ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ความเสี่ยงหนี้ครัวเรือน ในสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวและค่าครองชีพเพิ่ม

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑๓:๕๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--ไทยธนาคาร

สำนักวิจัย ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) เผยแพร่รายงานวิจัยเรื่อง ความเสี่ยงหนี้

ครัวเรือน   ในสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัวและค่าครองชีพเพิ่ม   โดยสำนักวิจัย มองว่า   หนี้ครัวเรือนของ

ไทยในปัจจุบันจะมีความเสี่ยงมากขึ้น จากปัจจัยสำคัญคือ เศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวลง ดังเห็น

ได้จากเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสแรกปี 2548 ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 3.3   ขณะที่ค่าครองชีพปรับตัว

สูงขึ้นมาก จากนโยบายลอยตัวราคาน้ำมันดีเซลซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1   มิ.ย. 2548   ทำให้ราคาน้ำมันในประ

เทศสูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ส่งผลให้มีการทยอยปรับเพิ่มราคาสินค้าต่างๆ และค่าโดยสาร ในช่วง

ครึ่งปีหลังของปี 2548   ตลอดจนแนวโน้มการสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ย และพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค

โดยเฉพาะการซื้อสินค้าเงินผ่อน

นอกจากนี้สำนักวิจัยยังประเมินว่า ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและการเดินทางในปัจจุบัน จะเพิ่มสูงขึ้น

มาก และทำให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 90 เป็นระดับที่

ใกล้เคียงกับปี 2537 ซึ่งเป็นช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ   ส่งผลให้ครัวเรือนมีเงินเหลือสำหรับการออมน้อยลง

รวมทั้งอาจจะมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย   ดังนั้นภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมในการ

กระตุ้นให้มีการประหยัดการใช้จ่าย โดยเฉพาะการลดการใช้จ่ายในสินค้าที่ไม่จำเป็น

คุณสมฤดี อัตชู เจ้าหน้าที่วิจัย สำนักวิจัย ธนาคาร ไทยธนาคาร วิเคราะห์ว่า สัดส่วนหนี้สินของ

ครัวเรือนต่อ GDP จะมีแนวโน้มสูงกว่าร้อยละ 30 เทียบกับร้อยละ 18.5 ในปี 2539 ซึ่งเป็นช่วงก่อนวิกฤต

เศรษฐกิจ   เนื่องจากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง ประกอบกับการกู้ยืมของครัวเรือนถึงร้อยละ 65 เป็น

การกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งไม่ได้ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน และมองว่า สถานการณ์หนี้ครัวเรือน

ของไทยในปัจจุบันและในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจมีส่วนที่เหมือนกันคือ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเพื่อ

การใช้จ่ายในครัวเรือน โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 – 65 ของหนี้สินต่อครัวเรือน โดยเฉพาะเพื่อการ

บริโภคและซื้อ / เช่าที่อยู่อาศัย ส่วนข้อที่แตกต่างก็คือ ปัจจุบันการกู้ยืมของครัวเรือนเพื่อใช้ทำธุรกิจที่ไม่ใช่

การเกษตรกลับมีสัดส่วนที่ลดลงเหลือร้อยละ 16.6 ของจำนวนหนี้สินต่อครัวเรือนในปี 2547 เทียบกับร้อยละ

30.9 ในปี 2539 ซึ่งเป็นช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ ในขณะที่ปัจจุบันการกู้ยืมเพื่อใช้ทำการเกษตรกลับเพิ่มสูง

กว่าช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจประมาณ 3 เท่า   และมีสัดส่วนที่สูงขึ้น   เนื่องจากรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุน

ให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย ทำให้ปัจจุบันครัวเรือนภาคเกษตรมีความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สินมากกว่า

ในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ

สำนักวิจัยประเมินว่า การขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่

อยู่อาศัย มีแนวโน้มชะลอตัวลง เนื่องจากกำลังซื้อลดลง ขณะที่ราคาที่อยู่อาศัยจะปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุน   และ

มองว่า การประกาศของ ธปท. เกี่ยวกับการกำกับดูแล Non-bank   ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องคิดอัตรา

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมกันไม่เกินร้อยละ 28 นั้น จะช่วยป้องกันปัญหาหนี้ครัวเรือนได้ไม่มากนัก เพราะ

ปัญหาหลักสำคัญของหนี้ครัวเรือนคือ ค่าใช้จ่ายที่ปรับตัวสูงมาก และพฤติกรรมในการใช้จ่าย ประกอบกับยอดสิน

เชื่อจากธุรกิจ Non-bank มีสัดส่วนต่ำเมื่อเทียบกับสินเชื่อของสถาบันการเงินทั้งหมด

รายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ( หน่วย : บาทต่อครัวเรือน )
รายการ             2537       2539       2541       2543       2545       2547
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน                               7,567     9,190     10,389     9,848     10,889     12,115
%การเปลี่ยนแปลง                                     -       21.5       13.1       -5.2       10.6       11.3
รายได้ของครัวเรือน                                 8,262     10,779     12,492     12,150     13,736     14,617
%การเปลี่ยนแปลง                                       -       30.5       15.9       -2.7       13.1       6.4
สัดส่วนค่าใช้จ่าย / รายได้ (%)                         91.6       85.3       83.2       81.1       79.3       82.9 --จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ไทยพาณิชย์เปิดพอร์ต NPA คัดทรัพย์คุณภาพดี ทำเลเยี่ยม ร่วมงานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ ลดสูงสุดถึง 40 %

กรุงเทพฯ--9 ก.ย.--ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์นำทรัพย์ NPA ทำเลเด่น หลากหลายประเภท ควบสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ร่วมงานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ 9-11 กันยายน นี้ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คาดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ลูกค้าหันมองบ้านมือสองมากขึ้น...

ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ... อุปสรรคการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของไทย

กรุงเทพฯ--27 เม.ย.--สำนักวิจัย ธนาคาร ไทยธนาคาร สำนักวิจัย ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) เผยแพร่รายงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ... อุปสรรคการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของไทย โดยสำนักวิจัยมองว่า อุปสรรคสำคัญที่มีผลกระทบต่อการที่บริษัทจัดอันดับความน่...

ซีเนริโอ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "พระเอก-นางเอก" คู่ใหม่ของเมืองไทย

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--ซีเนริโอ ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคมนี้ เวลา 13.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพานิชย์สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน (เอส ซี บี พาร์ค) พบกับบรรยากาศการค้นหา "พระเอก-นางเอก" คู่ใหม่ของเมืองไทย พร้อมจับเข่าคุยกับ 4 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ถกลเกียร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง