ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สนง.คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจร่วมตลาดหลักทรัพย์ฯ เสริมความรู้ด้านตลาดทุนให้รัฐวิสาหกิจก่อนเข้าจดทะเบียน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ๐๘:๕๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--16 มิ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญผู้บริหารรัฐวิสาหกิจร่วมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียน ระหว่างเดือนมิ.ย. -   ก.ค. นี้ เผยมีผู้บริหารระดับสูงกว่า 100 ท่าน จากรัฐวิสาหกิจ 11 แห่งสนใจเข้าร่วม

นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เพื่อให้รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกตลาดทุนมากขึ้น และมีข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สคร. จึงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดการสัมมนาในระหว่างเดือนมิ.ย. -   ก.ค. 48 นี้ รวม 3 ครั้งในวันที่ 15 มิ.ย. วันที่ 21 มิ.ย. และวันที่ 25 ก.ค. 2548

"การสัมมนาทั้ง 3 ครั้งนี้ เน้นนำเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อรัฐวิสาหกิจในการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนโดยเฉพาะ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของรัฐวิสาหกิจ ประเด็นที่นักลงทุนสนใจ 5 ขั้นตอนในการเตรียมการ การเตรียมความพร้อมด้านบัญชี ประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การเปิดเผยข้อมูล และงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

โดยมีวิทยากรที่เป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่ประสบความสำเร็จจากการระดมทุน ได้แก่ บมจ. ปตท. และบมจ. อสมท มาเปิดเผยถึงประสบการณ์   นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกรมสรรพากร ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ กิจการจัดอันดับเครดิต และศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมให้รัฐวิสาหกิจในทุก ๆ ด้าน" นางพันธ์ทิพย์กล่าว

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า รัฐวิสาหกิจถือว่ามีบทบาทที่สำคัญต่อเศรษฐกิจไทย โดยจะเห็นได้จากรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 แห่ง มีมูลค่าตลาดรวมคิดเป็นร้อยละ 18 ของมูลค่าตลาดรวมทั้งหมด โดยมีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าตลาดรวมสูงสุดเกือบถึง 600,000 ล้านบาท

ในปี 2547 มีรัฐวิสาหกิจ 2 แห่งคือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมกว่า 20,000 ล้านบาท มูลค่าดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 28 ของมูลค่าการระดมทุนทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 75,400 ล้านบาท

"ที่ผ่านมา มีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้เชิญผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจดังกล่าวเข้าร่วมฟังการสัมมนา ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่รัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมจะได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้ที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้ง มีโอกาสได้สอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรและผู้เข้าสัมมนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเตรียมการ" รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าว

สำหรับการสัมมนาครั้งแรกในวันที่ 15 มิ.ย. 48 คือเรื่อง "การพัฒนารัฐวิสาหกิจ และการเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียน" ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ นโยบายรัฐบาลในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ การดำเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การระดมทุน และประเด็นที่ควรพิจารณา อาทิ ประเด็นที่นักลงทุนสนใจ   5 ขั้นตอนในการเตรียมการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อปฏิบัติหลังเข้าจดทะเบียน รวมถึงการเตรียมตัว ประสบการณ์ และบทเรียนน่ารู้ในการเป็นบริษัทจดทะเบียนของบมจ. ปตท. และบมจ. อสมท

สำหรับการสัมมนาครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 21 มิ.ย. 48 เรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านบัญชี ภาษี การควบคุมและการตรวจสอบภายใน" ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ระบบบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน ประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน การบริหารและประเมินความเสี่ยง รวมถึง ประเด็นทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมก่อนการระดมทุน

การสัมมนาที่จะมีขึ้นในครั้งที่ 3 วันที่ 25 ก.ค. 48 เรื่อง "ก้าวสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี และหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ" ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อปฏิบัติภายหลังการเข้าจดทะเบียน และการเปิดเผยข้อมูล ความท้าทายของรัฐวิสาหกิจที่เข้าจดทะเบียนในแง่การกำกับดูแลกิจการที่ดี และงานนักลงทุนสัมพันธ์

การสัมมนาทั้ง 3 ครั้ง จะจัดขึ้นที่ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เวลา 8.30 – 17.00 น. โดยรัฐวิสาหกิจ 11 แห่งที่ส่งผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด องค์การเภสัชกรรม องค์การฟอกหนัง บริษัทขนส่ง จำกัด และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ติดต่อส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ลดาวัลย์ กันทวงศ์ โทร. 0-2229 – 2036
กุลวิดา จินตกะวงส์ โทร. 0-2229 – 2037
ณัฐพร บุญประภา โทร. 0-2229 – 2049
วรรษมน   เสาวคนธ์เสถียร โทร. 0-229-2797--จบ--

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบกำกับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 11/2558

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และอนุกรรมการ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบกำกับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 11/2558 โดยมีนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม ณ...

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และตลท. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านบัญชี ภาษี และการควบคุมและตรวจสอบ

กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนฟังสัมมนาเรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านบัญชี ภาษี และการควบคุมและตรวจสอบภายใน" วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยมูลค่าซื้อขายตลอดปี 2547 รวมกว่า 5 ล้านล้านบาท เฉลี่ยต่อวันสูงเกินเป้ากว่าวันละ 20,000 ลบ.

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ประจำปี 2547 มูลค่าซื้อขายรวมสูงถึง 5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ส่วนมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงถึงประมาณ 20,000 ลบ. ส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมคิดเป็นประมาณ 4.5 ล้านล้านบาท ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง