ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ตรวจติดตามการดำเนินงาน วว. ด้านการพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่คุณค่า ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๗:๒๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปพัฒนาการผลิตยางพาราตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การจัดการดิน การทำปุ๋ยลดต้นทุนการปลูกยาง การผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันโรคระบบรากยางพารา การปลูกพืชแซมในสวนยาง การแปรรูปกล้วยหอมซึ่งปลูกแซมในสวนยาง และการแปรรูปเป็นหมอนไร้กลิ่นยาง/ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยาง ทั้งนี้จะนำผลสำเร็จดังกล่าวเสนอต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรต่อไป โอกาสนี้ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. ผู้บริหาร นักวิจัย ตลอดจนกลุ่มเกษตรกร ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางทรัพย์ทวี จำกัด ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. กล่าวว่า วว. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มเข้าไปพัฒนาการผลิตยางพาราตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ โดยมี สหกรณ์กองทุนสวนยางทรัพย์ทวี จำกัด อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

การจัดการดิน ด้วยการให้ความรู้การวิเคราะห์ดินอย่างง่าย และแปรผลการวิเคราะห์ เพื่อให้เกษตรกรทราบถึงคุณสมบัติของดินเบื้องต้น พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปรับปรุงดินที่เหมาะสม

ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสำหรับยางพารา เป็นปุ๋ยที่บำรุงทั้งต้นยางพาราและบำรุงดิน ทำให้ต้นยางพาราเจริญงอกงามดี ให้ผลผลิตสูง ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน อันจะส่งผลถึงการเกษตรที่ยั่งยืนในอนาคต

การปลูกพืชแซมในสวนยางพารา วว. ได้ทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจในแปลงทดลอง จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ 1.กล้วยหอมทอง และ 2.ต้นจำปาทอง เพื่อเป็นพืชแซมในสวนยางพารา สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง

การผลิตชีวภัณฑ์ป้องกันโรคระบบรากยางพารา เป็นการป้องกันโรคยางพาราด้วยจุลินทรีย์ไตรโครเดอร์มา สายพันธุ์เฉพาะที่สามารถป้องกันโรครากขาว และรากน้ำตาลในยางพารา

การแปรรูปกล้วยหอม/หัวปลีซึ่งปลูกแซมในสวนยาง วว. ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปเป็นกล้วยหอมทอดแบบสุญญากาศ พร้อมกับบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และการแปรรูปหัวปลีเป็นน้ำหัวปลี

การแปรรูปยางพาราเป็นหมอนไร้กลิ่นยาง วว. ใช้เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมวัสดุช่วยเพิ่มความนุ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และใช้เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมวัสดุร่วมกับการใช้กลิ่นที่สกัดจากพืชชนิดต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้นอนหลับง่าย ปรับอารมณ์ให้สมดุลและสงบ ช่วยผ่อนคลาย อาทิเช่น กลิ่นหญ้าแฝก กลิ่นมะลิ เป็นต้น ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางพาราได้ 3-5 เท่า โดยในอนาคตคาดการณ์ว่าจะนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในโรงเรียนอนุบาล 5,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณการใช้น้ำยางข้นประมาณ 3,500 ตัน (คิดเป็นปริมาณน้ำยางสด 7,000 ตัน)

ถุงมือผ้าเคลือบยาง น้ำยางจะช่วยเพิ่มความทนทานให้แก่ถุงมือ ทำให้ถุงมือผ้าเคลือบยางมีคุณสมบัติป้องกันการบาดคม บาดเฉือน ลดแรงกระแทก กันลื่น นำไปใช้ในงานด้านเกษตรกรรม ประมง ก่อสร้างและอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางพาราได้มากกว่า 10 เท่า และน้ำยาง 1 กิโลกรัมสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยางได้ถึง 30 คู่ ทั้งนี้หากในอนาคตสามารถขยายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องจักรแบบต่อเนื่องที่มีกำลังการผลิตเดือนละ 500,000 คู่ จะมีปริมาณการใช้น้ำยางข้นต่อเดือนประมาณ 16.7 ตัน (คิดเป็นปริมาณน้ำยางสด 33.4 ตัน)

ทั้งนี้ในการเพิ่มมูลค่ายางดิบของ วว. นั้น ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสังคมและผลกระทบด้านเกษตรกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ในมิติสร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ช่วยแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ลดการนำเข้าของผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ช่วยให้ชาวสวนยางพาราและคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรจากการขายยางพารา รวมทั้งก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการจัด "การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4"

กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--ธนบุรินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงานแถลงข่าวการจัด "การประชุมคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยจริยธรรมในความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4" "The 4th Session of the World Commission o...

วว. จับมือ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณทิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--วว. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับ 26 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก หวังสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เป็นคลังสมองชาติ ช่วยพัฒนาวงการศึกษาไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถการแ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง