ้น ในปี 2561

โครงการ Big Brother (Season 2) มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือการยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น นำไปสู่การลงทุน การจ้างงาน อันส่งผลต่อการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนั้น ยังเป็นการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ และสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงในการดำเนินธุรกิจระหว่างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงสร้างวิสัยทัศน์การเป็นผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจในมิติต่าง ๆ รองรับการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก และที่สำคัญเป็นการถ่ายทอดวิธีคิด และแนวทางการทำงานจากประสบการณ์ของบริษัทชั้นนำ แก่ผู้ประกอบการขนาดย่อม นอกจากนี้ก็ยังมีการสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทพี่และบริษัทน้อง

"ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการใน Season 2 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในฐานะบริษัทน้อง จำนวนทั้งสิ้น 123 ราย โดยมีบริษัทเอกชนชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศ มาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึกในฐานะบริษัทพี่เลี้ยง จำนวน 29 บริษัท ครอบคลุมกลุ่มภาคการผลิต และภาคบริการ ตลอดจนกลุ่มสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา และสถาบันการเงิน โดยตลอดระยะเวลา 1 ปี บริษัทน้องที่เข้าร่วมบ่มเพาะกับโครงการฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจมากกว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งบางรายสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 300% สำหรับในปีหน้า แน่นอนว่าเรายังคงดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เป็น TSC Big Brother (Season 3) ซึ่งจะเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงจะมีบริษัทพี่เลี้ยงที่เข้ามาร่วมมากขึ้น ทั้งนี้ จะเริ่มประชาสัมพันธ์โครงการในช่วงเดือนมกราคม 2562 สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Thailand Smart Center หอการค้าไทย" นายพลิษศร์ กล่าว

นอกจากโครงการ Big Brother แล้ว ในปี 2562 Thailand Smart Center ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการไทย ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินธุรกิจ จนถึงขั้นเติบโตและส่งออก เช่น โครงการ TSC Easy ที่นำบริการขั้นพื้นฐานในการอำนวยความสะดวกการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง รวบรวมและให้บริการผ่าน Website หอการค้าไทย อาทิ บริการจดทะเบียนธุรกิจ (บริษัท/หจก.) / บริการ Basic Business Software (บัญชี/การเงิน/HRM) / บริการขอใบรับรองมาตรฐาน / ใบอนุญาตการดำเนินธุรกิจ / บริการรับออกแบบบรรจุภัณฑ์ / ออกแบบสื่อออนไลน์ เป็นต้น โครงการ TSC Training เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ ผ่านโปรแกรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจตนเองได้ในทันที โดยจะจัดกิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง โครงการ TSC Express สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ เข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาด้าน Branding และเข้าสู่ตลาดออนไลน์ ร่วมกับบริษัทพันธมิตร และหอการค้าจังหวัด โดยมีกำหนดจัดในภูมิภาค 5 ภาคทั่วประเทศ เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ Thailand Smart Center (TSC) โทร. 02 018 6888 ต่อ 8 และ tsc@thaichamber.org


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

แคดวาลาเดอร์ครองอันดับ 1 ในตลาด CMBS ด้านให้คำปรึกษาผู้ออกหลักทรัพย์-อันเดอร์ไรเตอร์ ประจำปี 2547

นิวยอร์ก--(บิสิเนส ไวร์)--28 ม.ค. 2548 แคดวาลาเดอร์, วิคเคอร์แชม แอนด์ แทฟท์ แอลแอลพี (Cadwalader, Wickersham & Taft LLP) ยังคงเป็นผู้นำในตลาดหลักทรัพย์ที่มีตราสารจำนองค้ำประกัน (CMBS) ในปี2547 โดยสามารถครองอันดับ 1 ทั้งในการจัดอันดับการให้คำปรึกษาแก่ผู้อ...

วว. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเปิดตัวโครงการสร้างภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--วว. ขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นับเป็นอุปสรรคที่สำคัญยิ่งต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร...

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด เปิดรับคำขอกู้สามัญได้ตั้งแต่บัดนี้

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ตามที่ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด งดรับคำขอกู้สามัญเพื่อเปลี่ยนแปลงระเบียบคำขอกู้สามัญ นั้น ขณะนี้การเปลี่ยนแปลงระเบียบคำขอกู้สามัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเปิดรับคำขอกู้ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ เป็...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง