ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิด I-FIX 12M9 ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ คาดผลตอบแทนร้อยละ 1.75 ต่อปี ตั้งแต่วันนี้-30 มีนาคม 2560

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๐:๐๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 มี.ค.--เอ็มเอฟซี

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้ต่างประเทศ 12 เดือน ซีรี่ส์ 9 หรือ I-FIX 12M9 ตั้งแต่วันนี้-30 มีนาคมนี้ โดยเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีนโยบายลงทุนใน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งชาติ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ เงินฝากที่ออกโดยธนาคารต่างประเทศ และตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินแบบเต็มจำนวน (Fully Hedge) ซึ่งคาดว่าผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายที่มอบให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.75 ต่อปี เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่าจะลงทุน

ชื่อตราสาร/ผู้ออก(1)                       อันดับความน่าเชื่อถือ                     ผลตอบแทนของตราสารในรูปของเงินบาทโดยประมาณ(%ต่อปี)   สัดส่วนการลงทุน โดยประมาณ   ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน โดยประมาณ(% ต่อปี)

เงินฝากประจำ Al khaliji Bank             Moody's : A3 / Fitch : A+           1.83%                                           18.00%                   0.33%
เงินฝากประจำ China Construction Bank     Moody's : A1 / S&P : A / Fitch : A   1.93%                                           18.00%                   0.35%
เงินฝากประจำ Agriculture Bank of China   Moody's : A1 / S&P : A / Fitch : A   1.85%                                           14.00%                   0.26%
เงินฝากประจำ Commercial Bank of Qatar   Moody's : A3 / Fitch : A+           2.18%                                           18.00%                   0.39%
เงินฝากประจำ Emirates NBD PJSC           Moody's : A3 / Fitch : A+           1.90%                                           18.00%                   0.34%
เงินฝากประจำ Bank of China               Moody's : A1 / S&P : A / Fitch : A   1.71%                                           14.00%                   0.24%
ประมาณการผลตอบแทน                                                                                                                                 1.91%

ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุน                                                                                                                           0.16%

ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย                                                                                                                     1.75%

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่าจะลงทุน เงินฝากประจำ AI Khaliji Bank ประเทศกาตาร์ rating A+ สัดส่วนลงทุน 18% ผลตอบแทนของตราสาร 1.83%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.33% ต่อปี, เงินฝากประจำ China Construction Bank rating A สัดส่วนลงทุน 18% ผลตอบแทนของตราสาร 1.93% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.35% ต่อปี, เงินฝากประจำ Agriculture Bank of China rating A สัดส่วนลงทุน 14%ผลตอบแทนตราสาร 1.85% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.26% ต่อปี, เงินฝากประจำ Commercial Bank of Qatar rating A+สัดส่วนลงทุน 18% ผลตอบแทนตราสาร 2.18% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.39% ต่อปี, เงินฝากประจำ Emirates NBD PJSCrating A+ สัดส่วนลงทุน 18% ผลตอบแทนตราสาร 1.90% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.34% ต่อปี เงินฝากประจำ Bank of Chinarating A สัดส่วนลงทุน 14% ผลตอบแทนตราสาร 1.71% ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.24% ต่อปี, ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมีRating ไม่ต่ำกว่า BBB-

ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนเปิด I-FIX12M9 ร้อยละ 1.91 ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนร้อยละ 0.16 และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 1.75 ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

กองทุนเปิด I-FIX12M9 เหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ และคาดหวังผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยสามารถลงทุนได้อย่างน้อยประมาณ 12 เดือน และผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 038-942-960 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 และสาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 หรือที่www.mfcfund.com

  • ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืน

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ: สุวรรณา ชีวนันทชัย บลจ.เอ็มเอฟซจำกัด (มหาชน) โทร. 0-2649-2232


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: "BEX จัดสัมมนาพิเศษเกี่ยวกับ Securitization"

กรุงเทพฯ--18 เม.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ซ้ายไปขวา) ดร.พิชิต อัคราทิตย์ กรรมผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) คุณตรีขวัญ บุนนาค รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีนิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด ดร.สันติ กีระนันทน์ ผู้จัดการ ต...

บลจ.ทหารไทย จัดสัมมนา "ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนปี 2005"

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--บลจ.ทหารไทย ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางโชติกา สวนานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้แทนขายหน่วยลงทุนหัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนไทยปี 2005...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง