ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฟิทช์จัดอันดับเครดิตภายในประเทศหุ้นกู้ชุดใหม่ของ ปตท. ที่ระดับ AAA(tha)

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๕:๓๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิชุดใหม่ของ ปตท. ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 มูลค่ารวมไม่เกินสี่พันสองร้อยล้านบาท ที่ระดับ 'AAA(tha)' โดยเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปใช้สำหรับชำระคืนเงินกู้ที่ครบกำหนด

หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทฯเนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวมีสถานะเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิของบริษัทฯ

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต

แรงกดดันจากรายได้ที่ลดลง – อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการพิจารณาอันดับเครดิตของ ปตท. ในปี 2558 จะได้รับผลกระทบจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ลดลงจากราคาน้ำมันที่ลดลง อย่างไรก็ตามฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO adjusted net leverage) น่าจะยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 2.5 เท่าในปี 2558-2559

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง - สถานะทางการเงินของ ปตท. ได้รับประโยชน์จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่มีความสม่ำเสมอ อันเป็นผลมาจากสัญญาการจัดจำหน่ายระยะยาวซึ่งมีการกำหนดปริมาณการซื้อขั้นต่ำจากคู่สัญญาในลักษณะ take-or-pay รวมถึงโครงสร้างราคาที่สามารถส่งผ่านต้นทุนการขายให้แก่ลูกค้าได้ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ปตท. มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติจำนวนประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 18 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ก๊าซของธุรกิจโรงแยกก๊าซที่ลดลง ฟิทช์คาดว่า ปตท. น่าจะได้รับประโยชน์จากการปรับขึ้นราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หน้าโรงแยกก๊าซ และราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ (NGV) ที่ผ่านมา

ปตท. มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายจากธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 จำนวนประมาณ 7.0 หมื่นล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 21 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งลดลงน้อยกว่าบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอื่นๆ เนื่องจากประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณการขายมาจากก๊าซธรรมชาติ แม้ว่าราคาขายก๊าซธรรมชาติในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจะลดลงตามราคาน้ำมันที่ลดลง แต่ระดับราคาที่ลดลงของก๊าซธรรมชาติน้อยกว่าระดับราคาที่ลดลงของน้ำมัน ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติในประเทศเป็นส่วนใหญ่ภายใต้สัญญาการจัดจำหน่ายระยะยาว

แผนการลงทุนที่ยังคงสูง – ปตท. ปรับลดแผนการลงทุนในระยะ 5 ปีข้างหน้า (ปี 2558-2562) มาอยู่ที่ 2.99 แสนล้านบาทตามราคาน้ำมันที่ลดลง บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) ก็ได้ปรับลดแผนการลงทุนในปี 2558 ลงประมาณร้อยละ 14 อย่างไรก็ตาม ฟิทช์คาดว่าแผนการลงทุนในระยะ 5 ปีข้างหน้า (ปี 2558-2562) ของ ปตท.สผ. ก็ยังคงสูงอยู่ ปตท. มีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนโดยรวมที่จำกัดกว่าบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใช้เปรียบเทียบในการจัดอันดับเครดิต เนื่องจากปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำหรับการผลิตที่ต่ำกว่า

ปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำหรับการผลิตที่ลดลง – ปตท. มีปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่หามาทดแทน และปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำหรับการผลิต ต่ำกว่าบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใช้เปรียบเทียบในการจัดอันดับเครดิตมาก และปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำหรับการผลิตที่ประมาณ 6 ปี ณ สิ้นปี 2557 ยังต่ำกว่าระดับเฉลี่ยของบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ฟิทช์จัดอันดับเครดิตในกลุ่ม 'BBB' บริษัทฯมีปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ยังไม่พิสูจน์ในจำนวนที่สูงกว่ามาก แต่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากและเวลาในการพัฒนา ปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำหรับการผลิตที่ลดลงต่อเนื่องอาจจะส่งผลกระทบในทางลบต่ออันดับเครดิตโดยลำพัง (Standalone Rating) ของปตท.ได้

บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติ – อันดับเครดิตสะท้อนถึงความเป็นผู้นำของ ปตท. ในธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย ความสำคัญในเชิงกลยุทธ์และการเป็นตัวจักรสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาและความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ปตท. เป็นผู้ดำเนินการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและเป็นผู้จัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทย โดยก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศ นอกจากนี้ ปตท. ยังเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจปิโตรเคมีในประเทศไทยอีกด้วย

บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติครบวงจรขนาดกลาง - อันดับเครดิตโดยลำพัง (Standalone Rating) ของปตท. สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจรของบริษัทฯ โดยขนาดของธุรกิจ การดำเนินธุรกิจ และอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้ในการจัดอันดับเครดิตของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของปตท. เทียบเคียงได้กับบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตสูงในกลุ่ม 'BBB' ยกเว้นตัวเลขทางด้านปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำหรับการผลิต

สมมุติฐานที่สำคัญ
สมมุติฐานที่สำคัญของฟิทช์ที่ใช้ในการประมาณการ:
  • ราคาน้ำมันตามประมาณการราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของฟิทช์ตามรายงาน "Fitch Oil and Gas Assumptions Summary" ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
  • ปริมาณการขายของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ในปี 2558 แต่กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย ลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ลดลง
  • แผนการลงทุนประมาณร้อยละ 7-9 ของยอดขายในปี 2558-2560
ปัจจัยที่อาจมีผลกับอันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยลบ:

-การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบ การแก้ไขสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและการปรับค่าผ่านท่อก๊าซที่ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อ ปตท.

-การลงทุน/การเข้าซื้อกิจการโดยใช้เงินกู้ยืมในจำนวนที่สูง และ/หรือ กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ต่ำกว่าที่คาด ซึ่งทำให้อัตราส่วนหนี้สินสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวัดจากอัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO adjusted net leverage) ที่สูงกว่า 2.25 เท่าอย่างต่อเนื่อง (ณ สิ้นปี 2557 อัตราส่วนหนี้สินดังกล่าวอยู่ที่ 1.2 เท่า)

-ปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 18-24 เดือนข้างหน้า

  • EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติลดลงต่ำกว่าร้อยละ 20 ของ EBITDA รวมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อันดับเครดิตโดยลำพัง (Standalone Rating) ของปตท. ต่ำกว่าอันดับเครดิตของประเทศไทย ฟิทช์จะพิจารณาให้อันดับเครดิตเพิ่มขึ้นหนึ่งอันดับจากอันดับเครดิต Standalone ของ ปตท. เพื่อสะท้อนถึงการสนับสนุนของภาครัฐ ต่อ ปตท. ในทางอ้อม (Implicit Support) ตามหลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อย (Parent and Subsidiary Rating Linkage Methodology)


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548

กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--ก.ล.ต. คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 มีมติดังนี้ 1. เกณฑ์การลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบ (1) แนวทางการจัดสรรวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเ...

ฟิทช์เพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) เป็น BBB-(tha)

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของหุ้นกู้มีหลักประกันบางส่วนชนิดทยอยคืนเงินต้นมูลค่ารวม 3.6 พันล้านบาท ของบริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง