ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เอ็มเอฟซีแนะลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ เสนอขายกองทุนใหม่ IPO วันนี้-29 มิถุนายน 2561

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๔:๕๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--บลจ.เอ็มเอฟซี

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี กาญจนทรัพย์ 6 ซีรี่ส์ 39 หรือ MK6S39 เสนอขายครั้งเดียววันนี้-29 มิถุนายน 2561 โดยมีอายุโครงการประมาณ 6 เดือน ซึ่งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 6 เดือนได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กองทุนเปิด MK6S39 เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งจะลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราร้อยละ 1.30 ต่อปีพร้อมโอนไปยังกองทุนเปิด MM-GOV โดยลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารต่างประเทศ เงินฝาก หรือตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ไม่ต่ำกว่า BBB-

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนเปิด MK6S39 จะลงทุน ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลไทย สัดส่วนลงทุน 50% ผลตอบแทนตราสาร 1.30%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.65%ต่อปี และตราสารอื่นๆ ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนตราสารละ 10% ได้แก่ เงินฝากประจำ Bank of China rating A1 ผลตอบแทนตราสาร 1.45% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.15% ต่อปี, เงินฝากประจำ Al Khaliji Bank ประเทศกาตาร์ rating A3 ผลตอบแทนของตราสาร 1.65% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.17% ต่อปี, ตราสารหนี้ระยะสั้น บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) rating BBB+ ผลตอบแทนตราสาร 1.95% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.19% ต่อปี, ตราสารหนี้ระยะสั้นบริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating BBB+ ผลตอบแทนตราสาร 1.50% ต่อปี ผลตอบแทนที่คาดว่ากองทุนจะได้รับ 0.15% ต่อปี, ตราสารหนี้ระยะสั้น บริษัท ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) rating BBB+ ผลตอบแทนของตราสาร 1.50% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.15% ต่อปี ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมีRating ไม่ต่ำกว่า BBB-

ประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจากการลงทุน 1.46% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.16% ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 1.30% ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด หรือการเรียกเก็บภาษี มีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนเปิด MK6S39 เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ และสามารถลงทุนได้นานกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 หรือที่ www.mfcfund.com หรือสาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-218-480-82 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 033-100-340-2 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 สาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนเปิด MK6S39 จะลงทุนดังนี้

ชื่อตราสาร/ผู้ออก                                   อันดับความน่าเชื่อถือ   ผลตอบแทนของตราสารในรูปของเงินบาทโดยประมาณ(%ต่อปี)   สัดส่วน               ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน โดยประมาณ

การลงทุน โดยประมาณ   (%ต่อปี)
เงินฝากประจำ Bank of China                       Moody's   : A1     1.45%                                           10.00%             0.15%
เงินฝากประจำ Al Khaliji Bank                     Moody's   : A3     1.65%                                           10.00%             0.17%

ตราสารหนี้ระยะสั้น บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)     TRIS : BBB+       1.95%                                           10.00%             0.19%

ตราสารหนี้ระยะสั้น บริษัท เอเซียเสริมกิจ                 TRIS : BBB+       1.50%                                           10.00%             0.15%

ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ตราสารหนี้ระยะสั้น บริษัท ลลิลพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)   TRIS : BBB+       1.50%                                           10.00%             0.15%

พันธบัตรรัฐบาลไทย                                 1.30%             50.00%                                         0.65%
ประมาณการผลตอบแทน                                                                                                                 1.46%
ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุน                                                                                                           0.16%
ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย                                                                                                     1.30%

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง