ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

คปภ.เอาจริงลุยตรวจแบงค์เชียงใหม่ขายพ่วงประกัน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๐๙:๓๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--2 ก.พ.--แบงค์คอก ไรเตอร์

คปภ.เอาจริงลุยตรวจแบงค์เชียงใหม่ขายพ่วงประกันพร้อมเดินหน้าบังคับใช้ประกาศกำกับแบงค์ขายประกันอย่างจริงจัง

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2559 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคณะกรรมการนโยบาย 3 คณะ ในฐานะที่ตนเป็นกรรมการนโยบายสถาบันทางการเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งในส่วนของคปภ. จะเน้นในการบูรณาการการทำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลระบบประกันภัยอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ก่อนการเข้าประชุมดังกล่าว 1 วัน คือวันที่ 29 มกราคม 2559 ตนและคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ได้ใช้โอกาสที่เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโดยสุ่มตรวจธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ว่าได้ปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551 และประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 หรือไม่ หลังจากได้สั่งการให้สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและแนะนำให้มีการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งพบว่า มีธนาคารพาณิชย์บางส่วนที่ได้ปรับปรุงตามข้อแนะนำของสำนักงานคปภ.จังหวัดแล้ว แต่มีบางส่วนยังไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ เช่น ไม่แสดงป้ายเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ขายประกัน ไม่ได้แบ่งแยกพื้นที่ขายประกันออกเป็นสัดส่วนทำให้ประชาชนไม่สามารถแยกแยะได้ว่า เป็นการใช้บริการทางการเงินของธนาคารหรือกำลังถูกเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกัน ฯลฯ โดยคาดว่ายังมีธนาคารพาณิชย์หลายแห่งในหลายจังหวัดที่ปฏิบัติเช่นนี้ ซึ่งคปภ.จะเร่งสร้างความเข้าใจกับธนาคารพาณิชย์ให้ปฏิบัติตามประกาศฯคปภ.อย่างเคร่งครัด โดยจะใช้มาตรการเบาไปหาหนักต่อไป

สำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีธนาคารพาณิชย์เปิดให้บริการจำนวน 19 ธนาคาร มีสาขาทั้งหมด 310 สาขา ซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 สำนักงาน คปภ. ได้สั่งการให้สำนักงาน คปภ. ภาค /จังหวัด ทั่วประเทศประสานกับธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่ เพื่อติดตาม และรวบรวมข้อมูลกระบวนการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยว่ามีความถูกต้องตรงตามประกาศ คปภ. หรือไม่ อย่างไร และขอความร่วมมือให้ธนาคารดำเนินการตามประกาศ คปภ. อย่างเคร่งครัดโดยให้สำนักงาน คปภ. จังหวัด รายงานผลการดำเนินงานพร้อมแจ้งประเด็นปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องและเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมถึงแนวทางปฏิบัติ ในการซื้อประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบประกันภัยด้วยความเป็นธรรม

ในโอกาสนี้เลขาธิการคปภ.ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 100 คน เพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551 และประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด

ดร.สุทธิพล กล่าวว่า สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนกรณีการขายประกันผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ให้เห็นเป็นรูปธรรมนั้นได้กำชับการทำหน้าที่ในการเสนอขายประกันของพนักงานธนาคารพาณิชย์จะต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยต้องอธิบายความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคารก่อนเสนอขายทุกครั้ง ทั้งนี้การทำประกันภัยของลูกค้าธนาคารต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ ห้ามมิให้มีการบังคับ หรือใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมอื่นใดของธนาคาร

ในการดำเนินการข้างต้นจะให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคปภ.กับสมาคมธนาคารไทยเพื่อวางแนวปฏิบัติให้ชัดเจนขึ้นเพื่อมิให้มีปัญหาในทางปฏิบัติ และกำหนดมาตรฐานการขายประกันคุ้มครองสินเชื่อธนาคารเพื่อความเหมาะสม ซึ่งนอกจากธนาคารแล้ว ตัวแทนที่รับช่วงการขายประกันจากธนาคาร จะต้องมีการทำงานในลักษณะที่สอดคล้องกันมีการกำกับบุคลากรในการขายอย่างเคร่งครัด โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเดียวกัน ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อเสริมความมั่นใจให้กับประชาชนอันเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนอีกด้วย

"ผมขอย้ำว่า คปภ.มิได้มีนโยบายห้ามธนาคารพาณิชย์ขายประกันผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์ แต่อย่างใด เพียงต้องการสร้างความชัดเจน ตลอดจนวิธีการขายประกันให้เป็นไปตามประกาศ คปภ.เท่านั้น และเพื่อเป็นการเข้าไปคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกบังคับซื้อประกันโดยไม่สมัครใจ หรือไปซื้อประกันโดยคิดว่าเป็นบริการฝากเงินรูปแบบหนึ่งของธนาคาร เพราะความยั่งยืนของธุรกิจประกันภัยขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของประชาชน" ดร.สุทธิพล กล่าวย้ำในตอนท้าย


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ธพส. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน กกต. ครบรอบ 12 ปี

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล(กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจและการตลาด เข้ามอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีกับ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง...

No Vote เยอะเหตุไม่มีข้อมูลผู้สมัคร ตัดสินใจไม่ได้

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า การเลือกตั้ง ส.ว. ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจากการนับคะแนนเบื้องต้นพบว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แสดงสปิริตในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยเห็นถึงความสำคัญตามระบอบประชาธิปไตย แม้ว่าส่วนให...

ภาพข่าว: รับมอบอาคาร Thailand Export Mart

นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รับมอบอาคาร Thailand Export Mart จากนายเกริกไกร จิระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ บริเวณหน้าอ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง