ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ThaiPFA เปิดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๔:๑๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--ศูนย์อบรมThaiPFA

Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ให้เป็นสถาบันจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินให้แก่บุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินรวมทั้งผู้สนใจทั่วๆไป และยังมีส่วนช่วยสมาคมนักวางแผนการเงินไทยในการปรับปรุงเนื้อหาการบรรยายเพื่อนำไปใช้ในการอบรม

ThaiPFA พัฒนาแนวทางในการบรรยายหลักสูตรการวางแผนการเงินโดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพระดับมาตรฐานสากลที่มีทั้งความรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างลึกซึ้ง โดยสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆในการตอบสนองความต้องการและเป้าหมายที่หลากหลายให้แก่ผู้รับคำปรึกษาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายในการบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ให้ผู้รับคำปรึกษามีสุขภาพทางการเงินที่ดีได้อย่างยั่งยืน

หลักสูตร CFP แบ่งเนื้อหาการเรียนรู้เป็น 6 ชุดวิชา ได้แก่

ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning) หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning) จะอธิบายถึงความหมายความสำคัญของการวางแผนการเงิน บทบาทและหน้าที่ของนักวางแผนการเงิน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของการวางแผนการเงิน

ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) จะอธิบายถึงองค์ความรู้ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง สำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นมาประกอบวิชาชีพทางการเงิน ซึ่งจะอธิบายถึงแนวคิดการลงทุนและการวางแผนการลงทุน กระบวนการในการวางแผนการลงทุน การคำนวณอัตตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน ประเภทและลักษณะของหลักทรัพย์การลงทุน ได้แก่ ตราสารตลาดเงิน ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม อนุพันธ์ และการลงทุนทางเลือกอื่น นอกจากนี้ยังอธิบายถึงแนวคิดการจัดสรรการลงทุน ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน การสร้างพอร์ตการลงทุน รวมถึงการจัดทำนโยบายการลงทุน และการวัดผลการดำเนินงานตามแบบแผนการลงทุน ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องเข้าใจ สามารถอธิบายและให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาได้

ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning) หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)จะอธิบายถึงองค์ความรู้ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง สำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นมาประกอบวิชาชีพทางการเงิน ซึ่งจะอธิบายถึงแนวคิด วิธีการป้องกันและจัดการความเสี่ยงภัยของบุคคล ทั้งในเรื่องของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน เนื่องจากเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากความเสี่ยงภัยดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่งคังและความเป็นอยู่ของผู้รับคำปรึกษาอย่างมาก จนส่งผลทำให้แนวทางการเงินของผู้รับคำปรึกษาไม่สามารถดำเนินการไปตามแผนที่กำหนด ดังนั้นในการให้คำปรึกษาและจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคล นักวางแผนการเงินจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอธิบายถึงเหตุผลและความจำเป็นของการวางแผนประกันภัย และให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ก่อนที่จะทำแผนการเงินส่วนอื่นๆต่อไป โดยองค์ความรู้หลักๆ ของการอบรมจะประกอบไปด้วยเรื่องของวิธีการจัดการความเสี่ยงภัย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาประกันชีวิต เอกสิทธืและเงื่อนใขในกรมธรรม์ประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต การประกันวินาศภัย วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย ของผู้รับเข้าปรึกษา การคำนวณทุนประกันที่เหมาะสม และการจัดทำแผนประกันภัย ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องเข้าใจ สามารถอธิบายและให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาได้

ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning) หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)จะอธิบายถึงองค์ความรู้ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง สำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นมาประกอบวิชาชีพทางการเงิน ซึ่งจะอธิบายถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ แหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณในระบบต่างๆเช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งอธิบายถึงกระบวนการการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ และจัดทำแผนการเงินเพื่อการเกษียณ พร้อมแสดงตัวอย่างเพื่อนักวางแผนการเงินเข้าใจ และเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องเข้าใจ สามารถอธิบายและให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาได้

ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) จะอธิบายถึงองค์ความรู้ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง สำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นมาประกอบวิชาชีพทางการเงิน ซึ่งจะอธิบายถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษี รวมถึงโครงสร้างและองค์ประกอบการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตลอดจนกลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เข้าใจและสามารถวางแผนภาษีได้ตามหลักการวางแผนภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือน ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาและธุรกิจอื่นๆ เข้าใจในแนวคิดในการวางแผนทรัพย์สินและมรดก การจัดการทรัพย์สินในขณะมีชีวิต รวมถึงการตกทอดทางมรดก ตลอดจนฝึกฝนการจัดทำแผนจัดการทรัพย์สินและมรดก ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องเข้าใจ สามารถอธิบายและให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาได้

ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)จะอธิบายถึงองค์ความรู้ทั้งหมดของหลักสูตรนักวางแผนการเงินมาประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ การวางแผนอุปโภคบริโภค การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี รวมทั้ง การวางแผนการเกษียณ โดยผ่านการเรียบเรียงตามกระบวนการวางแผนทางการเงิน ตามหลัก Six Step ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสำพันธ์กับผู้รับคำปรึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคาระห์และการประเมิณสถาณภาพทางการเงินของผู้รับคำปรึกษา การจัดทำและนำเสนอข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักวางแผนการเงิน เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม ฝึกฝน และสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆ ประกอบการจัดทำแผนการเงินให้กับผู้รับคำปรึกษาผ่านกรณีศึกษาต่างๆ และยังสามารถนำเสนอแผนการเงินที่เหมาะสมให้กับผู้รับคำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องอบรมหลักสูตร CFP กับ ThaiPFA
  • เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. เพียง 3 สัปดาห์ต่อหลักสูตร
  • บริหารหลักสูตรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล, CFPTM
  • ร่วมบรรยายโดยทีมงานวิทยากรที่เป็นบุคคลากรมืออาชีพในอุตสาหกรรมการเงิน
  • เพื่อความพร้อมในการสอบด้วยการตะลุยโจทย์
  • สถานจัดอบรมใจกลางเมือง
  • VDO ย้อนหลัง
  • สร้าง Networking ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและวิทยากร
  • อบรมซ้ำจนกว่าจะสอบผ่านฟรี*

เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. เพียง 3 สัปดาห์ต่อหลักสูตร ThaiPFA เป็นสถาบันจัดอบรมเพียงแห่งเดียวที่ช่วยผู้เข้ารับการอบรมในการบริหารเวลาเรียน เวลาทำงาน และเวลาพักผ่อนส่วนตัว โดยใช้เวลาในการอบรมแต่ละหลักสูตรเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น และการเพิ่มเวลาเรียนเป็น 3 สัปดาห์ต่อหลักสูตรจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมที่จะมีเวลาในการทำความเข้าใจและทบทวนกับเนื้อหาได้มากขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนและการสอบในที่สุด

บริหารหลักสูตรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล, CFPTM ซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นกับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ส่งผลทำให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ภายใต้ความมุ่งมั่นของ ThaiPFA ในการส่งมอบความรู้ที่ถูกต้องทางทฤษฎีทางการเงินให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ซึ่งย่อมส่งต่อการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ไปสอบด้วยเช่นกัน

ร่วมบรรยายโดยทีมงานวิทยากรที่เป็นบุคคลากรมืออาชีพในอุตสาหกรรมการเงิน วิทยากรที่บรรยายหลักสูตรต่างๆให้กับ ThaiPFA ได้รับการคัดสรรแล้วว่าเป็นบุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินที่ปฏิบัติงานจริงและมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเชิงลึกในหัวข้อการบรรยายแต่ละหัวข้อโดยตรง ส่งผลทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ได้รับไปปฏิบัติงานได้จริงและได้รับคำปรึกษาต่างๆอย่างถูกต้อง

เพื่อความพร้อมในการสอบด้วยการตะลุยโจทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ โดยเฉพาะในหัวข้อที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องรู้จักนำความรู้ที่ได้รับไปพลิกแพลงใช้ในทางปฏิบัติ เช่น แนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา แนวคิดภาษี การคำนวณอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีการฝึกทำโจทย์ต่างๆไปพร้อมๆกับการบรรยาย ส่งผลทำให้ได้รับการติวจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

สถานจัดอบรมใจกลางเมือง เดินทางสะดวกทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน BTS รถโดยสารประจำทาง และรถยนต์ส่วนตัว

VDO ย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดธุระทำให้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามกำหนดสามารถขอดู VDO ย้อนหลังในหัวข้อที่ไม่ได้รับฟังและนับรวมเป็นเวลาในการเข้ารับการอบรมได้

สร้าง Networking ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและวิทยากร เพื่อส่งเสริมการร่วมมือทางธุรกิจการวางแผนการเงินในอนาคต

อบรมซ้ำจนกว่าจะสอบผ่านฟรี*
รายละเอียดตารางการอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.thaipfa.com , www.thaipfa.co.th
สอบถามข้อมูลได้ที่ Mobile: 082-701-7077 (DTAC), 086-666-0090 (TRUE), 087-063-3306 (AIS) อบรมCFP
ติดต่อ:
Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.com , www.thaipfa.co.th
Social network: www.facebook.com/thaipfa
Mobile: 082-701-7077 (DTAC), 086-666-0090 (TRUE), 087-063-3306 (AIS)
Fax: 02-432-4132

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

CEC Chula เปิดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน (CFP)

หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการด้านการเงินที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ด้วยเนื้อหาความรู้เทคนิค ตลอดจนวิธีการต่างๆเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้า (Wealth Management) ในการมีสุขภาพทางการเงินที่ดีได้อย่างยั่งยืน หลักสูตร CFP...

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ“รู้ทันภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่กระทบต่อเศรษฐกิจไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 เวลา 09.00 น. ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ“รู้ทันภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่กระทบต่อเศรษฐกิจไทย” (Plan Your Investment during Financial...

อีเอสพีเอ็น สตาร์ สปอร์ตส ประกาศแต่งตั้ง รองกรรมการผู้จัดการและประธานฝ่ายการเงิน

อีเอสพีเอ็น สตาร์ สปอร์ตส ประกาศแต่งตั้งมิส กลอเรีย ดันน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการและประธานฝ่ายการเงินคนใหม่ กลอเรีย เป็นหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของทีมผู้บริหารระดับอาวุโส ดูแลด้านการวางแผนการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณด้านโฆษณาและการขาย และการบ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง