ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ #A-/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๒๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT) ที่ 'A-' พร้อมกับประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ที่ 'AAA (tha)' สำหรับรายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้าย

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต - อันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตภายในประเทศ อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและอันดับเครดิตสนับสนุน

ฟิทช์ใช้ปัจจัยสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันการเงินในการพิจารณาอันดับเครดิตของ SCBT โดยฟิทช์เชื่อว่า SCBT น่าจะได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support) จากธนาคารแม่ซึ่งคือ Standard Chartered Bank (SCB, A+/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating) ที่ a) ในกรณีที่มีความจำเป็น ซึ่งปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวพิจารณาจากบทบาทสำคัญของ SCBT ในการสนับสนุนธุรกิจธนาคารระหว่างประเทศของกลุ่ม การเชื่อมโยงและการผสานการดำเนินงานในระดับสูงระหว่าง SCBT กับธนาคารแม่ การที่ธนาคารแม่มีอำนาจควบคุมการบริหารงานใน SCBT และการใช้ชื่อและสัญญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่

อย่างไรก็ตามฟิทช์พิจารณาว่า SCBT เป็นธนาคารลูกที่มีความสำคัญต่อธนาคารแม่น้อยกว่าธนาคารลูกรายอื่นเนื่องจาก SCBT มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับธนาคารลูกรายอื่นและตั้งอยู่ในตลาดที่มิได้เป็นตลาดหลักในเชิงกลยุทธ์ของ SCB เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค อันดับเครดิตสากล (IDR) ของ SCBT จึงอยู่ต่ำกว่าอันดับความแกร่งทางการเงิน (Viability Rating หรือ VR) ของ Standard Chartered Bank (SCB) ที่ 'a' อยู่ 1 อันดับ ทั้งนี้แนวทางการพิจารณาอันดับเครดิตของ SCBT นี้ เป็นแนวทางเดียวกันกับที่ฟิทช์ใช้กับธนาคารลูกของธนาคารต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยรายอื่น

พร้อมกันนี้ฟิทช์ได้คงอันดับเครดิตสนับสนุนของ SCBT โดยฟิทช์เชื่อว่ายังคงมีความเป็นไปได้สูงมากที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติจากธนาคารแม่หรือ SCB ในกรณีที่มีความจำเป็น

แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพของ SCBT สอดคล้องกับความมีเสถียรภาพของโครงสร้างเครดิตโดยรวมของธนาคารแม่

อันดับเครดิตภายในประเทศของ SCBT และอันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคาร ได้รับการคงอันดับเนื่องจากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของ SCBT ที่ 'A-' ยังอยู่ในระดับสูงกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศของประเทศไทยที่ 'BBB+'

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต-อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน

อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ SCBT มีปัจจัยในการพิจารณามาจากความแข็งแกร่งของฐานะเงินกองทุน สภาพคล่องที่แข็งแกร่งและมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ในระดับปานกลาง SCBT ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับธุรกรรมด้านธนาคารพาณิชย์ (transactional banking) และธุรกรรมด้านการบริหารเงินและตลาดทุน(financial market) มากกว่าการให้ความสำคัญกับการเน้นบริการด้านสินเชื่อ ซึ่งการปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวจะช่วยเพิ่มการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมในขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นไม่มากนัก

SCBT เป็นหนึ่งในธนาคารที่มีฐานะเงินกองทุนแข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยโดยธนาคารมีอัตราส่วน Fitch Core Capital ที่ 39.5% ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2561 แม้ฐานะเงินกองทุนของธนาคารอาจลดลงได้บ้างจากการจ่ายเงินปันผลในระดับสูงไปยังธนาคารแม่แต่ฟิทช์คาดว่าธนาคารจะยังรักษาอัตราส่วนเงินกองทุนในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยในระยะปานกลางและสมเหตุสมผลกับระดับความเสี่ยงของธนาคาร

นอกจากนี้อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารยังได้สะท้อนถึงการคาดการณ์ของฟิทช์ว่าอัตรากำไรของธนาคารจะปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะปานกลางเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้และการกันสำรองหนี้สูญที่ลดลง ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารน่าจะลดลงเนื่องจากธนาคารไม่ได้มุ่งเน้นที่จะเติบโตด้านสินเชื่อมากนัก อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รายใหม่ได้ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญและธนาคารมีอัตราส่วนการตั้งสำรองหนี้สูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ยังคงอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลที่ 124% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งน่าจะช่วยให้ธนาคารสามารถรับมือกับความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ได้ในระดับหนึ่ง

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต –อันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตภายในประเทศ อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และอันดับเครดิตสนับสนุน

การปรับลดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน SCB อาจส่งผลอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของ SCBT ถูกปรับลดอันดับเช่นกัน ในขณะที่การปรับเพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ SCB อาจจะส่งผลให้อันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของ SCBT ได้รับการปรับเพิ่มอันดับ แต่อาจไม่ส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว เนื่องจากจะถูกจำกัดโดยเพดานอันดับเครดิต (country ceiling) ของประเทศไทยที่ 'A-'

อันดับเครดิตภายในประเทศของ SCBT เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด จึงไม่มีปัจจัยใดที่อาจทำให้อันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่มอันดับ อันดับเครดิตภายในประเทศอาจถูกปรับลดอันดับหากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของ SCBT ถูกปรับลดลงไปต่ำกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของประเทศไทย แต่ฟิทช์ไม่คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะปานกลางเนื่องจากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของ SCBT ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศของประเทศไทยที่ 'BBB+' อยู่ 1 อันดับ

ฟิทช์อาจทำการปรับลดอันดับเครดิตสากลระยะยาว (Long-Term IDR) ของ SCBT หากฟิทช์มองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของโอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุนพิเศษที่นอกเหนือจากการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานปรกติแก่ SCBT ทั้งนี้กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นหากธนาคารแม่ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงอย่างมีนัยสำคัญหรือมีระดับการให้การสนับสนุนทางการเงินที่ลดลง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจบ่งชี้ถึงการลดลงของโอกาสในการให้การสนับสนุนและน่าจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของธนาคาร การปรับตัวลดลงของเพดานอันดับเครดิตของประเทศไทยอาจส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันต่ออันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency IDR) ของ SCBT

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน

ฟิทช์เชื่อว่าอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินไม่น่าจะได้รับการปรับเพิ่มอันดับในระยะปานกลาง เว้นแต่ธนาคารจะมีโครงสร้างเครดิตโดยรวมที่ปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอัตรากำไรและด้านคุณภาพของสินทรัพย์ การเพิ่มขึ้นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคารที่อาจส่งผลให้คุณภาพของสินทรัพย์และสภาพคล่องของธนาคารปรับตัวด้อยลงอย่างต่อเนื่องและมากกว่าที่ฟิทช์คาดการณ์อาจส่งผลให้อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินถูกปรับลดอันดับได้เช่นกัน

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดของ SCBT มีดังนี้

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง