ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

#SEAC จัดงาน #Entering a New Reality - ก้าวเข้าสู่ความเป็นจริงใหม่ที่ท้าทาย ไกด์แนวทางผู้นำองค์กรไทยและอาเซียน #ปรับอย่างไรให้ทันการเปลี่ยนแปลง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๒:๑๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 พ.ย.--บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์

ชู 3 ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นท่ามกลางยุคของการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 'การดำรงอยู่' 'การเรียนรู้' และ 'การเป็นผู้นำ'

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง SEAC (เอสอีเอซี) โดย นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ จัดงานสัมมนาเรื่อง 'Entering a New Reality – ก้าวเข้าสู่ความเป็นจริงใหม่ที่ท้าทาย' ผ่าน 3 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ 'การดำรงอยู่' 'การเรียนรู้' และ 'การเป็นผู้นำ' โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก 3 สถาบันพัฒนาผู้นำชื่อดังระดับโลก The Arbinger Institute, Tirian และ The Ken Blanchard Companies ร่วมบรรยายให้ความรู้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ (โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) ทั้งนี้ เพื่อช่วยผลักดันองค์กรในโลกธุรกิจยุคใหม่ให้ประสบความสำเร็จ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพสูงสุดในยุคที่การเปลี่ยนแปลงมักเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้นำองค์กรชั้นนำของไทยและอาเซียน

หัวข้อต่างๆ ของงานสัมมนาดังกล่าว ได้แก่ "การปรับมุมคิดเพื่อการมองคนให้เป็นคน" (Outward Mindset) "การเรียนรู้จากประสบการณ์" (Experiential Learning) และ "หัวใจสำคัญของการบริหาร" (Management Essentials) โดยมีวิทยากรระดับผู้บริหารบินตรงสู่ไทยเพื่อร่วมบรรยายให้กับ SEAC อาทิ บ็อบ มอร์ลี่ รองประธานกรรมการอาวุโสสายงานการวางกลยุทธ์ จาก The Arbinger Institute ร่วมด้วย แอนดรูว์ แกรนท์ ประธานกรรมการ แห่ง Tirian และโจนี่ วิคไลน์ รองประธานฝ่ายขยายกิจการระหว่างประเทศ แห่ง The Ken Blanchard Companies โดย SEAC ได้คัดสรรจุดแข็งด้านต่างๆ ของแต่ละสถาบันดังกล่าว เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรให้ได้รับความรู้ และความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ เอสอีเอซี (SEAC) กล่าวว่า "ปัจจุบันนี้ โลกธุรกิจได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่รู้จบ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามามีอิทธิพลอย่างรุนแรงต่อการดำเนินชีวิตของคนและองค์กรธุรกิจในปัจจุบัน ทางออกเดียวที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดและอยู่เหนือคู่แข่ง คือ การปรับเปลี่ยนตัวเอง แต่หากไม่มีแนวทางและเครื่องมือที่เหมาะสม ธุรกิจส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาในการแสวงหาคำตอบให้กับคำถามสำคัญที่ว่าแล้วเราจะ 'ดำรงอยู่' 'เรียนรู้' และ 'เป็นผู้นำ' ท่ามกลางความท้าทายของโลกแห่งความเป็นจริงแบบใหม่นี้ได้อย่างไร"

SEAC จึงพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอน และจัดงานสัมมนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเครื่องมือใน การเตรียมความพร้อมแก่ผู้นำองค์กร ให้สามารถนำความรู้และแนวทางไปปรับใช้ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยมุ่งเน้นการเปิดมุมมองให้ผู้นำมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงจนสามารถเล็งเห็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม ตลอดจนสามารถคิดค้นนวัตกรรมด้านการดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด

SEAC เน้น 3 ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและองค์กรรูปแบบใหม่ให้เท่าทันยุคของการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว คือ เรื่อง 'การดำรงอยู่' 'การเรียนรู้' และ 'การเป็นผู้นำ' ผ่านหัวข้อการสนทนาทั้ง 3 ดังนี้

(1) การปรับมุมคิดเพื่อการมองคนให้เป็นคน (Outward Mindset) ทำอย่างไรให้ธุรกิจสามารถ 'ดำรงอยู่' ได้ในโลกปัจจุบัน ต้องเริ่มต้นจากการปรับ "Mindset" ที่เปรียบเสมือนเลนส์ที่เราใช้มองโลก เป็นเรื่องของการ "มอง" คนอื่นๆ หรือเหตุการณ์รอบข้าง โดยกลั่นกรองจากประสบการณ์ที่มีมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน และสะท้อนออกมาในรูปแบบพฤติกรรม โดยการปรับมุมคิดให้เป็นแบบ Outward Mindset คือ การเน้นให้เราพยายามเข้าใจบุคคลอื่น ให้ความสำคัญกับเป้าหมายของส่วนรวมเป็นอันดับแรก นำมาซึ่งการร่วมงานกันอย่างมีความสุข เป็นส่วนสนับสนุนให้องค์กรมีวัฒนธรรมภายในที่เข้มแข็ง และบรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) แชร์ความรู้อย่างไรให้เกิด 'การเรียนรู้' ซึ่งนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่เต็มใจและคงอยู่ในระยะยาว เนื่องจากในโลกที่การเปลี่ยนแปลงเข้ามามีอิทธิพล และทวีความรุนแรงในทุกด้านของชีวิต กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการฝึกอบรมแบบดั้งเดิมไม่เพียงพอ อีกต่อไป การส่งบุคลากรในองค์กรเข้ารับการอบรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยให้นำกลับมาใช้ได้จริง และไม่ส่งผลลัพธ์ที่ยั่งยืน หากแต่การนำบุคลากรไปอบรมนั้นอาจทำให้เกิดความรู้มากขึ้นซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ในส่วนของความเข้าใจและนำกลับมาใช้จนเปลี่ยนแปลงตนเองและสิ่งรอบข้างที่ส่งผลดีในระยะยาวนั้นยังต้องอาศัยกระบวนการ เทคนิคอื่นๆ เพิ่มเติม การเรียนรู้จากประสบการณ์จึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เข้ามาเติมเต็มเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่าคนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านการลงมือทำ และลงมือปฏิบัติจริงซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่น่าจดจำ

(3) หัวใจสำคัญของการบริหาร (Management Essentials) 'การเป็นผู้นำ' ที่ดีต้องบริหารคนอย่างไร ต้องทำอย่างไรให้สามารถนำทาง และส่งเสริมความสามารถของผู้ร่วมงานได้ หนึ่งในหน้าที่หลักของผู้นำคือ การบริหารบุคลากร ผู้นำที่ดีต้องทำให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วม เพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันได้ และเมื่อบุคลากรมีคุณภาพแล้วก็จะส่งผลดีไปถึงองค์กร ทำให้ความสามารถขององค์กรเพิ่มขึ้นเสมือนผลพลอยได้ที่งอกงาม เพราะบุคลากรภายในองค์กร คือ แรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

"เนื่องจากประสบการณ์และสิ่งที่สร้างมาในอดีตของผู้นำองค์กรไม่อาจรับประกันถึงความอยู่รอดและความมั่นคงขององค์กรในอนาคตได้ กระแสเรื่องการเปลี่ยนแปลง (Disruption) เป็นสิ่งที่ผู้นำองค์กรทุกแห่งต้องเผชิญ ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบัน คือ การปรับตัว และเตรียมความพร้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้นำควรให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อผู้นำมีความพร้อม กำลังคนพร้อม องค์กรพร้อม การเปลี่ยนแปลงจะมาในรูปแบบไหน ธุรกิจก็จะสามารถ 'ดำรงอยู่' ได้ องค์กรเกิด 'การเรียนรู้' และ 'เป็นผู้นำ' ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะต้องอยู่ท่ามกลางความท้าทายของโลกแห่งความเป็นจริง" นางอริญญา กล่าวสรุป

ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูง South East Asia Center (SEAC หรือเอสอีเอซี) คือ ศูนย์รวมแห่งองค์ความรู้สำหรับผู้นำและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำในเมืองไทยและอาเซียน มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้นำได้มาเรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับนักคิดทางธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันระดับโลกผ่านโปรแกรมการเรียนการสอนของ SEAC เพื่อก่อให้เกิด การยกระดับขีดความสามารถ และความรู้ความเข้าใจเชิงลึกในการเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับบริบทในธุรกิจและตลาดของแต่ละองค์กร เพื่อที่จะนำหน้าคู่แข่ง และประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งปวง


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สพข.จัดอบรมเทคนิคการเขียนแบบสอบถาม

กรุงเทพฯ--14 ม.ค.--กทม. นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สพข.) แจ้งว่า เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ในการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมยิ่งขึ้น ในต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ระหว่างวันที่ 24 – 26 , 31 มกราคม และวันที่ ...

ภาพข่าว: "ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างเสาธงให้รร.ศูนย์รวมน้ำใจ"

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่สี่จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมทำพิธีมอบเสาธง ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างจำนวน 130,00...

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด เปิดรับคำขอกู้สามัญได้ตั้งแต่บัดนี้

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ ตามที่ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด งดรับคำขอกู้สามัญเพื่อเปลี่ยนแปลงระเบียบคำขอกู้สามัญ นั้น ขณะนี้การเปลี่ยนแปลงระเบียบคำขอกู้สามัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเปิดรับคำขอกู้ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ เป็...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง