ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

KKP สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2/59

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๗:๑๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--ธนาคารเกียรตินาคิน
ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2 ปี 2559 เปรียบเทียบกับงวดไตรมาส 2 ปี 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่ากับ 1,297 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2558 สำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกปี 2559 เปรียบเทียบกับงวดครึ่งปีแรกปี 2558 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่ากับ 2,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.1 จากงวดเดียวกันของปี 2558

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) คำนวณตามเกณฑ์ Basel III ซึ่งรวมกาไรถึงสิ้นปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 17.81 โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับร้อยละ 15.09 แต่หากรวมกำไรถึงสิ้นไตรมาส 2/2559 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงจะเท่ากับร้อยละ19.24 และเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับร้อยละ 16.52

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

สินเชื่อของธนาคารในไตรมาส 2/2559 มีการหดตัวร้อยละ 0.4 จากสิ้นไตรมาส 1/2559 โดยการหดตัวชะลอลงเมื่อเทียบกับการหดตัวที่ร้อยละ 1.2 ในไตรมาส 1/2559 ส่งผลให้ครึ่งปีแรกของปี 2559 สินเชื่อโดยรวมของธนาคารหดตัวที่ร้อยละ 1.6 จากสิ้นปี 2558 โดยสินเชื่อเช่าซื้อหดตัวร้อยละ 2.0 สินเชื่อธุรกิจหดตัวร้อยละ 7.9 ในขณะที่สินเชื่อบรรษัทขยายตัวร้อยละ 13.0 จากสิ้นปี 2558

ในด้านคุณภาพของสินเชื่อ อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม ณ สิ้นไตรมาส 2/2559 อยู่ที่ร้อยละ 6.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.8 ณ สิ้นปี 2558 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพในส่วนของสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำหรับคุณภาพของสินเชื่อในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อยังคงมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อ ปรับลดลงจากร้อยละ 2.4 ณ สิ้นปี 2558 เป็นร้อยละ 2.2 ในไตรมาส 1/2559 และปรับลดลงอยู่ที่ร้อยละ 2.1 ณ สิ้นไตรมาส 2/2259 สำหรับสถานการณ์ขายขาดทุนรถยึดของธนาคารยังคงมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสิ้นปี 2558 เป็นต้นมา

ในส่วนของเงินกู้ยืม ในไตรมาส 2/2559 ธนาคารออกหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 19,789 ล้านบาท ทางด้านธุรกิจบริหารหนี้ ธนาคารขายทรัพย์รอการขายได้ในไตรมาส 2/2559 จำนวน 360 ล้านบาท และมีกำไรจากการขายทรัพย์รอการขาย 142 ล้านบาท

ธุรกิจตลาดทุน

สำหรับไตรมาส 2/2559 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (SETและmai) ในตลาดทุนเท่ากับ 46,812 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 46,540ล้านบาทในไตรมาส1/2559โดยสภาวะตลาดในไตรมาสที่ 2/2559 ค่อนข้างผันผวน เนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดได้รับผลกระทบจากความกังวลในเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางของสหรัฐ การลงประชามติของสหราชอาณาจักรอังกฤษที่ลงคะแนนเห็นชอบกับการออกจากสหภาพยุโรป ทั้งตลาดหุ้นในประเทศไทยและตลาดโลกมีการปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามเมื่อความกังวลลดลง ตลาดทั่วโลกเริ่มปรับตัวเข้าสู่สภาวะปรกติ นอกจากนี้ในสภาวการณ์ที่ตลาดโลกเริ่มเปราะบาง ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางของสหรัฐจะชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยออกไป เป็นผลผลักดันให้ตลาดในประเทศไทยรวมทั้งตลาดที่เกิดขึ้นใหม่ (emerging market) เป็นที่น่าสนใจมากขึ้น ทำให้นักลงทุนต่างชาติหันมาซื้อสุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (บล.ภัทร) และบริษัทหลักทรัพย์เคเคเทรด จำกัด (บล.เคเคเทรด) มีส่วนแบ่งตลาด (SET และ mai ไม่รวมบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท) ที่ร้อยละ 5.03 และร้อยละ 0.70 ตามลำดับ หากพิจารณาส่วนแบ่งตลาดรวมลดลงจากร้อยละ 5.74 ในไตรมาส1/2559เป็นร้อยละ 5.73 ซึ่งเป็นอันดับที่ 2 จากจำนวนบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมด 36 แห่ง สำหรับธุรกิจการลงทุนของธุรกิจตลาดทุนเมื่อรวมผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย มีรายได้จำนวน 354 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานรวมของธนาคารและบริษัทย่อย
<tr></tr><td width="41%"></td>อัตราส่วนต่างๆ (ร้อยละ)

<td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="10%">ไตรมาส 2/2558</td><td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="10%">ครึ่งแรกปี 2558</td><td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="8%">ปี 2558</td><td bgcolor="#ffffff" valign="middle" width="10%">ไตรมาส 1/2559</td><td bgcolor="#daeef3" width="10%">ไตรมาส 2/2559</td><td bgcolor="#daeef3" valign="middle" width="10%">ครึ่งแรกปี 2559</td><tr><td bgcolor="#ffffff" width="41%">อัตราการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ</td><td bgcolor="#ffffff" width="10%">(3.0)</td><td bgcolor="#ffffff" width="10%">(4.8)</td><td bgcolor="#ffffff" width="8%">(3.6)</td><td bgcolor="#ffffff" width="10%">(1.2)</td><td bgcolor="#daeef3" width="10%">(0.4)</td><td bgcolor="#daeef3" width="10%">(1.6)</td></tr><tr><td bgcolor="#ffffff" width="41%">สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม

(ไม่รวมรายการระหว่างธนาคาร)</td><td bgcolor="#ffffff" width="10%">6.9</td><td bgcolor="#ffffff" width="10%">6.9</td><td bgcolor="#ffffff" width="8%">5.8</td><td bgcolor="#ffffff" width="10%">5.7</td><td bgcolor="#daeef3" width="10%">6.1</td><td bgcolor="#daeef3" width="10%">6.1</td></tr><tr><td width="41%">อัตราส่วนการตั้งสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ</td><td bgcolor="#ffffff" width="10%">72.6</td><td bgcolor="#ffffff" width="10%">72.6</td><td bgcolor="#ffffff" width="8%">91.9</td><td bgcolor="#ffffff" width="10%">97.2</td><td bgcolor="#daeef3" width="10%">95.7</td><td bgcolor="#daeef3" width="10%">95.7</td></tr><tr><td width="41%">อัตราส่วนสำรองต่อสำรองตามเกณฑ์</td><td bgcolor="#ffffff" width="10%">143.4</td><td bgcolor="#ffffff" width="10%">143.4</td><td bgcolor="#ffffff" width="8%">160.1</td><td bgcolor="#ffffff" width="10%">166.7</td><td bgcolor="#daeef3" width="10%">169.8</td><td bgcolor="#daeef3" width="10%">169.8</td></tr>


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดบริการ 3 ตุลาคมนี้ ชูการให้บริการครอบคลุมด้านเงินฝากและสินเชื่อ พร้อมบุคลากรคุณภาพเยี่ยม

กรุงเทพฯ--28 ก.ย.--เวเบอร์ แชนด์วิค บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดตั้ง ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หลังกระทรวงการคลังให้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ ผู้บริหารมั่นใจเปิดให้บริการได้ 3 ตุลาคมนี้ เน้นบริการทางการเงินที่มีความเชี่...

เกียรตินาคินสรุปผลการดำเนินงาน ปี 47 กำไร 2,208 ล้านบาท

กรุงเทพฯ--21 ม.ค.--เวเบอร์ แชนด์วิค (ประเทศไทย) บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2547 ว่า ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลกำไรมาจากธุรกิจหลักของบริษัทคือ ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ และ...

การปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานกองทุนรวม

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--ก.ล.ต. คณะทำงานร่วมระหว่าง ก.ล.ต. สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) และ ศูนย์ซื้อขาย ตราสารหนี้ไทย (TBDC) ได้ข้อสรุปเสนอปรับปรุงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ("benchmark") ของ กองทุนรวมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เน้นความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายก...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง