ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติ 55 ล้านบาท หนุน 5 โครงการส่งเสริมการศึกษา

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ๐๙:๒๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 เม.ย.--ตลาดหลักทรัพย์ฯ

บอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติงบประมาณ 55 ล้านบาท ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม   5 โครงการ ร่วมกับ 4   สถาบันอุดมศึกษา   และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

นางภัทรียา   เบญจพลชัย   รองผู้จัดการ     ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยมติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ   ในการประชุมวันที่   5   เมษายน   2549   ว่า   คณะกรรมการฯ ได้มีมติอนุมัติงบประมาณรวม   55   ล้านบาท   เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   5 โครงการ ได้แก่   โครงการพัฒนาครูต้นแบบ   จ. เชียงราย   ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปริญญาเอก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ   โครงการจัดทำแผ่นซีดีเพลงไทยเพื่อใช้เปิดในโอกาสสำคัญหรือสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์   และโครงการพัฒนาคุณภาพการสอนวิชาคณิตศาสตร์ แก่ครูระดับประถมศึกษา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

"คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นว่าโครงการส่งเสริมการศึกษาดังกล่าวเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และก่อให้เกิดผลในระยะยาว นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของสถาบันการศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการให้ความรู้และสร้างเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ     นับเป็นการวางรากฐานที่ดีให้แก่

เยาวชนไทยซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นในอนาคต" รองผู้จัดการกล่าว

โครงการที่คณะกรรมการฯ   อนุมัติงบประมาณสนับสนุน   ประกอบด้วย

1. โครงการพัฒนาครูต้นแบบ จังหวัดเชียงรายจำนวน 265 คน ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง โดยร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการจัดอบรมและประเมินผล   รวมทั้งสนับสนุนค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากเดิมเพื่อเป็นแรงจูงใจ   และยกระดับคุณภาพการศึกษา ความรู้ของครูระดับมัธยมศึกษาที่สอนในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระอื่น เช่น สังคม การงานพื้นฐานอาชีพ ฯลฯ ในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นต้นแบบเพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนและครูในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป     ซึ่งโครงการนี้ใช้

งบประมาณทั้งสิ้น   32.5 ล้านบาท

2. โครงการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก   คณะเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 2 ทุน     เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์อย่างองค์รวมทั้งทางด้านวิชาการ   การวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ทันต่อสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก

3. โครงการจัดทำแผ่นซีดีเพลงไทย ซึ่งบรรเลงโดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนให้จัดตั้งวงดนตรีเพื่อพัฒนากิจกรรมดนตรีคลาสิกในประเทศไทย โดยเพลงที่จัดทำขึ้นใช้เปิดในโอกาสสำคัญ   และสถานที่ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวแทนของประเทศไทยทั้งในและต่างประเทศ   โดยเพลงที่จะบันทึกประกอบด้วยเพลงเกียรติยศ เพลงประวัติศาสตร์ชาติ เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงประจำชาติ

4. โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา และจัดหาโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แก่นักเรียนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   เพื่อใช้ฝึกฝนและเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษนอกเวลาเรียน   อีกทั้งยังขยายขอบเขตการให้บริการแก่ข้าราชการในสังกัดและครอบครัว   นักเรียนโรงเรียนมัธยมในบริเวณใกล้เคียงให้ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษานี้ด้วย

5. นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ   ยังได้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   ให้มีคุณภาพและมาตรฐานขึ้น โดยการจัดซื้อวีซีดี เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์สำหรับ

ครูเรื่อง "คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด" จำนวน 12,000 ชุด เพื่อแจกจ่ายไปตามโรงเรียนในระดับประถมศึกษา อาทิ โรงเรียนต้นแบบ ของสพฐ.โรงเรียนที่ร่วมโครงการเงินทองมีค่ากับตลาดหลักทรัพย์ฯ โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   จำนวน 2,000 โรงเรียน

ติดต่อส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ลดาวัลย์ กันทวงศ์ โทร. 0-2229 – 2036 / กุลวิดา จินตกะวงส์ โทร. 0-2229 – 2037/
ณัฐพร บุญประภา โทร. 0-2229 – 2049 / วรรษมน   เสาวคนธ์เสถียร โทร. 0-2229-2797

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กรมศาสนา บรรจุหลักสูตรการศึกษาเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

กรุงเทพฯ--30 พ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมศาสนา ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการให้เด็กเข้าค่ายธรรมะขึ้น โดยให้เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ได้มี...

ภาพข่าว: ส.ส.ท. ประกาศทีมชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย

กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--โปร มีเดีย พีอาร์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย -ญี่ปุ่น) ผู้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา และยุวชน ได้รับเกียรติจาก นางพรนิภา ลิมปะพยอม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง