ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนกันยายน 2554 และปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๐๘:๕๑ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 ต.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ในเดือนกันยายน 2554 รัฐบาลเกินดุลเงินสดจำนวน 198,090 ล้านบาท โดยเป็นการเกินดุลเงินงบประมาณ 82,238 ล้านบาท ส่วนเงินนอกงบประมาณเกินดุล 115,852 ล้านบาท ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2554 รัฐบาลขาดดุลเงินสดจำนวน 108,698 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลได้ชดเชยการขาดดุลเงินสดด้วยการกู้จำนวน 200,666 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 มีจำนวนเท่ากับ 521,290 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับที่มีความมั่นคงต่อฐานะการคลังของรัฐบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ฐานะการคลังเดือนกันยายน 2554

1.1 รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลัง 275,649 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 34,461 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 14.3) โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้นำส่งคลังของภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่เหลื่อมมาจากเดือนที่แล้ว นอกจากนี้ยังรวมถึงการนำส่งภาษีสรรพสามิตรถยนต์ และภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งสูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว

1.2 รัฐบาลมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 193,411 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 707 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.4) ประกอบด้วยรายจ่ายประจำ 152,069 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว และรายจ่ายลงทุน 32,579 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว ส่วนการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณปีก่อนจำนวน 8,763 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 14.9 (ตารางที่ 1)

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สำคัญ ได้แก่ งบชำระหนี้ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 25,894 ล้านบาท รายจ่ายของกระทรวงกลาโหม 7,837 ล้านบาท และเงินอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการ 4,418 ล้านบาท

ตารางที่ 1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเดือนกันยายน 2554
หน่วย: ล้านบาท
กันยายน                             เปรียบเทียบ
2554     2553       จำนวน   ร้อยละ
1. รายจ่ายปีปัจจุบัน           184,648   182,407     2,241   1.2
1.1 รายจ่ายประจำ           152,069   161,105     -9,036   -5.6
1.2 รายจ่ายลงทุน             32,579   21,302     11,277   52.9
2. รายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน   8,763     10,297     -1,534   -14.9
3. รายจ่ายรวม (1+2)         193,411   192,704     707     0.4

1.3 จากรายได้นำส่งคลังและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐบาลข้างต้น ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณในเดือนกันยายน 2554 เกินดุล 82,238 ล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่เกินดุล 115,852 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการประมูลตั๋วเงินคลัง 80,000 ล้านบาท และการออกพันธบัตรเพื่อการแปลงตั๋วเงินคลัง จำนวน 27,000 ล้านบาท ทำให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดจำนวน 198,090 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 53,150 ล้านบาท ส่งผลให้ดุลเงินสด (หลังกู้ชดเชยการขาดดุล) เกินดุลเท่ากับ 251,240 ล้านบาท (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดเดือนกันยายน 2554
หน่วย: ล้านบาท
กันยายน                             เปรียบเทียบ
2554     2553       จำนวน     ร้อยละ
1. รายได้                 275,649   241,188     34,461   14.3
2. รายจ่าย                 193,411   192,704     707       0.4
3. ดุลเงินงบประมาณ         82,238   48,484     33,754   69.6
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ       115,852   -13,007     128,859   -990.6
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (3+4)     198,090   35,477     162,613   458.4
6. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล   53,150   -           53,150   100.0
7. ดุลเงินสดหลังกู้ (5+6)     251,240   35,477     215,763   608.2
ที่มา: กรมบัญชีกลาง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2. ฐานะการคลังในปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)

2.1 รายได้นำส่งคลัง รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1,892,047 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 183,422 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 10.7) โดยเป็นผลมาจากการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้การจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมจัดเก็บภาษี ทั้งจากฐานเงินได้ ฐานการบริโภคและการนำเข้า รวมทั้งการนำส่งรายได้จากรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการอื่น สูงกว่าปีก่อน

2.2 รายจ่ายรัฐบาล การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีจำนวนทั้งสิ้น 2,177,895 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 393,482 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 22.1) ประกอบด้วยรายจ่ายปีปัจจุบัน 2,050,540 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 422,665 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.0 คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 94.5 ของวงเงินงบประมาณ (2,169,968 ล้านบาท) และรายจ่ายปีก่อน 127,355 ล้านบาท

ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 18.6 (ตารางที่ 3)

รายจ่ายปีปัจจุบันจำนวน 2,050,540 ล้านบาท แบ่งออกเป็นรายจ่ายประจำ 1,786,982 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 342,222 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.7 และรายจ่ายลงทุน 263,558 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 80,443 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.9

ตารางที่ 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)
หน่วย: ล้านบาท
ปีงบประมาณ                             เปรียบเทียบ
2554       2553       จำนวน     ร้อยละ
1. รายจ่ายปีปัจจุบัน           2,050,540   1,627,875   422,665   26.0
1.1 รายจ่ายประจำ           1,786,982   1,444,760   342,222   23.7
1.2 รายจ่ายลงทุน             263,558     183,115     80,443   43.9
2. รายจ่ายจากงบประมาณปีก่อน   127,355     156,538     -29,183   -18.6
3. รายจ่ายรวม (1+2)         2,177,895   1,784,413   393,482   22.1
ที่มา: กรมบัญชีกลาง
2.3 ดุลการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด ขาดดุล 108,698 ล้านบาท โดยเป็น

การขาดดุลเงินงบประมาณ 285,848 ล้านบาท ส่วนดุลเงินนอกงบประมาณเกินดุล 177,150 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากรายรับจากการชดใช้เงินคงคลัง 114,489 ล้านบาท และเงินฝากคลังของเงินกู้ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่คงเหลืออยู่จำนวน 46,118 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลได้บริหารเงินสดให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน รวมทั้งสร้างความมั่นคงของฐานะการคลัง โดยชดเชยการขาดดุลดังกล่าวด้วยการกู้จำนวน 200,666 ล้านบาท ส่งผลให้ดุลเงินสด (หลังการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล) เกินดุลเท่ากับ 91,968 ล้านบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 521,290 ล้านบาท (ตารางที่ 4)

ทางด้านผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 61,362 ล้านบาท โดยมีการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการ (เดือนกันยายน 2552 ถึงเดือนกันยายน 2554) เป็นจำนวน 295,763 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84.5 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ (349,960 ล้านบาท)

ตารางที่ 4 ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดปีงบประมาณ 2554
(ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)
หน่วย: ล้านบาท
ปีงบประมาณ                           เปรียบเทียบ
2554       2553       จำนวน     ร้อยละ
1. รายได้                 1,892,047   1,708,625   183,422   10.7
2. รายจ่าย                 2,177,895   1,784,413   393,482   22.1
3. ดุลเงินงบประมาณ         -285,848   -75,788     -210,060   277.2
4. ดุลเงินนอกงบประมาณ       177,150     -21,300     198,450   -931.7
5. ดุลเงินสดก่อนกู้ (3+4)     -108,698   -97,088     -11,610   12.0
6. เงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล   200,666     232,575     -31,909   -13.7
7. ดุลเงินสดหลังกู้ (5+6)     91,968     135,487     -43,519   -32.1
ที่มา: กรมบัญชีกลาง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 0-2273-9020 ต่อ 3568

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: กระทรวงการคลังบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้สื่อข่าว

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์นโยบายดุลการคลังสาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง บรรยายพิเศษแก่สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจในหัวข้อ “ฐานะการคลังของรัฐบาลและดุลเงินงบประมาณ” ตามโครงการเติมมูลค่าเพิ่มทางสมองพี่น้องสื่อมวลชน ณ ห้องแถลงข่าว...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่จาก สศค.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง รับกระเช้าอวยพรจากนาย นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2548 ณ กระทรวงการคลัง เมื่...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง