ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ยื่น Filing ขอเสนอขาย IPO 1,818 ล้านหุ้น แต่งตั้ง บล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๐:๔๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ผู้ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัท (Holding Company) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเพื่อการสนับสนุน ยื่น Filing ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุมัติเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 1,818 ล้านหุ้น พร้อมแต่งตั้ง บล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หวังระดมทุนใช้ขยายโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ ACE) ผู้ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัท (Holding Company) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเพื่อการสนับสนุน เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเพื่อการสนับสนุน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้เชื้อเพลิงพลังงานสะอาดเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์จะเป็นเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะมุ่งขยายการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน อาทิ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าพลังงานลม ทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความได้เปรียบในการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เป็นคู่ค้าและชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งรวมเป็น 1,000 MW ภายในปี 2567

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ACE กล่าวว่า ปัจจุบัน บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ มีบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 100% ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 12 บริษัท โดยมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) จำนวน 11 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 209.45 เมกะวัตต์ (MW) และปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา (PPA) รวม 166.5 MW ซึ่งแบ่งตามเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย

1.โรงไฟฟ้าชีวมวล (VSPP-Biomass) 9 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 89.1 MW เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ กฟภ. มีอายุสัญญา 15-16 ปี และปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 72 MW

2.โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (SPP-Cogeneration) 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 114.35 MW เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ กฟผ. อายุสัญญา 25 ปี และปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 90 MW

และ 3.โรงไฟฟ้าขยะชุมชน (VSPP-MSW) 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 6 MW เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. อายุสัญญา 5 ปี และต่ออายุอัตโนมัติครั้งละ 5 ปี มีปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญา 4.5 MW

ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างพัฒนา อีก 6 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 95.73 MW และปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 79.04 MW ประกอบด้วย

1.โครงการโรงไฟฟ้า SSP Hybrid ที่ใช้พลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลัก 4 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 93 MW และปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 76.31 MW

และ 2.โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวมและปริมาณไฟฟ้าที่เสนอขายตามสัญญารวม 2.73 MW

กลุ่มบริษัทฯ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาขั้นต้น จำนวน 11 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งและปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา 104.5 เมกะวัตต์ และ 84.4 เมกะวัตต์ ตามลำดับ ประกอบด้วย

1) โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้ทำสัญญาจ้างกำจัดขยะจากเทศบาลเมืองกระบี่เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 5.5 เมกะวัตต์

2) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ได้รับการตอบตกลงเพื่อคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จาก กฟภ. แล้วและอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขของสัญญาที่จะได้รับคืนจำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์

และ 3) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ หรือ ศาลปกครองชั้นต้น จำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 89.1 เมกะวัตต์

นางสาวสุธางค์ คนศิลป กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 1,818 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.60 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้

ทั้งนี้ บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ มีทุนจดทะเบียน 5,487,999,980 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,975,999,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 4,578,999,980 บาท ส่วนในการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ลงทุนในโครงการของกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้าง ลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนาและโครงการในอนาคต ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยมูลค่าซื้อขายตลอดปี 2547 รวมกว่า 5 ล้านล้านบาท เฉลี่ยต่อวันสูงเกินเป้ากว่าวันละ 20,000 ลบ.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำปี 2547 มูลค่าซื้อขายรวมสูงถึง 5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ส่วนมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงถึงประมาณ 20,000 ลบ. ส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมคิดเป็นประมาณ 4.5 ล้านล้านบาท ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง