ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อนุมัติ 24,544 กองทุน จำนวน 25,630 โครงการ ในวงเงินกว่า 4,900 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวทางประชารัฐ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๑:๐๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--Brainasia Communicatio

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.)จาก 70 จังหวัดทั่วประเทศได้ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จำนวน 24,544 กองทุน 25,630 โครงการในวงเงิน 4,908,492,571 ล้านบาท (สี่พันเก้าร้อยแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ในครั้งนี้จำนวน 24,544 กองทุน 25,630 โครงการในวงเงิน 4,908,492,571 ล้านบาท โดย 5 อันดับแรกได้แก่ โครงการร้านค้าชุมชน (ร้อยละ 7.17) โครงการปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์ (ร้อยละ6.72) โครงการบริการชุมชน (ร้อยละ6.06) โครงการน้ำดื่มชุมชน (ร้อยละ4.80) และโครงการบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ร้อยละ3.58) ตามลำดับ

ซึ่งเมื่อรวมกับการอนุมัติครั้งที่ 1 แล้ว สรุปได้ว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐไปแล้ว จำนวน 29,153

กองทุน ในวงเงิน 5,830,268,571 ล้านบาท (ห้าพันแปดร้อยสามสิบล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 39.34 เป้าหมายทั้งหมด โดยคณะกรรมการคาดหวังว่าภายในกลางเดือนกันยายนนี้ จะสามารถอนุมัติงบประมาณสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้คณะกรรมการได้อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงโครงการจากที่เคยอนุมัติไว้แล้วให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน 214 กองทุน ในวงเงิน 105,622,660 บาท ซึ่งเมื่อรวมแล้วทั้งหมดคระกรรมการได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการให้กองทุนไปแล้วทั้งสิ้น 4,787 กองทุน ในวงเงิน 2,325,541,003 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.67 ของโครงการทั้งหมด

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้เน้นย้ำว่าการอนุมัติโครงการครั้งนี้เป็นการอนุมัติเพื่อการต่อยอดและขยายผลโครงการ

ที่ได้ดำเนินการเมื่อปีที่แล้วซึ่งมีผลการประเมินให้สนับสนุนการต่อยอดและขยายผลโครงการเหล่านี้ได้โดยคณะกรรมการได้ให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือ สทบ.ได้เร่งสรุปการประเมิน โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐเมื่อปี 2559 ให้ครบทุกโครงการภายในเดือนกันยายนศกนี้

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)ได้รายงานเพิ่มเติมว่านอกจากการอนุมัติการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการได้เห็นชอบให้ สทบ.ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนากองทุนการออมแห่งชาติ 2 ปีในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 นี้ โดยมุ่งหวังให้ สทบ. ได้มีส่วนสนับสนุน ในการเผยแพร่ความรู้และการติดตามดูแลสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ และเห็นชอบในหลักการให้ สทบ. ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมในเดือนตุลาคม 2560 นี้ เพื่อเผยแพร่สินค้าที่มีคุณภาพดีในแต่ละท้องถิ่นให้ประชาชน ได้ใช้ประโยชน์ในราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการเห็นว่าทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวจะทำให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถดำเนินการบริการประชาชนทั้งเรื่องการออม การส่งเสริมอาชีพของประชาชนและการพัฒนายกระดับสินค้าของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนได้อย่างกว้างขวางทั่วถึงยิ่งขึ้น ซึ่งทั้ง 2 โครงการดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อสมาชิก กองทุนกองทุนหมู่บ้านฯ ตลอดจนประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเป็นอย่างมาก


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

รมว.คลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” ณ แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การประชุม ไบเทค บางนา เมื่อวันท...

กรุงไทยร่วมพัฒนากองทุนหมู่บ้านฯเป็นธนาคารหมู่บ้าน

กรุงเทพฯ--17 ต.ค.--ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ร่วมให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับให้เป็นธนาคารหมู่บ้าน เบื้องต้นจะให้การสนับสนุนจำนวน 310 กองทุน นายพินิจ จารุสมบัติ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมกา...

กทม.อนุมัติเพิ่มอีก 32 กองทุน 1 ล้านบาท ให้ชุมชนเป็นแหล่งทุนสร้างอาชีพเพิ่มรายได้

กรุงเทพฯ--2 มี.ค.--กทม. นายพูลพันธ์ ไกรเสริม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน กทม.เปิดเผยความคืบหน้าถึงการดำเนินงานกองทุนชุมชนเมือง 1 ล้านบาท ตามนโยบายของรัฐบาลว่า เมื่อวันที่ 22 ก.พ.48 ที่ผ่านมา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง