ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ที่ออกโดย DAD SPV ที่ระดับ #AAAsf(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๘:๐๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--18 เม.ย.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด (DAD SPV) ที่ 'AAAsf(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ โครงการนี้เป็นโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ประเภท CMBS ที่ใช้กระแสเงินสดตลอดระยะเวลา 30 ปีที่จะได้รับจากค่าเช่าและค่าบริการต่างๆ จากอาคารศูนย์ราชการบนถนนแจ้งวัฒนะมาชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของหุ้นกู้ อาคารศูนย์ราชการดังกล่าวได้รับการพัฒนาและบริหารจัดการโดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีกระทรวงการคลังถือหุ้น 100%

สำหรับรายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้าย
ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

อันดับเครดิตของหุ้นกู้สะท้อนถึงภาระผูกพันในการชำระค่าเช่าและค่าบริการต่างๆ อย่างไม่มีเงื่อนไขและเพิกถอนไม่ได้ของกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดภายใต้กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์เป็นผู้เข้าทำสัญญาเช่าและสัญญาบริการเพียงรายเดียวของโครงการ เนื่องจากกระแสเงินสดรับส่วนใหญ่ของ DAD SPV มาจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่ชำระโดยกรมธนารักษ์ ทำให้ความน่าเชื่อถือของโครงการนี้ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของกรมธนารักษ์ นอกจากนี้ การที่กรมธนารักษ์ทำการชำระเงินค่าเช่าและค่าบริการเข้าบัญชีของ DAD SPV โดยตรง ทำให้ไม่มีความเสี่ยงจากกรณีที่เงินของ DAD SPV จะไปปะปนกับบุคคลอื่น จากค่าเช่าและค่าบริการรายปีที่จะได้รับ (commingling risk) ฟิทช์คาดว่าโครงการจะสามารถรักษาระดับอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (debt service coverage ratio) ได้ที่ไม่ต่ำกว่า 1 เท่าและสามารถรองรับอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ใหม่ (refinancing rate) ได้สูงกว่าระดับ 15% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยตามสมมติฐานของฟิทช์

อันดับเครดิตยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่โครงการได้มีการกันเงินสำรองต่างๆและจากการที่ DAD SPV ได้เข้าทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงทางการเงินเพื่อที่จะประกันผลตอบแทนจากการนำเงินในบัญชีสำรองเพื่อชำระคืนเงินต้นไปลงทุนในระหว่างปี 2551 ถึง 2568 ทั้งนี้หุ้นกู้ซึ่งครบกำหนดชำระชุดล่าสุดของ DAD SPV ได้มีการชำระคืนในปลายเดือนพฤศจิกายน 2558

เนื่องจากเงินที่จะนำมาใช้ในการชำระค่าเช่าและค่าบริการโดยกรมธนารักษ์ในแต่ละปี จะได้รับการจัดสรรโดยผ่านกระบวนการจัดสรรงบประมาณประจำปีของรัฐบาล ทำให้โครงการแปลงสินทรัพย์นี้มีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความล่าช้าในขั้นตอนการอนุมัติหรือเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยปกติหากเกิดความล่าช้าในขั้นตอนการอนุมัติหรือเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หน่วยราชการจะยังคงสามารถชำระค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณใหม่อย่างต่อเนื่องได้โดยจำนวนที่ชำระจะใช้จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรรในปีก่อนหน้าเป็นบรรทัดฐาน จนกว่าขั้นตอนการอนุมัติและการเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณใหม่จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ตั้งแต่กรมธนารักษ์ได้เริ่มทำการชำระค่าเช่าและค่าบริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 DAD SPV ได้รับชำระค่าเช่าและค่าบริการตรงตามกำหนดตลอดมา โดยได้รับชำระเงินค่าเช่าและค่าบริการครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 และฟิทช์คาดว่าการชำระเงินครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2561 ตามที่ได้กำหนดไว้

ภายใต้สัญญาการขายสิทธิเรียกร้องระหว่าง ธพส. และ DAD SPV ธพส. มีภาระที่ต้องเข้าชำระค่าเช่าและค่าบริการแทนกรมธนารักษ์ ในกรณีที่กรมธนารักษ์ไม่สามารถชำระเงินค่าเช่าและค่าบริการเต็มจำนวนได้ ในปัจจุบัน ธพส. ได้รับอนุมัติการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารกรุงไทย (ได้รับการจัดอันดับเครดิตในประเทศระยะยาวที่ 'AA+(tha)' แนวโน้มมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)') ในรูปของวงเงินสินเชื่อแบบไม่ผูกพันจำนวน 2.3 พันล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับการชำระค่าเช่าและค่าบริการให้แก่ DAD SPV จนถึงปัจจุบันวงเงินกู้ดังกล่าวยังไม่เคยมีการเบิกถอน ฟิทช์มองว่ามีความเป็นไปได้ที่ ธพส. จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ (กรณีที่มีความจำเป็น) เนื่องจาก ธพส. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับอันดับเครดิตของกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดภายใต้กระทรวงการคลัง และเนื่องจากกระแสเงินสดรับส่วนใหญ่ของ DAD SPV มาจากการชำระค่าเช่าและค่าบริการอย่างไม่มีเงื่อนไขและเพิกถอนไม่ได้โดยกรมธนารักษ์ ฟิทช์มองว่าการปรับลดอันดับเครดิตที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการไม่น่าจะเกิดขึ้น

การใช้ข้อมูลการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางการเงินจากบุคคลที่สาม ตามเกณฑ์ SEC 17G-10

สำหรับการประกาศอันดับเครดิตในครั้งนี้ ฟิทช์ไม่ได้รับหรือทำการตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์ม 15E สำหรับการวิเคราะห์สถานะทางการเงินสำหรับโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Form ABS Due Diligence-15E)

ความเพียงพอของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์

ฟิทช์ได้ทำการตรวจสอบความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของสินทรัพย์และโครงการ และไม่พบว่าข้อมูลดังกล่าวมีสาระสำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอันดับเครดิต ฟิทช์ไม่ได้ทำการตรวจสอบผลการประเมินรายการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องที่ทำการประเมินโดยบุคคลที่สาม หรือทำการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาสินเชื่อ โดยการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวมิได้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามสถานะทางการเงินของฟิทช์

โดยภาพรวมในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในโครงการของฟิทช์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้องของฟิทช์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะเชื่อถือได้

แหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์มีดังนี้
 • รายงานผลการดำเนินงานของโครงการจากผู้บริหารโครงการ บริษัท คอนดูอิท แมนเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด ลงวันที่ 31 มีนาคม 2561
 • ข้อมูลทางการเงินจาก ธพส. ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
อันดับเครดิตของหุ้นกู้มีดังต่อไปนี้:
 • หุ้นกู้ชุด DAD20NA มูลค่า 1.8 พันล้านบาท (ISIN TH088803UB03) ครบกำหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2563 คงอันดับเครดิตที่ระดับ 'AAAsf(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
 • หุ้นกู้ชุด DAD25NA มูลค่า 5 พันล้านบาท (ISIN TH0888035B07) ครบกำหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2568 คงอันดับเครดิตที่ระดับ 'AAAsf(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
 • หุ้นกู้ชุด DAD20NB มูลค่า 2.2 พันล้านบาท (ISIN TH0888A3UB08) ครบกำหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2563 คงอันดับเครดิตที่ระดับ 'AAAsf(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
 • หุ้นกู้ชุด DAD25NB มูลค่า 6 พันล้านบาท (ISIN TH0888A35B09) ครบกำหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2568 คงอันดับเครดิตที่ระดับ 'AAAsf(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
 • หุ้นกู้ชุด DAD25NC มูลค่า 5.5 พันล้านบาท (ISIN TH0888B35B08) ครบกำหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2568 คงอันดับเครดิตที่ระดับ 'AAAsf(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

 • ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

  ฟิทช์คาดว่าจะให้อันดับเครดิตที่ AAA(tha) แก่หุ้นกู้ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของอิออน ธนสินทรัพย์

  กรุงเทพฯ--27 ม.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด คาดว่าจะให้อันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวที่ 'AAA(tha)' แก่หุ้นกู้ชุด A-1 มูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุด A-2 มูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ที่จะอ...

  ฟิทช์เพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) เป็น BBB-(tha)

  กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของหุ้นกู้มีหลักประกันบางส่วนชนิดทยอยคืนเงินต้นมูลค่ารวม 3.6 พันล้านบาท ของบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกั...

  หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง