ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 4,500 ล้านบาท ธ. เกียรตินาคิน ที่ระดับ A-/Stable

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๕:๑๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--ทริสเรทติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A-" รวมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคารที่ระดับ "A-" และ "BBB" ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 4,500 ล้านบาทของธนาคารที่ระดับ "A-" ด้วย

อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจของธนาคารที่แข็งแกร่งขึ้นจากการรวมการดำเนินธุรกิจตลาดทุนและธุรกิจธนาคารพาณิชย์เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการตลาดให้แก่ธนาคารในตลาดเฉพาะกลุ่มที่มุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมเป็นหลัก การพิจารณาอันดับเครดิตยังคำนึงถึงความหลากหลายของแหล่งรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้ที่ไม่ได้มาจากการให้สินเชื่อ และฐานเงินทุนที่มีความแข็งแกร่งของธนาคารด้วย อย่างไรก็ตามอันดับเครดิตมีข้อจำกัดจากการที่ธนาคารมีส่วนแบ่งทางการตลาดของสินเชื่อและเงินรับฝากที่มีขนาดเล็ก ตลอดจนความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่มีค่อนข้างจำกัด

ธนาคารเกียรตินาคินเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดเล็กซึ่งมีสินทรัพย์รวมใหญ่เป็นอันดับ 10 จากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 11 แห่ง โดยธนาคารมีส่วนแบ่งทางการตลาดของสินเชื่อ 1.7% และเงินรับฝาก 1.2% ณ เดือนกันยายน 2560 ธนาคารเกียรตินาคินมีแหล่งรายได้ที่กระจายตัว โดยมีสัดส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอยู่ที่ 62.6% และ 22.7% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ตามลำดับ กลยุทธ์ของธนาคารคือการเพิ่มรายได้จากธุรกิจที่มุ่งเน้นรายได้จากค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจบริการทางการเงินแก่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่ (Private Banking) นอกจากนี้ ธนาคารยังมีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจหลักทรัพย์อีกด้วย

ธนาคารเกียรตินาคินมีสถานะเงินทุนที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามมาตรฐาน Basel-III อยู่ที่ระดับ 17.7% ณ เดือนกันยายน 2560 ซึ่งประมาณ 82% ของเงินกองทุนรวมประกอบด้วยเงินกองทุนชั้นที่ 1 ความสามารถในการทำกำไรของธนาคารอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย โดยมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 1.86% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560

คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นจากการมีต้นทุนทางเครดิตที่ระดับ 0.6% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ซึ่งลดลงจากจุดสูงสุดที่ 2.8% ในปี 2557 อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-performing Loan (NPL) Coverage Ratio) ของธนาคารปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 105.5% ณ เดือนกันยายน 2560 จาก 80.3%

ณ สิ้นปี 2557 อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมก็ลดลงเหลือ 5.6% ณ เดือนกันยายน 2560 จาก 5.8% ณ สิ้นปี 2558 ในขณะที่สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยและธุรกิจก่อสร้างยังคงมีสัดส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ในระดับสูง

ธนาคารมีการพึ่งพาการกู้ยืมค่อนข้างมาก โดยแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมนั้นถือว่าไม่มั่นคงและมีต้นทุนค่อนข้างสูง ธนาคารมีอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากซึ่งรวมตั๋วแลกเงินอยู่ที่ระดับ 141.4% ณ เดือนกันยายน 2560 ซึ่งอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม ในขณะที่สัดส่วนของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ (Current Account and Savings Account – CASA) ต่อเงินฝากซึ่งรวมตั๋วแลกเงิน (Bills of Exchanges) อยู่ที่ระดับ 48.4% นั้นถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" สะท้อนการคาดการณ์ว่าธนาคารเกียรตินาคินจะยังคงสถานะทางธุรกิจได้ต่อไปบนพื้นฐานความแข็งแกร่งในธุรกิจที่เน้นรายได้จากค่าธรรมเนียม รวมทั้งจากการมีสถานะเงินทุนและการทำกำไรที่มีความเข้มแข็ง

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงได้หากความสามารถในการทำกำไรของธนาคารลดลงอย่างมากและอย่างต่อเนื่อง หรือคุณภาพพอร์ตสินเชื่อของธนาคารถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตอาจปรับเพิ่มขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กับความสามารถของธนาคารในการเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่มาจากค่าธรรมเนียม หรือในกรณีที่ธนาคารมีความสามารถในการระดมเงินจากแหล่งเงินทุนเพิ่มได้อย่างมีนัยสำคัญ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่ "ธ. เกียรตินาคิน" "A-/Stable"

กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันในปัจจุบันของ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) คงเดิมที่ระดับ "A-" พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาทของธ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดบริการ 3 ตุลาคมนี้ ชูการให้บริการครอบคลุมด้านเงินฝากและสินเชื่อ พร้อมบุคลากรคุณภาพเยี่ยม

กรุงเทพฯ--28 ก.ย.--เวเบอร์ แชนด์วิค บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดตั้ง ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หลังกระทรวงการคลังให้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ ผู้บริหารมั่นใจเปิดให้บริการได้ 3 ตุลาคมนี้ เน้นบริการทางการเงินที่มีความเชี่...

ทริสเรทติ้งเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ "ธ. ทหารไทย" หลังควบรวมกับ "ธ. ดีบีเอสไทยทนุ" และ "บรรษัท"

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--ทริสเรทติ้ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ "BBB+" จากเดิมที่ "BBB-" และเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคารมาอยู่ที่ระดับ "BBB" จากเดิมที่ "BB+" โดยมีแนวโน้ม "Posi...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง