ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

PRANDA เล็งออกหุ้นกู้ 102 ล้านหุ้นให้กองทุน Advance Opportunity ระดมทุนเพิ่มสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๑:๑๐ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 ธ.ค.--Worklink PR

PRANDA เล็งออกหุ้นกู้ 102 ล้านหุ้นให้กองทุน Advance Opportunity ระดมทุนเพิ่มสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจ พร้อมออก PRANDA- W2, PRANDA-W3,และPRANDA-W4 แจกผู้ถือหุ้นเดิมรวม 102 ล้านหน่วย และออก ESOP-Warrant 20 ล้านหน่วย เตรียมเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 635 ล้านบาท เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เผยทิศทางธุรกิจส่งสัญญาณดี มั่นใจผลประกอบการปีหน้าสดใส

นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) "PRANDA" ผู้นำธุรกิจผลิต จัดจำหน่าย และค้าปลีกเครื่องประดับอัญมณี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2560 วันที่ 19 ธันวาคม 2560 มีมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 จำนวน 3 ชุด เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและหรือบริษัทย่อย รวมถึงการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 634,769,950 บาท

สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้า และ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำรองในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินในการดำเนินธุรกิจหรือชำระคืนหนี้เดิม รวมตลอดจนเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่กองทุน Advance Opportunity ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมนเป็นอาณานิคมโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร มี Advance Capital Partners Limited ("ACP") เป็นผู้จัดการลงทุน จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ ไม่เกิน 102,382,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ส่วนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 3 ชุดย่อย เป็น 1.PRANDA-W2 อายุไม่เกิน 1 ปี อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 16 หุ้น / 1 หน่วย จำนวน 25,595,562 หน่วย 2.PRANDA-W3 อายุไม่เกิน 2 ปี อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 16 หุ้น / 1 หน่วย จำนวน 25,595,563 หน่วย 3.PRANDA-W4 อายุไม่เกิน 3 ปี อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 8 หุ้น / 1 หน่วย จำนวน 51,191,125 หน่วย รวมจำนวนทั้งสิ้น 102,382,250 หน่วย โดยจะเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีการขออนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและหรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 อายุ 3 ปีจำนวน 20,476,450 หน่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กรรมการและพนักงานที่มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อจูงใจกรรมการและพนักงานดังกล่าวยังคงทำงานอยู่กับกลุ่มบริษัทต่อไป อันจะช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้แก่บริษัท

อีกทั้งขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 409,529,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 634,769,950 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 225,240,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 102,382,250 หุ้น PRANDA-W2, PRANDA-W3, และ PRANDA-W4 รวม จำนวน 102,382,250 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับกรรมการและพนักงานครั้งที่ 2 จำนวน 20,476,450 หุ้น โดยทุกมติต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 29 มกราคม 2561

นายชนัตถ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า "ปัจจุบันการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว ทำให้ธุรกิจการผลิตซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท มีคำสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณมาก ซึ่งเชื่อว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้ นอกจากจะชำระคืนหนี้เดิมบางส่วนแล้ว ยังช่วยเสริมให้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของ ออเดอร์ และสามารถลดต้นทุนดอกเบี้ยในการดำเนินงาน ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทมั่นใจว่าจะผลักดันให้ผลประกอบการในปีหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องได้"


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวสินค้าเครื่องประดับทองคำบริสุทธิ์ 24 K ในประเทศอินเดีย

บริษัทฯ เปิดตลาด บุกอินเดีย ด้วยสินค้าแบรนด์ดัง "PRIMA GOLD" และ " PRIMA ART " บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องประดับแบรนด์ดังของไทย เปิดตัวเครื่องประดับทองคำบริสุทธิ์ 24 K ในประเทศอินเดีย...

ภาพข่าว: โพลีเพล็กซ์มั่นใจรุกตั้งฐานประเทศตุรกี

กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ นายซันจีฟ ซาราฟ (ยืนที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ PTL ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายแผ่นฟิล์มโพลีเอสเตอร์หรือแผ่นฟิล์ม PET (PET Film) ประเภทฟิล์มบาง พร้อมด...

The "Stock Analysts Forum 2003" an opportunity to offer Stock Information to Investors

The Stock Exchange of Thailand (SET), the Association of Securities Companies, and the Securities Analysts Association will hold the "Stock Analysts Forum 2003" jointly for the first time this year. The forum will take place on January 9 at the Queen Siri...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง