ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เนคเทคร่วมมือเครดิตบูโรสืบสานแนวพระราชดำริทำวิจัยเพื่อสาธารณะ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๐:๓๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 พ.ย.--ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมจัดงาน "พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ"โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัย เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ

ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการ ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการ เนคเทค และนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ นางสาวอรภัทร รังษีวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เครดิตบูโร ร่วมในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทคกล่าวว่า เครดิตบูโรเป็นองค์กรกลางที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อ และบัตรเครดิต โดยข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากทั้งสถาบันการเงินและ Non-Bank ที่เป็นสมาชิกขององค์กรกลาง จะทำหน้าที่เป็นคนเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้ให้สมาชิก หรือบุคคลทั่วไปให้เข้ามาดูได้ว่ารายละเอียด สินเชื่อ หรือบัตรเครดิต ซึ่งเครดิตบูโรยินดีที่จะนำส่งข้อมูลเชิงสถิติเพื่อประโยชน์ในการให้ เนคเทคนำมาจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัยเกี่ยวกับด้านระบบการเงิน และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภาคครัวเรือน และธุรกิจของประเทศไทย ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งยิ่งขี้น

ด้านนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า เครดิตบูโรน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๓ องค์ที่ว่า "...การสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ ได้เกิดขึ้นนั้น จะต้องทำเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม นอกจากตนเองด้วย ยิ่งทำได้กว้างขวางได้เท่าใดก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้น เพราะประโยชน์ที่ถูกต้องแท้จริงในโลก มีสองประการคู่กันเสมอ คือ ประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม คนที่มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัว จัดว่าเป็นคนไม่สามารถแท้ ซึ่งใครๆ ก็ตามจะไม่สรรเสริญ ขอให้พยายามร่วมกันทำตัวทำงานให้ดังที่กล่าว ผลดีที่ทุกคนมุ่งประสงค์ จะเกิดแก่ชาติบ้านเมืองของเราได้มากมายเกินกว่าที่คาดคิด..." เมื่อได้รับการติดต่อจากเนคเทคถึงความร่วมมือดังกล่าวจึงตอบรับทันที เนื่องจากเนคเทคเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีความสามารถการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของประเทศไทยและประชาชน อีกทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในระดับชาติและในระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเครดิตบูโรมีฐานข้อมูลเชิงสถิติอันมีค่าและข้อมูลดังกล่าวก็ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กระทบกับสิทธิส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด การนำเอาข้อมูลเชิงสถิติดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อประเทศชาติทั้งสำหรับงานศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิงเทคนิคและสำหรับการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภาคครัวเรือนและธุรกิจของประเทศไทยในอนาคต จึงเป็นการตอบโจทย์อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป

สำหรับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำบทวิเคราะห์ข้างต้นนั้น ได้รับความร่วมมือจากเครดิตบูโรในด้านข้อมูลเชิงสถิติซึ่งมาจากประวัติการก่อหนี้ และการชำระหนี้สินเชื่อของผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินซึ่งเป็นสมาชิกของเครดิตบูโร จำนวนกว่า 93 ราย มีจำนวนบัญชีสินเชื่อบุคคลธรรมดา 89.62 ล้านบัญชี บัญชีสินเชื่อนิติบุคคล 3.76 ล้านบัญชี (ข้อมูล ณ กันยายน 2559)

(ในภาพ) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร (กลางซ้าย) ผู้อำนวยการ ดร.กัลยา อุดมวิทิต (ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการ และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด โดย นายสุรพล โอภาสเสถียร (กลางขวา) ผู้จัดการใหญ่ และ นางสาวอรภัทร รังษีวงศ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ร่วมใน "พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ" ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อเร็วๆ นี้

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี สิริสุดา รอดทอง 02 569 700 ต่อ 2351
E-mail: business@nectec.or.th / website: www.nectec.or.th / https://www.facebook.com/nectec
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)
ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร อรภัทร รังษีวงศ์ 02 612 5850
E-mail: ilovebureau@ncb.co.th / website: www.ncb.co.th / facebook: www.facebook.com/ilovebureau

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เนคเทค ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for Agriculture Forum

เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดแถลงข่าว การเซ็นสัญญาความร่วมมือ IT for griculture Forum ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2546 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 106 เนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ** หมายเหตุ ทางศูนย์เ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง