ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

EPCO ฉลุย ทุ่ม 267 ล. ลงทุนโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ 5 MW

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๖:๓๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 ต.ค.--IR network

ผู้ถือหุ้น EPCO ผ่านฉลุย! แผนทุ่มลงทุน 267 ล้านบาท เข้าถือหุ้น 48% โซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ปราจีน ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ พร้อมอนุมัติเพิ่มทุน 96 ล้านหุ้น-แจกวอแรนต์ฟรีในอัตรา 8:1 ราคาใช้สิทธิ 9 บาท รองรับแผนขยายการลงทุนโรงไฟฟ้า-คืนหนี้สถาบันการเงิน บิ๊กบอส "ยุทธ ชินสุภัคกุล"มั่นใจช่วยผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต ชี้เพิ่มสัดส่วนรายได้ที่คงที่-ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EPCO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมามีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 765,585,412 บาท เป็น 861,283,589 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 95,698,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท รวม 95,698,177 บาท รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่ 2 (EPCO-W2) จำนวน 95,698,177 หุ้น ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นละ 9 บาท โดยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (Record Date) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดยบริษัทฯเตรียมนำเงินที่ได้ไปใช้ในการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มติอนุมัติให้บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จำกัด (Aquatist) ซึ่งถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียน โดย บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 75.00% เข้าทำรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทที่จะรับโอนสิทธิเข้าเป็น "ผู้สนับสนุนโครงการ" สัดส่วน 48.00% ของทุนจดทะเบียน โดยมีสิทธิในการลงมติและรับเงินปันผลในสัดส่วน 99.99% ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินตามสัญญาใช้สิทธิขายไฟฟ้าร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จำกัด ขนาดกาลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) โครงการตั้งอยู่ที่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีมูลค่าการเข้าทารายการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 267.50 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ในพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี ซึ่งมีกำลังการผลิตขนาด 5 เมกะวัตต์ (MW) ที่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

สำหรับ ปราจีน โซล่า เป็นผู้รับโอนสิทธิในการเข้าเป็นผู้สนับสนุนโครงการในการดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2558 ตามสิทธิของเจ้าของโครงการ สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรีตั้งอยู่ที่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ โดยมีบริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จำกัด ถือหุ้น 48% ของทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้นสามัญ 2,999,999 หุ้น โดยมีสิทธิในการลงมติและรับเงินปันผลในสัดส่วน 99.99%

ประธานกรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EPCO) กล่าวอีกว่า การเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ในการลงทุนและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ที่กำหนดปริมาณและราคารับซื้อไฟฟ้าไว้อย่างแน่นอนตลอด 25 ปี จะทำให้บริษัทฯมีรายได้ที่คงที่และลดความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้บริษัทฯจะใช้กระแสเงินสดหรือเงินทุนหมุนเวียนจากการดาเนินงานของบริษัทฯ หรือกู้ยืมจากธนาคาร


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

EPCO เดินตามสเต็ป เก็บโรงไฟฟ้าทั้งใน-ตปท.เพิ่ม ลุ้นโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ 30 MW ปี59 ครบ 150 MW ดัน อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป เข้าตลาดหุ้น

บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO) เดินหน้าลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศตามแผน "ยุทธ ชินสุภัคกุล"มั่นใจภายในต้นปี"59 เก็บครบ 150 เมกะวัตต์ ก่อนดัน "อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป" เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้าตามแผน...

Gossip News: พลังงานฟ้าประทาน

ช่วงนี้พลังงานฟ้าประทานกำลังมาแรง เพราะขนาดเจ้าของธุรกิจโรงพิมพ์ยักษ์ใหญ่อย่าง “ยุทธ ชินสุภัคกุล” ประธานกรรมการบริหาร บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก หรือ EPCO ยังตัดสินใจเพิ่มตัวเลขรับเงินจากกระดาษมารับจากแสงอาทิตย์ด้วยล่ะ...

EPCO : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้าย EPCO ไปยังหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์

นายสุทธิชัย จิตรวาณิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ย้ายหลักทรัพย์ของบริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EPCO) จากหมวด REHABCO ไปยังหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (กลุ่มบริการ) พร้อมทั้งปลดเครื่องหมาย ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง